Var stolt över dina E-nummer

Skjut inte budbäraren om maten är dålig – det är dags att våga sprida kunskap till konsumenterna om alla fördelar med E-nummersystemet.

Visst har kon­su­men­ten all­tid rätt. Men om de fak­tiskt har fel, eller har miss­för­stått ett helt system, hur han­te­rar man det som producent?

Om E-num­mer tvis­tar de lär­de, eller ja, i alla fall kon­su­men­ter­na. Vissa väg­rar pro­duk­ter där ett litet E syns i inne­hålls­för­teck­ning­en, oav­sett vil­ken den efter­föl­jan­de sif­fer­kom­bi­na­tio­nen är. För and­ra är E-num­mer ett enkelt sätt att ori­en­te­ra sig bland ingre­di­en­ser och und­vi­ka even­tu­el­la aller­ge­ner. Vissa bryr sig bara inte om vad de stop­par i sig. Vad som ändå fram­går är att kun­ska­pen om E-num­mer ofta är bristfällig.

Den förs­ta frå­gan jag bru­kar få från livs­me­dels­pro­du­cen­ter om Bayn Solutionss pro­duk­ter är näs­tan all­tid ifall lös­ning­ar­na inne­hål­ler någ­ra E-num­mer. Och då inte vil­ket eller vil­ka, utan bara om. Det finns en räds­la hos många pro­du­cen­ter att kun­ska­pen om E-num­mer inte är till­räck­lig hos kon­su­men­ter­na. Att var­je E skräm­mer bort dem – en efter en. Att ingre­di­en­ser­na ursprung­li­gen kom­mer från natur­li­ga käl­lor spe­lar ing­en roll. E:et står ändå i vägen för användning.

Istället bor­de pro­du­cen­ter inom livs­me­dels­in­du­strin se det som sin upp­gift att bör­ja infor­me­ra om det euro­pe­is­ka E-num­mer­sy­ste­mets för­de­lar. Visa att num­ren är en väg­led­ning till bra mat och en stor hjälp för de som var­je dag nog­grant mås­te läsa inne­hålls­för­teck­ning­en på allt de äter. Att man föl­jer ett system och gör allt för att infor­me­ra om inne­hål­let i sina pro­duk­ter är något att vara stolt över.

Jag har sett fle­ra skämt­sam­ma bil­der spri­da sig på inter­net, de visar blå­bär, ägg, en citron och fle­ra and­ra fruk­ter med tex­ten ”all-natu­ral”. Därefter föl­jer den långa lis­tan av ”ingre­di­en­ser”, med krång­li­ga namn på syror, fär­gäm­nen och soc­kerar­ter. Exakt så natur­ligt är ett van­ligt blå­bär, att över tio E-num­mer radas upp i ”inne­hålls­för­teck­ning­en”.

Steviolglykosider är det söta ämne som utvinns ur väx­ten ste­via. Det är god­känt som söt­nings­me­del i EU och har E-num­mer 960. Just de siff­ror­na hit­tar du på inne­hålls­för­teck­ning­en till fle­ra av Eureba-lös­ning­ar­na. E-num­ret visar att det gått ige­nom stränga tes­ter och bli­vit god­känt som till­sats i EU. Det är vi stol­ta över.

Så gör E-num­mer till vad det fak­tiskt är. Ett sätt att låta kon­su­men­ter­na få veta exakt vad de äter, och ge dem möj­lig­het att både väl­ja och väl­ja bort livs­me­del. Det finns E-num­mer som inte hel­ler jag vill äta. Eller sna­ra­re: Det finns pro­duk­ter som är mata­de med trå­ki­ga till­sat­ser som jag väl­jer bort. Och i de fal­len är det inte E-num­rets fel om maten är dålig. Skjut inte budbäraren!

Dela artikeln om du gillade den!