Tiden för sockerreduktion är nu

Varför borde sockerreduktion ligga högt på agendan hos livsmedelsproducenter? I den här krönikan undersöker vi tre konkreta faktorer som påverkar marknaden för sockerreducerade livsmedel.

Framtida lag­stift­ning och påtryck­ning­ar från kon­kur­ren­ter ska­par inci­ta­ment att redan nu sät­ta soc­ker­re­duk­tion högt på dag­ord­ning­en. Men inte vil­ken soc­ker­re­duk­tion som helst. Den ska vara av natur­ligt ursprung. De senas­te årens utveck­ling och inno­va­tion av ingre­di­en­ser med natur­ligt ursprung ska­par kon­kur­rens­kraf­ti­ga lösningar.

Påtryckningar från lagstiftning och nya branschnormer

Påtryckningar kan kom­ma från oli­ka håll. Det kan vara ny tving­an­de lag­stift­ning eller att kon­kur­ren­ter flyt­tar fram posi­tio­ner­na och ska­par nya nor­mer på marknaden.

Sedan 2016 är det i Chile, Israel, Mexiko, Peru och Uruguay lag att att livs­me­del som inne­hål­ler höga hal­ter av ohäl­so­sam­ma ingre­di­en­ser ska mär­kas med var­nings­text. Om vi kom­mer få se en lik­nan­de lag­stift­ning i EU åter­står att se. Istället för var­nings­text på ohäl­so­sam­ma pro­duk­ter så kanske soc­ker­re­du­ce­ra­de pro­duk­ter får stolt­se­ra med en tyd­lig och posi­tivt kling­an­de märkning.

Ungefär som det svens­ka varu­mär­ket Felix som nyli­gen lan­se­rat en ny typ av märk­ning som ska under­lät­ta för kon­su­men­ter­na att göra kli­mats­mar­ta val i buti­ker­na. Produkter med minst kli­mat­på­ver­kan pre­mie­ras och får en tyd­lig märkning.

Jämförelsen hal­tar något, Felix age­ran­de kom­mer inte från något lag­krav och hand­lar om kli­mat­på­ver­kan och inte nöd­vän­digt­vis om ohäl­so­sam­ma ingre­di­en­ser. Men moti­vet är det­sam­ma; att hjäl­pa kon­su­men­ten att göra med­vet­na val.

hästkapplöpning

Potentiell kapplöpning

En annan form av påtryck­ning som ofta kom­mer på tal är soc­kerskatt. Frågan om soc­kerskatt är en vat­ten­de­la­re bland poli­ti­ker och exper­ter i sjuk­vår­den och livs­me­dels­bran­schen. Vissa menar att den kan leda till kon­sum­tion av and­ra onyt­tig­he­ter och and­ra menar att den har ett stort sym­bol­vär­de och är en vik­tig mar­ke­ring. Oavsett vad man tyc­ker i själ­va sak­frå­gan är soc­kerskatt något som har poten­ti­al att för­änd­ra mark­na­den för soc­kerstin­na produkter.

Och oav­sett om det är soc­kerskatt, var­nings­tex­ter, märk­ning­ar eller något annat kan des­sa påtryck­ning­ar växa och leda till en inten­siv kapp­löp­ning där alla ska bli världs­bäst på soc­ker­re­duk­tion över en natt. Ungefär på sam­ma sätt som nu sker med elekt­ri­fi­e­ring i bil­in­du­strin. Ett sätt att kom­ma runt den­na utveck­ling är att redan nu ta tju­ren vid hor­nen genom att sam­la på sig kun­skap, under­sö­ka vil­ka möj­lig­he­ter som finns och kom­ma igång med hög­kva­li­ta­tiv sockerreduktion.

Att soc­ker­re­du­ce­ra är vik­tigt men lika vik­tigt är vad som kom­mer i sock­rets stäl­le; att soc­ker­re­du­ce­ra på rätt sätt kan man kal­la det för.

Men vad inne­bär det?

Medvetna konsumenter

Livsmedelsbranschen genom­går en för­änd­ring i takt med att kon­su­ment­pre­fe­ren­ser­na utveck­las och nya inno­va­ti­va ingre­di­en­ser och lös­ning­ar når mark­na­den. Saker som nyss ver­ka­de osan­no­likt är nu verk­lig­het; att köpa mjölk gjord på hav­re eller vege­ta­ris­ka bif­far är inte något kons­tigt. I kulis­sen vän­tar bland annat pro­te­in­pul­ver av insek­ter och dryc­ker med mikro­al­ger på att bli mor­gon­da­gens sto­ra succé.

Den här inno­va­tions­tak­ten ser vi även när det gäl­ler soc­ker­re­duk­tion. Artificiella söt­nings­me­del har dåligt ryk­te, istäl­let efter­frå­gar kon­su­men­ter­na häl­so­sam­ma ingre­di­en­ser med natur­ligt ursprung. De får gär­na bidra med funk­tion, exem­pel­vis ökat inne­håll av fib­rer eller pro­te­in. Detta har satt fart på inno­va­tions­tak­ten. Det här är en över­gri­pan­de trend som pågått ett tag men som fått ett upp­vak­nan­de nu i sam­band med pandemin.

Så, vil­ka är des­sa ingre­di­en­ser? Vi kan bör­ja med ste­via.

Sockerreduktion med naturligt ursprung

För snart tio år sedan lan­se­ra­des ste­via som ett söt­nings­me­del med natur­ligt ursprung. Men egent­li­gen är det de söta ste­vi­ol­gly­ko­si­der­na som utvinns ur väx­ten ste­via som vi har att tac­ka. Till en bör­jan kun­de man bara utvin­na ste­vi­ol­gly­ko­si­den ste­vi­o­sid. Den var för­vis­so söt men hade ock­så en kraf­tig och bit­ter bis­mak. Lyftet kom med Rebaudioside A (Reb A) som hade en klart bätt­re smak­pro­fil och fort­fa­ran­de är en stor­säl­ja­re bland ste­vi­ol­gly­ko­si­der. På sena­re tid har man bli­vit bätt­re på att utvin­na de rik­tigt säll­syn­ta ste­vi­ol­gly­ko­si­der­na med störst söt­ma. En sådan är Rebaudioside M (Reb M).

Stenstaty föreställande en asiatisk munk

Taumatin och munkfrukt

Andra intres­san­ta söt­nings­me­del med natur­ligt ursprung är tau­ma­tin och munk­frukt. Taumatin är i dag god­känt som söt­nings­me­del och smak­för­stär­ka­re och munk­frukt för­vän­tas snart bli en god­känd ingre­di­ens i EU.

Men såväl ste­vi­ol­gly­ko­si­der som tau­ma­tin och munk­frukt är högin­ten­si­va söt­nings­me­del. I en kom­plett soc­ker­re­duk­tion mås­te man oftast ersät­ta sock­rets övri­ga egen­ska­per, exem­pel­vis bulken.

En ingre­di­ens som väx­er i popu­la­ri­tet är oli­ka for­mer av kost­fib­rer. Förutom att fib­rer är bra för magen är det även en utmärkt ingre­di­ens i soc­ker­re­duk­tion. Fibrer fyl­ler ut och ska­par volym och vis­sa sor­ter bidrar även med viss sötma.

Sammanfattning

Om vi sam­man­fat­tar de oli­ka insik­ter­na kan det se ut så här:

  • Påtryckningar från stat och kon­kur­ren­ter ska­par inci­ta­ment för livs­me­dels­pro­du­cen­ter att sät­ta soc­ker­re­duk­tion högt på dagordningen.
  • Konsumenterna äls­kar söt­ma men vill bli kvitt de nega­ti­va aspek­ter­na av soc­ker. De blir ock­så mer hälso­med­vet­na och intres­se­rar sig allt­mer för ingre­di­en­ser med natur­ligt ursprung.
  • Lösningen för livs­me­dels­pro­du­cen­ter är att sat­sa på utveck­ling och inno­va­tion av nya lös­ning­ar med natur­ligt ursprung men som ock­så bju­der på söt­ma, smak och munkänsla.

En komplett lösning

Att på egen hand utveck­la en kom­plett lös­ning för soc­ker­re­duk­tion är svårt och kos­tar peng­ar. Det krä­ver kom­pe­tens som inte all­tid finns internt hos livsmedelsproducenter.

Bayn har utveck­lat en lös­ning som byg­ger på natur­ligt ursprung och som inte kom­pro­mis­sar med smak och munkänsla.

Vi kal­lar det för söta­de fib­rer. Det är en 1:1-lösning som består av oli­ka for­mer av fib­rer, soc­ke­ral­ko­ho­ler och ste­vi­ol­gly­ko­si­der. Sötade fib­rer finns i oli­ka vari­an­ter för oli­ka typer av livsmedel.

Kontakta oss

Är du nyfi­ken på söta­de fib­rer? Ta en titt på vårt tjäns­te­ut­bud eller kon­tak­ta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjäl­pa dig att soc­ker­re­du­ce­ra rätt.

Dela artikeln om du gillade den!