Vilket E-nummer har socker?

Varför är socker naturligt men inte steviolglykosider? Båda utvinns ur växter på nästan samma sätt.

Steviolglykosider, som utvinns ur väx­ten ste­via, har ett E-num­mer. Men van­ligt soc­ker, som utvinns på ett snar­likt sätt, har ing­et E-num­mer. Är det ett problem?

Ett van­ligt argu­ment för att und­vi­ka söt­nings­me­del är att de är ”ona­tur­li­ga”. Men ste­vi­ol­gly­ko­si­der är lika natur­lig eller ona­tur­lig som van­ligt soc­ker. Ändå ham­nar ste­vi­ol­gly­ko­si­der i E-num­mer­träs­ket men inte socker.

Okunskap

Självklart spe­lar vanan in. Det som vi ätit sen vi var små barn känns inte lika läs­kigt som ett ”nytt” påfund. Egentligen spe­lar det inte så stor roll vad det nya är, det gam­la känns oav­sett mer tryggt att äta. Och när röda var­nings­flag­gor höjs för det van­li­ga sock­ret väl­jer många att ute­slu­ta allt sött ur sin kost – där­ibland ste­vi­ol­gly­ko­si­der trots att de inte till­för någ­ra kalorier.

De som väl­jer soc­ker för att det är ”natur­ligt” men väl­jer bort ste­vi­ol­gly­ko­si­der för att det är “kemiskt” gör det av okun­skap. De skul­le behö­va en kort lek­tion i hur de båda ämne­na extra­he­ras ur soc­ker­rör och soc­ker­be­tor respek­ti­ve stevia.

Så utvinns socker

Vi bör­jar med soc­ker som utvinns ut soc­ker­be­tor eller sockerrör.

I ett förs­ta steg hac­kas eller kros­sas soc­ker­be­tor­na respek­ti­ve soc­ker­rö­ren för att sedan kokas. Avkoket kal­las råsaft och inne­hål­ler sac­ka­ros men ock­så växt­pig­ment, gela­tinö­sa ämnen, olja, vax, pro­te­i­ner samt garvsy­ra och and­ra poly­fe­no­ler. Mycket av det­ta fly­ter till ytan eller sjun­ker till bot­ten när släckt kalk och kol­di­ox­id tillsätts.

Råsaften fil­tre­ras till tunnsaft som inne­hål­ler cir­ka 16 pro­cent sac­ka­ros. Tunnsaften kokas så att vat­ten avduns­tar. Kvar blir tjocksaft med en soc­ker­halt på drygt 70 procent.

För att ytter­li­ga­re vat­ten ska avduns­ta het­tas tjocksaf­ten upp i omgång­ar. Under den­na pro­cess till­sät­ter man lite soc­ker som hjäl­per till att bin­da soc­kerkri­stal­ler. Resultatet blir en tjock mas­sa som består av soc­kerkri­stal­ler och brun sirap som avskiljs genom cent­ri­fu­ge­ring. Kvar bli soc­kerkri­stal­ler som tor­kas, kyls och förpackas.

Jag påstår inte att soc­ker inte är natur­ligt, men jag tyc­ker att pro­ces­sen är värd att ha i min­net när vi går ige­nom hur man utvin­ner steviolglykosider.

Så utvinns steviolglykosider

Liksom soc­ker utvinns ock­så ste­vi­ol­gly­ko­si­der ur en växt – stevia.

Växten tor­kas och bla­den skiljs sedan från stam­men. De får dra i hett vat­ten. Avkoket inne­hål­ler ste­vi­ol­gly­ko­si­der, men ock­så växt­pig­ment, gela­tinö­sa ämnen, olja, vax, pro­te­i­ner samt garvsy­ra och and­ra poly­fe­no­ler som avskiljs med oli­ka filter.

Det rena­de avko­ket hälls genom ett poröst mate­ri­al som fång­ar upp ste­vi­ol­gly­ko­si­der­na men släp­per ige­nom vatt­net. För att få loss ste­vi­ol­gly­ko­si­der­na från det porö­sa mate­ri­a­let sköljs det med ren sprit.

Spriten avlägs­nas i ett mem­bran­fil­ter och genom des­til­la­tion. Kvar blir en söt sirap, ur vil­ken det mesta av åter­stå­en­de väts­ka kra­mas ur, innan res­ten tor­kas för att få kri­stal­ler av steviolglykosider.

Kristallerna löses på nytt i sprit och pro­ces­sen upp­re­pas någ­ra gång­er för att få öns­kad ren­het innan kri­stal­ler­na tor­kas och packas.

Vilket E-nummer skulle socker få i dag?

Jag är led­sen att det blev lite tek­niskt – men jag lovar att jag inte ska för­hö­ra dig på alla detal­jer. Jag vil­le bara visa på likheterna.

Utvinningsprocesserna lik­nar varand­ra, men bara det ena anses vara natur­ligt. Det and­ra mås­te beteck­nas med ett E i innehållsförteckningen.

Vad skul­le hän­da om soc­ker skul­le behö­va god­kän­nas som livs­me­del på nytt i dag? Vilket E-num­mer skul­le det då tilldelas?

Dela artikeln om du gillade den!