Suzanne Preddie-Atterby – molekylärbiolog och en Bayn-pionjär

Suzanne Preddie-Atterby har arbetat på Bayn från början, när stevia ännu inte var godkänt av EU. Under åren har hon samlat på sig svårslagna kunskaper, men hon är mer än villig att dela med sig av sina lärdomar. Suzanne kan svara på det mesta inom livsmedelsteknik, lagstiftning och regelverk, utan att blinka. Efter uppväxten i Kanada korsade Suzanne Atlanten och lever sedan många år i Sverige. Denna molekylärbiolog är en av våra hjältar.

Våra hjäl­tar kal­lar vi dem som arbe­tar med forsk­ning och utveck­ling av våra söta­de fib­rer. Det är deras kun­skap, erfa­ren­het och ido­ga arbe­te som gör Bayn till den ledan­de leve­ran­tö­ren av söta­de fib­rer. Och det är dem som hjäl­per dig att väl­ja rätt söta­de fiber och fin­juste­ra sam­man­sätt­ning­en för din appli­ka­tion eller ska­pa din egen lös­ning för soc­ker­re­duk­tion. Trots att de är hjäl­tar syns och hörs de säl­lan. Det ska vi råda bot på. I en serie artik­lar får du möta våra hjältar.

Suzanne Preddie-Atterby har arbe­tat längst av alla på Bayn. Under stu­di­e­ti­den på Stockholms uni­ver­si­tet kom Suzanne i kon­takt med pro­fes­sor Jan Geuns. Jan Geuns är verk­sam vid University of Leuven Belgium och har fors­kat på ste­via i mer än 20 år. Han är ock­så ord­fö­ran­de för European Stevia Association (EUSTAS), vil­ka var huvudsö­kan­de för ste­vi­as god­kän­nan­de inom EU.

Jan Geuns för­de sam­man Suzanne med Bayns grun­da­re, och sam­ar­be­tet med Bayn tog fart under 2010.

Sedan dess har Suzannes pro­fes­sio­nel­la rol­ler för­änd­rats över tid. Och som en pion­jär på Bayn är hen­nes kun­ska­per svå­ra att slå. Möt Suzanne Preddie-Atterby – en av Bayns hjältar.

Vilken typ av bakgrund har du?

Jag är från bör­jan bio­log, och har stu­de­rat både i Kanada och Sverige. Jag har en mas­terex­a­men med fokus på mole­kylär­bi­o­lo­gi och mole­kylär eko­lo­gi, som exem­pel­vis bio­lo­gis­ka pro­ces­ser hos fäs­ting­ar med TBE. Men jag har ock­så stu­de­rat mat­ve­ten­skap i Sverige.

Varför valde du denna akademiska väg?

Jag har all­tid varit intres­se­rad av bio­lo­gi oav­sett form. Såväl mat som väx­ter intres­se­rar mig. Jag äls­kar det helt enkelt.

Hur kan du använda din kunskap?

Kunskaper i mole­kylär­bi­o­lo­gi är vik­ti­ga för att han­te­ra utma­ning­ar i allt från växt­od­ling och medi­cin till nano­tek­no­lo­gi. Som mole­kylär­bi­o­log kan du till exem­pel arbe­ta med utveck­ling av livs­me­del och läke­me­del och göra sta­tis­tisk ana­lys av bio­lo­gis­ka data.
Tack vare mina kun­ska­per i mole­kylär eko­lo­gi, har jag ock­så fått kun­ska­per om säker­het och kon­troll. Detta har verk­li­gen kom­mit till använd­ning i mitt arbe­te på Bayn.

Berätta om din relation till stevia!

Under mina stu­di­er i Sverige bör­ja­de folk pra­ta om nya söt­nings­me­del. Jag hör­de talas om ste­via och ste­vi­ol­gly­ko­si­der och blev genast nyfi­ken (reds.anm, ste­vi­ol­gly­ko­si­der är ett extrakt ur ste­vi­aplan­tan). Anledningen är att ste­vi­ol­gly­ko­si­der är växt­ba­se­ra­de, inte har någ­ra kalo­ri­er och är ett alter­na­tiv till konst­gjor­da söt­nings­me­del, som exem­pel­vis aspar­tam. Jag tänk­te det­ta kan verk­li­gen vara något. Jag tog sedan kon­takt med pro­fes­sor Jan Geuns, som har fors­kat på ste­via i mer än 20 år.

Är det nu du kom i kontakt med Bayn?

Ja, det stäm­mer. Professor Geuns tip­sa­de mig om Bayn och intro­du­ce­ra­de mig för Bayns grun­da­re Lucy Dahlgren. Han bjöd mig ock­så till en ste­via-kon­fe­rens på Malta.

Vad hände sedan?

Jag och Lucy bör­ja­de arbe­ta hel­tid med att byg­ga upp och ska­pa det som nu är Bayn. När jag ser till­ba­ka var det vi gjor­de gans­ka häf­tigt och ban­bry­tan­de. Och väl­digt modigt.

Berätta mer om den här tiden!

Man ska kom­ma ihåg att vi verk­li­gen var i start­gro­par­na. Steviolglykosider var ännu inte god­kän­da, men jag följ­de god­kän­nan­de­pro­ces­sen, sam­la­de in infor­ma­tion och gjor­de lite bench­mar­king mel­lan oli­ka före­tag. Men ock­så myc­ket egen efter­forsk­ning för att lära mig mer om ste­vi­aplan­tan och hur den fun­ge­rar i krop­pen. Samtidigt arbe­ta­de jag ock­så med juri­dis­ka, tek­nis­ka och appli­ka­tions­mäs­si­ga frågor.

Oj, det låter som en hektisk period?

Ja, det var myc­ket på gång. En mil­stol­pe var när vi ingick ett avtal med Barentz, en ledan­de inter­na­tio­nell leve­ran­tör av ingre­di­en­ser. Stevia var ny, mark­na­den var ny, och jag gjor­de en hel del utbild­ning med för­sälj­nings­per­so­na­len. Vi gick på många ste­via-kon­fe­ren­ser och vi leta­de efter män­ni­skor att utveck­la våra pro­duk­ter till­sam­mans med. Det var myc­ket av allt under de här åren. Jag res­te en hel del, men lär­de mig ock­så myc­ket. Inte minst fick jag dela med mig av mycket.

Och i dag, hur skulle du beskriva en normal arbetsdag?

Bayn är ett helt annat före­tag idag. Nu har vi våra lös­ning­ar som mins­kar soc­ker ett-till-ett i oli­ka appli­ka­tio­ner. För min egen del foku­se­rar jag nu på regel­verk och lag­stift­ning. Jag arbe­tar med frå­gor och svar och ger sup­port till för­sälj­ningav­del­ning­en. Om kun­der har frå­gor om lag­stift­ning eller tek­nis­ka frå­gor kan de all­tid kom­ma till mig. Även om jag har koll på myc­ket så vet jag inte allt. Då är det skönt att kun­na vän­da sig till vårt team inom forsk­ning och utveck­ling. De är helt fantastiska!

Dela artikeln om du gillade den!