Steviolglykosider är det söta ämne som har givit sötflockel sitt svenska namn. Växten är mer känd under sitt latinska namn: stevia.

Stevia från åker till din produkt – så ser värdekedjan ut

Stevia passerar många händer utmed vägen från åkern till din produkt. I den här artikeln gör vi ett försök att reda ut vems händer som gör vad. Häng med på en spännande resa.

Billy Bonka är en cho­klad­fab­ri­kant som är näs­tan lika färg­stark som sin mer namn­kun­ni­ge vän Willy. Han har märkt att allt fler kon­su­men­ter efter­frå­gar mjölkcho­klad utan till­satt soc­ker. De vill dock att den ska sma­ka lika sött och gott som cho­klad­fa­bri­kens legen­da­ris­ka cho­klad­ka­ka. Efter lite efter­forsk­ning har herr Bonka fått upp ögo­nen för ste­via, och är nu nyfi­ken på hur den söta växt tar sig från en åker i ett land långt bor­ta till hans choklad.

Plantskola

Stevia väx­er natur­ligt i Paraguays regn­sko­gar. Där har de söta bla­den använts av gua­raní-indi­a­ner­na som söt­nings­me­del i mer än 1500 år. Men det är inte där som herr Bonkas ste­via bör­jar sin resa.

Hans ste­via bör­jar sitt liv på and­ra sidan jord­klo­tet – i Kina, där ste­via odlas mer än någon annan­stans på jor­den. Men säl­lan från frön.

Stevians frön är inte så lät­ta att få fart på. Bara en av tio blir en plan­ta. Därför bör­jar resan på en plant­sko­la, där man tar stick­ling­ar och låter de växa till sig i växthus.

Odling

Efter tio till tolv vec­kor plan­te­ras stick­ling­ar­na ut. På växt­plat­sen ska det vara myc­ket sol och vär­me, och luf­ten ska vara fuk­tig. Men väx­ten vill inte vara blöt om föt­ter­na. De spe­ci­fi­ka kra­ven gör att väx­ten odlas främst i sub­tro­piskt klimat.

Efter tre till fem måna­der i fuk­tig luft och väl­drä­ne­rad jord, och med myc­ket sol och vär­me, är ste­via redo att skör­das. Om det görs för­sik­tigt kan sam­ma plan­ta skör­das fle­ra gång­er under 2–3 års tid. Men van­li­gast är att hela plan­tan skör­das på en gång.

Uppköp, rensning och torkning

De skör­da­de ste­vi­aplan­tor­na köps upp och frak­tas till en ”kvarn” där bla­den skiljs från gren­ver­ket, ren­sas och sor­te­ras efter kva­li­tet. Därefter tor­kas bla­den och packas.

De tor­ka­de bla­den är upp till 30 gång­er söta­re än van­ligt soc­ker. Därför används de som de är i bland annat te, ört­te eller fruktinfusion.

Men herr Bonka vill ju ha ste­via i sin cho­klad. Det får han inte. Däremot får han använ­da de söta ämnen som ger plan­tan sin söt­ma – näm­li­gen ste­vi­ol­gly­ko­si­der. Därför föl­jer vi med de ste­vi­ab­lad som fort­sät­ter sin resa till ett raffinaderi.

Raffinering

Raffinaderi är ett ord som för tan­kar­na till en virr­varr av rör, sto­ra tan­kar och en hög mast från vars topp en fack­la tycks brin­na med evig låga. Men det är för­stås inte till ett sådan raf­fi­na­de­ri som resan fort­sät­ter. Steviaraffinaderier lik­nar mer än något annat ett sockerbruk.

I en förs­ta fas utvinns ett grun­dextrakt som består av oli­ka sor­ters ste­vi­ol­gly­ko­si­der. Det görs i två steg. Först läggs bla­den i varmt vat­ten för att laka ut ste­vi­ol­gly­ko­si­der. Sedan fil­tre­ras och utvinns de söta ämne­na som kristaller.

För att garan­te­ra en jämn nivå av till exem­pel Reb A behö­ver ste­vi­ol­gly­ko­si­der­na i grun­dextrak­tet delas upp i frak­tio­ner. Det görs i ett and­ra steg som bör­jar med att man till­sät­ter alko­hol till extrak­tet. Lösningen des­til­le­ras så att ste­vi­ol­gly­ko­si­der­na kris­tal­li­se­ras på ett kon­trol­le­rat sätt och frak­tio­ner med oli­ka ste­vi­ol­gly­ko­si­der kan utvin­nas. Detta upp­re­pas för var­je frak­tion för att skil­ja ut ”fel­ak­ti­ga” ste­vi­ol­gly­ko­si­der och där­med göra frak­tio­nen ”rena­re”. På det­ta sätt kan ste­vi­aextrakt med 98 till 99 pro­cents ”ren­het” uppnås.

Blandning och packning

Desto rena­re, desto bätt­re, kan man tro. Men så är det inte all­tid. Den mot­sä­gel­se­ful­la san­ning­en om ste­vi­aextrakt är att det ofta är bätt­re med ett ste­vi­aextrakt med 50 till 80 pro­cent Reb A, till exem­pel, och res­ten and­ra ste­vi­ol­gly­ko­si­der (främst ste­vi­o­sid och Reb C).

Därför blan­das ren­fram­ställd Reb A med mer eller mind­re ren­fram­ställ­da frak­tio­ner av and­ra ste­vi­ol­gly­ko­si­der. Vi har nu ett ste­vi­aextrakt som är redo att pake­te­ras och säl­jas vidare.

Exportör eller agent

Efter raf­fi­ne­ring och bland­ning ham­nar ste­vi­aextrak­tet i hän­der­na på en expor­tör eller agent i det pro­du­ce­ran­de lan­det, i det­ta fal­let Kina.

Den kine­sis­ka expor­tö­ren eller agen­ten i Kina säl­jer ste­vi­aextrak­tet vida­re via oli­ka agen­ter eller impor­tö­rer runt om i världen.

Agent eller importör på den europeiska marknaden

Nu bör­jar vi när­ma oss slu­tet på ste­vi­ans vär­de­ked­ja, men fort­fa­ran­de är det en bit kvar innan ste­vi­aextrak­tet ham­nar hos Billy Bonka på chokladfabriken.

Nu har ste­vi­aextrak­tet ham­nat hos en impor­tör i Europa. Hos en agent ham­nar det inte i fysisk mening då en agent bara för­med­lar själ­va affä­ren. Steviaextraktet säljs sedan vida­re till oli­ka dis­tri­bu­tö­rer runt om i Europa.

Billy Bonkas olika valmöjligheter

Billy Bonka står inför oli­ka valmöjligheter.

Han kan fak­tiskt väl­ja att hop­pa över någ­ra steg i vär­de­ked­jan och köpa direkt från ett raf­fi­na­de­ri i Kina. Men det är inte att rekom­men­de­ra. Av en rad oli­ka anled­ning­ar kan det vara krång­ligt och det är inte säkert att Billy får det han vill ha.

Agent eller importör?

Då är det lät­ta­re att vän­da sig till en impor­tör eller agent i Europa.

Agenten fun­ge­rar som en tra­di­tio­nell mäk­la­re och har ing­et eget lager utan för­med­lar affä­ren mel­lan expor­tö­ren och Billy Bonka.

En impor­tör köper själv in från en expor­tör och har där­med egen lager­håll­ning. Importören har tro­ligt­vis ock­så ett nära sam­ar­be­te med leve­ran­tö­rer som är väl­be­kan­ta och inar­be­ta­de. Det kan inne­bä­ra en stör­re för­ut­säg­bar­het och trygg­het för Billy Bonka.

Men Billy Bonka är för­sik­tig och vill tes­ta sig fram. Dessutom är cho­klad­fa­bri­ken inte jät­tes­tor med sina 50 anställ­da. Och ste­via är potent; det behövs inte många gram för att få till en behag­lig söt­ma i Bonkas mjölkcho­klad. Risken är stor att agen­ten eller impor­tö­ren inte tyc­ker det är värt besvä­ret att säl­ja så små kvan­ti­te­ter som Bonka vill ha.

Distributören

Då åter­står distributören.

En dis­tri­butör har hand om många oli­ka typer av ingre­di­en­ser för oli­ka typer av livs­me­del. Detta inne­bär att det kan vara svårt att hit­ta en dis­tri­butör som är expert på just Billy Bonkas cho­klad, eller som för­står hans utmaningar.

En hjälpande hand

Du kanske befin­ner dig i en lik­nan­de situ­a­tion som Billy Bonka? Vi står redo att hjäl­pa dig med din soc­ker­re­du­ce­ring. Du kan köpa ste­vi­aextrakt direkt från oss eller få tips om bra dis­tri­bu­tö­rer som vi arbe­tar med. Tveka inte att kon­tak­ta oss.

Dela artikeln om du gillade den!