Sötningsresan

Smakar det så kostar det, säger ordspråket. Det gäller inte minst socker. Men det kostar inte mycket pengar; socker är en billig ingrediens. Det kostar hälsa. Därför efterfrågas mindre socker – helst inget tillsatt socker alls. Men det går inte att bara ta bort socker. Då försvinner den goda smaken och den rätta munkänslan, för att inte prata om alla praktiska problem det ger upphov till. Så vad kan livsmedelsproducenter göra? För att finna svaret ger vi oss ut på en sötningsresa. I sex artiklar tittar vi närmare på olika alternativ till vanligt socker.

Sötade fibrer – sötningsresan (del 6 av 6)

I den sjät­te och sista arti­keln om vår söt­nings­re­sa från soc­ker till söta­de fib­rer lär vi oss hur kost­fib­rer till­sam­mans med högin­ten­sivt söta ämnen med natur­ligt ursprung kan ersät­ta soc­ker 1:1 utan att till­verk­nings­pro­ces­sen behö­ver förändras.

Läs artikeln »

Sötningsresan – från socker till sötade fibrer (del 1 av 6)

Hur kan livs­me­dels­in­du­strin redu­ce­ra soc­ker? Vi ger oss ut på en söt­nings­re­sa i jakt på svar. I den­na förs­ta arti­kel av sex under­sö­ker vi alter­na­ti­va sockerarter.

Läs artikeln »

Söta alkoholer – sötningsresan (del 2 av 6)

Sötningsresan fort­sät­ter! I den and­ra delen tit­tar vi när­ma­re på soc­ke­ral­ko­ho­ler, exem­pel­vis mal­titol och erytritol. Men vad är egent­li­gen soc­ke­ral­ko­ho­ler och har de någ­ra nackdelar?

Läs artikeln »

Värstingsockret – sötningsresan (del 3 av 6)

I del 3 av söt­nings­re­san har vi kom­mit till värsting­sock­ret. Här hit­tar vi bland annat invert­soc­ker, isoglu­kos och glu­kossi­rap. Dessa är soc­ker­lik­nan­de pro­duk­ter som är rika på kalo­ri­er och har ett högt GI. Ur ett häl­so­per­spek­tiv finns det helt klart bätt­re alternativ.

Läs artikeln »

Kemiskt sött – sötningsresan (del 4 av 6)

Vanligt soc­ker kan inte ersät­tas med fruk­tos, mal­titol, glu­kossi­rap och and­ra bulk­söt­nings­me­del om kalo­ri­er­na ska mins­kas. Lösningen är söt­nings­me­del som ger myc­ket söt­ma för lite eller inga kalo­ri­er. I den fjär­de av sex artik­lar om vår söt­nings­re­sa, tit­tar vi när­ma­re på arti­fi­ci­el­la sötningsmedel.

Läs artikeln »

Sött från naturen – sötningsresan (del 5 av 6)

För att mins­ka soc­ker och kalo­ri­er­na, och sam­ti­digt behål­la den goda sma­ken, krävs söt­nings­me­del med myc­ket söt­ma och få eller inga kalo­ri­er. I den fem­te av sex artik­lar om vår söt­nings­re­sa har turen kom­mit till söt­nings­me­del med natur­ligt ursprung.

Läs artikeln »