Välkommen tillbaka!

Vi hoppas att du har haft en skön och behaglig semester, med tid för vila och eftertanke. Nu står vi inför en ny höst i livsmedelsbranschen. I den här artikeln pratar vi kort om trender och tendenser som fyller oss och förhoppningsvis dig också – med framtidstro.

Oavsett om du redan arbe­tat ett tag eller pre­cis kom­mit till­ba­ka från en väl­be­höv­lig semes­ter så hop­pas vi att du är utvi­lad och redo för hös­ten. Tyvärr är covid-19 fort­fa­ran­de när­va­ran­de och för många en rea­li­tet att brot­tas med, även om livs­me­dels­bran­schen varit rela­tivt för­sko­nad jäm­fört med många and­ra bran­scher. Men nu är det vik­tigt att blic­ka fram­åt. I livs­me­dels­bran­schen hän­der det stän­digt intres­san­ta saker. Här kom­mer ett axplock av posi­ti­va tren­der och tendenser.

Den växande e-handeln

Enligt en under­sök­ning från The Business Research Company beräk­nas den glo­ba­la e-han­dels­mark­na­den för livs­me­del växa från knappt 15 mil­jar­der dol­lar 2019 till drygt 22 mil­jar­der dol­lar 2020. Frågan man kan stäl­la sig är om det är en trend som är här för att stan­na eller om det är en till­fäl­lig upp­gång till följd av pan­de­min. Även om det är en följd av pan­de­min är det inte otro­ligt att många kon­su­men­ter vän­jer sig vid att hand­la mat på nätet och fort­sät­ter med det långt efter att pan­de­min är slut.

Hälsan är i fokus

I spå­ren av pan­de­min har häl­san fått stör­re bety­del­se. Människor ten­de­rar att på all­var läg­ga om sin livs­stil och änd­ra sina mat­va­nor till det bätt­re. Konsultföretaget FMCG Gurus har under­sökt hur pan­de­min påver­kar kon­su­men­ter­na och gjort pro­gno­ser om fram­ti­den. I under­sök­ning­en del­tog hela 23 000 respon­den­ter. I maj sade 80 pro­cent av del­ta­gar­na att de för­sö­ker äta och dric­ka mer häl­so­samt som en följd av pan­de­min. 57 pro­cent sade att de kom­mer för­sö­ka mins­ka sockerintaget.

Hälsa och sma­kupp­le­vel­se går hand i hand. Konsumenterna letar nu efter soc­ker­re­du­ce­ra­de men sam­ti­digt välsma­kan­de pro­duk­ter. Detta är en lång­sik­tig trend som kom­mer fort­sät­ta efter 2020, enligt FMCG Gurus.

Startups med hopp om framtiden

Vi ser ock­så att många inno­va­ti­va star­tups är på gång, i Europa. De fles­ta som är repre­sen­te­ra­de på den här sidan har fun­nits ett par år, men det ska bli intres­sant att föl­ja deras utveck­ling. Det många start-ups just nu har gemen­samt är att de tar till­va­ra på vad växtri­ket har att erbjuda.

Det svens­ka före­ta­get Noquo Foods strä­var efter att utveck­la växt­ba­se­rad ost utan att kom­pro­mis­sa med den goda sma­ken. Det dans­ka före­ta­get Simple Feast har hit­tat sin nisch genom att erbju­da hem­le­ve­rans av växt­ba­se­ra­de maträt­ter som bara krä­ver 10–15 minu­ter av förberedelse.

På tek­nik­si­dan hit­tar vi det frans­ka före­ta­get Sencrop. Via en app kan bön­der över­va­ka för­hål­lan­den i mar­ken i real­tid. På så sätt kan odling bli mer effek­tiv och mil­jö­vän­lig. Ett annat spän­nan­de food­tech-före­tag är bel­gis­ka Foodpairing som har utveck­lat en mjuk­va­ra för att hjäl­pa koc­kar och köks­per­so­nal att hit­ta nya och ovän­ta­de smakkombinationer.

Europa + fibrer = sant

En ingre­di­ens som är på mång­as läp­par är fib­rer. Europa är just nu den snab­bast väx­an­de mark­na­den för kost­fib­rer, en enligt en under­sök­ning av mark­nads­a­na­lys­fö­re­ta­get Mordor intel­li­gence. Konsumenterna vill ha mind­re soc­ker, men det blir allt vik­ti­ga­re vad som kom­mer i dess stäl­le. Det är inte till­räck­ligt att ersät­ta något dåligt med vad som helst. Det som till­förs mås­te väc­ka posi­ti­va asso­ci­a­tio­ner hos kon­su­men­ter­na och till­fö­ra vär­de. Våra söta­de fib­rer som är en 1:1-lösning för soc­ker­re­duk­tion gör pre­cis det.

Spännande tider

Som du säkert för­står ser vi med till­för­sikt fram emot det nya arbetså­ret och vad fram­ti­den har att erbju­da. Precis som van­ligt kom­mer vi att beva­ka, infor­me­ra och utbil­da om livs­me­dels­in­du­strin i all­män­het och soc­ker­re­du­ce­ring i syn­ner­het. Vi kom­mer ock­så skri­va om oli­ka mark­nads- och affärs­stra­te­gi­er och under­sö­ka hur de kan appli­ce­ras i livsmedelsbranschen.

Om du har mis­sat någon av våra gam­la artik­lar så hit­tar du dem här på första­si­dan av Bayn Magasin.

Trevlig läs­ning!

Dela artikeln om du gillade den!