Sockerreducering i praktiken

Stevia – sockerreducering i praktiken

Steviolglykosider har varit en av de sto­ra snacki­sar­na inom soc­ker­re­duk­tion de senas­te åren. Och inte und­ra på det. Extraktet från ste­vi­aplan­tan inne­hål­ler inga kalo­ri­er och höjer inte blod­soc­ker­ni­vån. Dessutom har det natur­ligt ursprung. Men vill du använ­da ste­vi­ol­gly­ko­si­der finns det en hel del saker att tän­ka på och vara med­ve­ten om. I den här arti­keln går vi ige­nom ste­vi­ol­gly­ko­si­der – i praktiken. 

Läs artikeln »

Inulin – sockerreducering i praktiken

Inulin – kan det vara ett alter­na­tiv till soc­ker? Inulin är snå­la på kalo­ri­er och pas­sar i en mängd oli­ka livs­me­del. Men läs vår senas­te arti­kel innan du får för dig att ersät­ta sock­ret med inu­lin rakt av. Det finns näm­li­gen en del att tän­ka på! 

Läs artikeln »

Erytritol – sockerreducering i praktiken

Erytritol är en mångsidig soc­ke­ral­ko­hol som är bäs­ta kom­pis med ste­vi­ol­gly­ko­si­der. Användbar till myc­ket men inte till allt. 

Läs artikeln »

Isomaltooligosackarider (IMO)– sockerreducering i praktiken

IMO eller iso­mal­too­ligo­sac­ka­ri­der som det egent­li­gen heter är en kost­fi­ber med fina bul­ke­gen­ska­per, en trev­lig smak och med viss söt­ma. Den här arti­keln hand­lar om IMO – soc­ker­re­du­ce­ring i praktiken. 

Läs artikeln »

Maltitol – sockerreducering i praktiken

Maltitol är en tack­sam ingre­di­ens som erbju­der fin smak och söt­ma och för­träff­li­ga bul­ke­gen­ska­per. Dessutom slip­per du den kylan­de käns­lan i mun­nen. Men det rela­tivt höga GI-vär­det drar ner bety­get något.

Läs artikeln »

Dextrin – sockerreduktion i praktiken

Dextrin är en sta­bil ingre­di­ens som är bra på att hål­la form och tex­tur samt kla­ra sto­ra påfrest­ning­ar. Det är neutralt i sma­ken och snällt mot magen. Men för att verk­li­gen kom­ma till sin rätt behö­ver dextrin kompisar. 

Läs artikeln »

Sorbitol – sockerreduktion i praktiken

Sockeralkoholen sor­bitol är lika myc­ket kon­si­stens­gi­va­re och fuk­tig­hets­be­va­ra­re som söt­nings­me­del. Det gör sor­bitol till en mångsidig ingre­di­ens. Dessutom ger det lågt GI-vär­de. Men det finns en sak du bör vara med­ve­ten om innan du bestäm­mer dig för den här mångsysslaren.

Läs artikeln »

Polydextros – sockerreducering i praktiken

Med polydex­tros får du fyll­nad och tex­tur men inte så många kalo­ri­er. Deesutom upp­levs sma­ken som ren och neu­tral. Detta kost­fi­ber har många goda egen­ska­per som gör det till en kan­di­dat i en lyc­kad soc­ker­re­du­ce­ring. Frågan är bara var du ska få söt­man från?

Läs artikeln »