Sommarlyssning – 6 poddar om livsmedel

Poddar som berör livsmedelsbranschen finns det gott om. Vi har djupdykt och plockat sex russin ur podcastkakan som alla bjuder på intressanta, tankeväckande och roande innehåll. Vad sägs om varumärkesbyggande i livsmedelsbranschen, choklad ur ett socialantropologiskt perspektiv, livsmedelssäkerhet, teknik för att förhindra matsvinn, framtidsspaningar och mycket annat.

Vi har valt ut sex styc­ken pod­dar som visar på den bredd av inne­håll som finns när det kom­mer till livs­me­del och livs­me­dels­bran­schen. Oavsett om du är intres­se­rad av att – byg­ga varu­mär­ke, få dju­pa­re insik­ter i den snab­ba tek­nik­ut­veck­ling­en, höra inspi­re­ran­de ent­re­pre­nö­rer eller bara bli för­und­rad av fram­ti­dens möj­lig­he­ter – så kom­mer du hit­ta det här. Trevlig lyssning!

Food Marketing Nerds

Food Marketing Nerds är en podcast i inter­vju­form. Varje vec­ka kom­mer ett nytt avsnitt med en ny spän­nan­de gäst. Allting som har med livs­me­del och mark­nads­fö­ring tas upp – från varu­mär­kes­byg­gan­de, hur man får en star­tup att växa, kraf­ten i sto­ry­tel­ling – till hur man får enga­ge­ra­de föl­ja­re i soci­a­la medi­er och myc­ket annat.

Typiskt avsnitt

Möt Pete Truby, grun­da­re till cho­klad­mär­ket Salazon och med stor erfa­ren­het av start-ups och ent­re­pre­nör­skap i den ame­ri­kans­ka livsmedelsbranschen.

Truby pra­tar om för­de­lar och nack­de­lar med att ta emot kapi­tal från inve­ste­ra­re, hat­kär­le­ken till livs­me­dels­bran­schen och var­för det inte räc­ker med en fan­tas­tisk pro­dukt när allt går att här­ma och kopi­e­ra. Därför är varu­mär­kes­byg­gan­det minst lika vik­tigt som själ­va produkten.

Länk till avsnit­tet här!

Well-tempered

Well-tem­pe­red är podcas­ten som lyf­ter fram kvin­nor i cho­klad­bran­schen. I podcas­ten får vi möta oli­ka typer av aka­de­mi­ker och för­fat­ta­re som arbe­tar och fors­kar om cho­klad, eller ent­re­pre­nö­rer som berät­tar om sin pro­dukt och utma­ning­ar i branschen.

Typiskt avsnitt

Vill du veta mer om cho­klad ur ett histo­riskt, poli­tiskt och glo­balt per­spek­tiv ska du lyss­na till avsnit­tet med soci­a­lan­tro­po­lo­gen Carla D. Martin.

I avsnit­tet får vi höra en per­son­lig betrak­tel­se om cho­klad och vad som fick Martin att söka sig ut i värl­den och bedri­va fält­stu­di­er i Afrika, Latinamerika och Europa.

När Martin inte under­vi­sar på Harvard University arbe­tar hon med att iden­ti­fi­e­ra och utveck­la kakao och cho­klad av hög kva­li­tet, med fokus på etik och kva­li­tets­säk­ring i leveranskedjan.

Martin beskri­ver en cho­kla­d­in­du­stri som är upp­byggd i silos där oli­ka aktö­rer inte får vär­de­fullt utbyte med and­ra i bran­schen. Detta är något Martin för­sö­ker änd­ra på genom non pro­fit-orga­ni­sa­tio­nen Fine Cacao and Chocolate Institute (FCCI) som hon ock­så är grun­da­re till.

Länk till avsnit­tet här!

Food Safety Matters

Food Safety Matters är en podcast som kret­sar kring säker­he­ten i livs­me­dels­bran­schen. I var­je avsnitt får vi lyss­na till insik­ter, upp­le­vel­ser och tan­kar från sak­kun­ni­ga inom livsmedelssäkerhet.

Typiskt avsnitt

I ett avsnitt får vi möta Dr. Marta Hugas, Forskningschef på European Food Safety Authority (Efsa).

Hugas berät­tar bland annat om fram­ti­da sats­ning­ar i livs­me­dels­sä­ker­het, håll­bar­het och mil­jöfrå­gor, exem­pel­vis EU:s arbe­te kring risk­be­döm­ning av nya livs­me­del och målet att nå kli­mat­ne­ut­ra­li­tet. Det inter­di­sci­pli­nä­ra arbe­tet med kom­pe­tens från oli­ka håll beskrivs som vägen fram­åt för att möta des­sa utma­ning­ar på bäs­ta sätt.

En annan vik­tig frå­ga som lyfts fram är att kom­mu­ni­ce­ra forsk­ning och data till all­män­he­ten på ett begrip­ligt sätt.

Länk till avsnit­tet här!

Nordic Food Tech

I Nordic Food Tech får du lyss­na till intres­san­ta sam­tal om tek­nik, inno­va­tion och fram­tids­ut­ma­ning­ar i livs­me­dels­bran­schen. Det kan hand­la om insek­ter, mjuk­va­ra för att för­hind­ra matsvinn, hur tek­nik kan påver­ka håll­bar­hets­ar­be­tet på ett posi­tivt sätt, och myc­ket annat som du inte får missa.

Typiskt avsnitt

Investeringar med hopp om fram­ti­den får vi höra om när vi lyss­nar till Peter Jorgensen, part­ner på Maersk Growth.

Maersk Growth är ett så kal­lat ven­tu­re-bolag som inve­ste­rar i små före­tag med fram­tidspo­ten­ti­al. Maersk Growth är en del av det dans­ka trans­port- och rede­ri­fö­re­ta­get Maersk.

Jorgensen berät­tar om arbe­tet med att hit­ta och stöd­ja star­tups som vill kom­ma till rät­ta med matsvinn och som arbe­tar med att effek­ti­vi­se­ra leve­ransked­jor. Vi får ock­så höra om Maersks inve­ste­ring­ar i fram­ti­dens lös­ning­ar, där begrepp som data, struk­tur och trans­pa­rens är ledord.

Länk till avsnit­tet här!

Future Food

Relevanta gäs­ter från oli­ka delar livs­me­dels­bran­schen kom­mer till tals i den här fram­tidspod­den. Ny tek­nik och nya livs­me­del kom­mer änt­ra livs­me­dels­sce­nen och ska­pa and­ra för­ut­sätt­ning­ar och möj­lig­he­ter. Hur kom­mer vi äta 2050? Hur har pro­duk­tio­nen för­änd­rats och hur kom­mer kon­su­men­ter­nas mat­va­nor se ut?

Typiskt avsnitt

Jack Bobo, grun­da­re av kon­sult­by­rån Futurity, tar oss med på en fram­tids­spa­ning. Hur kom­mer livs­me­dels­bran­schen se ut 2050?

Vilka tren­der kom­mer dö ut och vil­ka kom­mer bestå? Kommer vi fort­fa­ran­de räk­na kalo­ri­er och pra­ta om oli­ka die­ter eller kom­mer för­änd­ring­ar i mil­jö, kul­tur och bete­en­de auto­ma­tiskt göra oss häl­so­sam­ma­re och mer avslapp­na­de till vad vi stop­par i oss?

Och bör boskaps­upp­fö­da­re och kött­pro­du­cen­ter vara oro­a­de över nya pro­te­inkäl­lor som växt­ba­se­rat och konst­gjort kött?

Länk till avsnit­tet här!

Food Navigator

Food Navigator är en nystar­tad podd – bara tre avsnitt finns ute i skri­van­de stund (juli 2020). Det åter­står att se vad den här sats­ning­en kom­mer resul­te­ra i, men det ver­kar lovan­de. Vi har redan fått höra intres­san­ta tan­ke­gång­ar om soc­ker­re­duk­tion i avsnit­tet Sugar refor­mu­la­tion part 1: Why redu­cing by ste­alth is key. Vi vän­tar med spän­ning på del 2!

Under tiden kan du läsa vår krö­ni­ka Sluta skryt – soc­ker­re­du­ce­ra i smyg! som tar avstamp i del 1.

Trevlig lyssning!

Hoppas du hit­tar något intres­sant och tan­ke­väc­kan­de att lyss­na till – eller läsa. Vi kom­mer åter­pub­li­ce­ra artik­lar på våra soci­a­la kana­ler under någ­ra vec­kor. Följ oss på Facebook och LinkedIn! Med den upp­ma­ning­en vill vi öns­ka alla våra läsa­re och föl­ja­re en rik­tigt trev­lig sommar.

Dela artikeln om du gillade den!