Healthy believers

en person som cyklar i solnedgången

Healthy believers: 4 typer av hälsomedvetna konsumenter

Vad får kon­su­men­ter att väl­ja ett livs­me­del fram­för ett annat? För allt fler är det häl­sa. Den egna eller när­stå­en­des. Det är en tyd­lig trend som har hål­lit i sig någ­ra år, och som säkert fort­sät­ter många år till. Som kundseg­ment är de myc­ket intres­san­ta för pro­du­cen­ter av mat och dryck. De fles­ta är köp­star­ka och är bered­da att beta­la ett pre­mi­um­pris för livs­me­del som de upp­le­ver som häl­so­sam­ma. Många av dem drivs av stark över­ty­gel­se. Så stark att de kal­las ”healt­hy beli­e­vers”. Men de tror inte på sam­ma sak. Det går att urskil­ja fyra typer med dia­metralt oli­ka före­ställ­ning­ar om vad som är häl­so­sam mat och dryck. I den­na arti­kel tar vi oss en när­ma­re titt på dem.

Läs artikeln »
man standing in a creek-unsplash

Healthy believers: Berättelser som säljer

Storytelling är ett effek­tiv sätt att nå healt­hy beli­e­vers – kon­su­men­ter med stark över­ty­gel­se om livs­me­dels bety­del­se för häl­sa – och moti­ve­ra dem att väl­ja din pro­dukt. Men hur går det till? Det under­sö­ker vi i den­na artikel.

Läs artikeln »

Sockerreduktion för healthy believers

Konsumenter skil­jer sig åt pre­cis som män­ni­skor i stort. Därför krä­ver en lyc­kad soc­ker­re­duk­tion ock­så en genom­tänkt seg­men­te­ring som rik­tar sig till en tyd­lig mål­grupp. I den här arti­keln åter­ser vi våra healt­hy beli­e­vers – hälso­med­vet­na kon­su­men­ter men med oli­ka ideal.

Läs artikeln »