Sluta skryt – sockerreducera i smyg!

Det har aldrig funnits så stor variation av olika sockerfria och sockerreducerade produkter som nu. Trots det kan det vara svårt för dessa produkter att nå ett brett genomslag. Jack Winkler, professor emeritus i näringsrekommendationer menar att livsmedelsproducenter måste sluta skryta om att de sockerreducerar och istället göra det i smyg.

Utbudet av soc­ker­re­du­ce­ra­de pro­duk­ter har nog knap­past varit stör­re än i dag. Efterfrågan finns, men ock­så en tvek­sam­het hos många kon­su­men­ter. Hur ska livs­me­dels­pro­du­cen­ter som säl­jer soc­ker­re­du­ce­ra­de livs­me­del nå ut till de sto­ra mas­sor­na och få sålt sina pro­duk­ter? I ett pod­dav­snitt av livs­me­dels­saj­ten Food Navigator får vi lyss­na till Jack Winkler, pro­fes­sor eme­ri­tus i närings­re­kom­men­da­tio­ner vid London Metropolitan University. Winkler kom­mer med ett aning­en kon­tro­ver­si­ellt för­slag som stri­der mot våra instink­ter. Han menar att vi ska slu­ta skry­ta om vår soc­ker­re­du­ce­ring. Men hur ska vi säl­ja soc­ker­re­du­ce­ra­de pro­duk­ter om vi inte talar om för kon­su­men­ter­na att de är just – sockerreducerade?

Tråkigt och förnumstigt

Låt oss pra­ta om ele­fan­ten i rum­met: Det är svårt att säl­ja soc­ker­re­du­ce­ra­de produkter.

Visst, många kon­su­men­ter säger att de vill äta nyt­ti­ga­re, men när det kom­mer till kri­tan väl­jer de ofta bort de soc­ker­re­du­ce­ra­de pro­duk­ter­na. Skälen är många.

Konsumenter vet av erfa­ren­het att pro­duk­ter med mind­re till­satt soc­ker inte all­tid sma­kar sär­skilt bra. De är ock­så skep­tis­ka till E-num­mer och till­sat­ser som de var­ken är bekan­ta med eller kan sta­va till.

Sockerreduktion kan ock­så upp­le­vas som mot­sat­sen till att unna sig något gott; det vilar något trå­kigt, för­nums­tigt och pek­fin­ger­ak­tigt över sockerreduktion.

Naturligtvis finns det en mark­nad för soc­ker­re­du­ce­ra­de pro­duk­ter för per­so­ner med dia­be­tes eller and­ra tving­an­de skäl och även för vis­sa healt­hy beli­e­vers. Men för den bre­da mark­na­den tycks soc­ker­re­duk­tion inte loc­ka – trots att många kon­su­men­ter säger motsatsen.

Så vad ska du som livs­me­dels­pro­du­cent göra?

Inte bara en välgärning

En möj­lig­het är för­stås att fort­sät­ta som van­ligt. I med soc­ker eller glu­kossi­rap, och låt and­ra ta hand om de häl­so­pro­blem som kan upp­stå. Men ditt före­tag är för­stås inte ett sådant. Att du läser den­na krö­ni­ka är bevis på det.

Du för­står att pro­du­cen­ter mås­te ta ett sam­hälls­an­svar och mins­ka till­satt soc­ker i livs­me­del. Du inser att det inte bara är en väl­gär­ning utan ock­så före­tagse­ko­no­miskt bäst på lång sikt. Men du vet inte hur du ska göra.

Kanske har Jack Winkler, pro­fes­sor eme­ri­tus i närings­re­kom­men­da­tio­ner vid London Metropolitan University, sva­ret: Sluta skryt – redu­ce­ra i smyg!

Sluta skryt

Jack Winkler menar att livs­me­dels­pro­du­cen­ter mås­te slu­ta skry­ta om nya soc­ker­fria pro­duk­ter. Det som instink­tivt känns rätt – att med­de­la kon­su­men­ter om nya häl­so­sam­ma­re alter­na­tiv – är dömt att miss­lyc­kas om man på all­var vill få kon­su­men­ter att kon­su­me­ra häl­so­sam­ma­re livsmedel.

Hur kom­mer det sig?

Egentligen är det gans­ka enkelt. Konsumenterna vill för­säk­ra sig om att de får pre­cis den smak, tex­tur och mun­käns­la som de för­vän­tar sig när de köper sin favo­rit­cho­klad eller läs­ken de druc­kit sedan de var barn. Det sit­ter djupt rotat. Historien är dess­utom kan­tad av mer eller mind­re miss­lyc­kad soc­ker­re­duk­tion – åtminsto­ne när det kom­mer till smak och munkänsla.

På väg till affä­ren tän­ker kon­su­men­ten att idag – idag ska jag köpa den nyt­ti­ga­re sor­ten. ”Jag kan ju tes­ta.” Men väl fram­me vid hyl­lan blir det den soc­kerstin­na ori­gi­nal­pro­duk­ten i alla fall.

Ett friskare Europa

Så beter sig inte alla kon­su­men­ter, kanske någon invän­der. Nej, säkert inte. Men sam­ti­digt ser vi att fet­man och ohäl­san ökar till följd av över­dri­ven soc­ker­kon­sum­tion. Om alla val­de soc­ker­re­du­ce­ra­de pro­duk­ter skul­le vi san­no­likt se en lju­sa­re sjuk­doms­sta­tistik i Europa och and­ra plat­ser i världen.

Sockerskatt

Ett sätt att kom­ma till rät­ta med ohäl­san kan vara att infö­ra soc­kerskatt. Tanken är att många kon­su­men­ter ogär­na beta­lar 30 kro­nor för en burk läsk..

Men ing­en vill beta­la mer skatt, all­ra minst livs­me­dels­pro­du­cen­ter, som anting­en mås­te ta från vins­ten eller höja pri­set på sina pro­duk­ter. Därför bor­de det lig­ga i före­ta­gens intres­se att själv­mant mins­ka till­satt soc­ker för att slip­pa en soc­kerskatt i län­der där det ännu inte är infört, men kan tän­kas bli.

Och i de län­der som redan har soc­kerskatt, lig­ger det givet­vis i före­ta­gens intres­se att mins­ka till­satt soc­ker för att mins­ka skatten.

Smygreducera

Vare sig vi vill und­vi­ka att soc­kerskatt införs eller att beta­la redan införd soc­kerskatt så bör vi redu­ce­ra mäng­den till­satt soc­ker i våra livs­me­del. Men går det utan sto­ra åthä­vor? Enligt pro­fes­sor Jack Winkler är det enkla­re att få kon­su­men­ter att accep­te­ra mins­kat soc­ker om vi inte berät­tar att vi har gjort det.

Heinz

Som exem­pel lyf­ter Winkler fram Heinz, som suc­ces­sivt redu­ce­rat salt utan att kom­mu­ni­ce­ra det­ta till kon­su­men­ter. Sedan 1985 har Heinz redu­ce­rat sal­tet i sin klas­sis­ka tomat­ketchup med 40 procent.

Nyckeln till Heinz fram­gång är grad­vis minsk­ning av salt över lång tid. Gör man det mär­ker inte kon­su­men­ter­na någon skill­nad. Men gör man det mer säl­lan och mer dras­tiskt finns ris­ken att kon­su­men­ter­na upp­täc­ker reduceringen.

Testpanelen

Heinz rekry­te­ra­de en test­pa­nel och lät dem provsma­ka oli­ka pro­ver av Heinz ketchup. Varje prov hade lite mind­re salt än före­gå­en­de. Det note­ra­des hur myc­ket salt man kun­de ta bort innan test­pa­ne­len märk­te någon skill­nad. De redu­ce­ra­de sedan sal­tet med lite mind­re än det­ta gräns­vär­de i pro­duk­ter­na de sålde.

När kon­su­men­ter, efter någ­ra år, hade vant sig vid den mind­re sal­ta ketchu­pen, upp­re­pa­de man sam­ma pro­ce­dur och lät en test­pa­nel provsmaka.

Den här pro­ce­du­ren har sedan upp­re­pats med jäm­na mellanrum.

Heinz har även lyc­kats redu­ce­ra soc­ker i sina pro­duk­ter. I deras klas­sis­ka tomatsop­pa, har de sedan 1985 sänkt soc­ker­ni­vån med 34 procent.

Tillför något

Men det går att gå ett steg läng­re. Laura Swain, tren­da­na­ly­ti­ker på den brit­tis­ka inno­va­tions­by­rån Stylus, hörs ock­så i sam­ma pod­dav­snitt av Food Navigator. Swain pra­tar om vik­ten av att pra­ta om det man tillför.

Att pra­ta om det man till­för kan upp­fat­tas som mer posi­tivt istäl­let för att rik­ta upp­märk­sam­he­ten på det man tar bort. Att något är redu­ce­rat ska­par inte något köp­sug och inci­ta­ment hos kon­su­men­ten. Detta för­ut­sät­ter givet­vis att det vi till­för är något bra som kon­su­men­ten vill ha och kän­ner till.

Att skry­ta om glu­kossi­rap, fruk­tos eller något annat värsting­soc­ker är natur­ligt­vis inte lösningen.

Faktum är att det egent­li­gen inte behö­ver vara soc­ker­re­la­te­rat. Swain pra­tar om fib­rer och pro­te­in som exem­pel på ingre­di­en­ser som kon­su­men­ter kän­ner till och tyc­ker om.

Men inte nog med att kon­su­men­ter tyc­ker fib­rer är top­pen. Fibrer för­e­nar nyt­ta med nöje: de bidrar med bulk och mun­käns­la till din soc­ker­re­duk­tion och vis­sa för även med sig smak och sötma.

Bästa sättet

Genom att mins­ka soc­ker steg­vis och inte skry­ta om det kan du göra en insats för häl­san och und­vi­ka soc­kerskatt. Om du dess­utom använ­der söta­de fib­rer kan du istäl­let skry­ta med en fiber­be­ri­kad pro­dukt. Kontakta oss så berät­tar vi mer.

Till sist

Ta en dag i häng­mat­tan, eller sam­la kol­le­gor­na på job­bet och lyss­na på Jack Winkler och Laura Swain när de utveck­lar sina tan­kar i Food Navigators podcast med nam­net Sugar refor­mu­la­tion part 1: Why redu­cing by ste­alth is key. Det är väl spen­de­rad tid.

Dela artikeln om du gillade den!