Guide till artificiella sötningsmedel

Aspartam – guide till artificiella sötningsmedel

Aspartam är ett arti­fi­ci­ellt högin­ten­sivt söt­nings­me­del som de fles­ta kän­ner till. Det är en beprö­vad ingre­di­ens som går att fin­na i många oli­ka livs­me­del. Samtidigt har aspar­tam fått utstå mas­siv kri­tik och miss­tänk­sam­het. Många tror att det är häl­so­våd­ligt och kan ge orsa­ka alla möj­li­ga sjuk­do­mar och besvär. Men vad består aspar­tam av, vad har det för egen­ska­per och hör det hem­ma i modern sockerreduktion?

Läs artikeln »
top view of soda cans

Acesulfam K – guide till artificiella sötningsmedel

Acesulfam K är en dol­dis bland de arti­fi­ci­el­la söt­nings­med­len. Kanske bidrar det krång­li­ga nam­net till det. Men det är ett popu­lärt och bil­ligt söt­nings­me­del som inte ger någ­ra kalo­ri­er. Det kan ock­så fun­ge­ra som smak­för­stär­ka­re. Men bör du använ­da det? Det är en annan sak!

Läs artikeln »
Pappersmugg med tepåse på en turkosblå bakgrund

Sukralos – guide till artificiella sötningsmedel

Sukralos är ett sta­bilt och bil­ligt söt­nings­me­del som dess­utom är kalori­fritt. Men det är ock­så en klor­or­ga­nisk för­e­ning, pre­cis som för­bjud­na bekämp­nings­me­del. Sukralos bryts ned myc­ket lång­samt – vad inne­bär det för miljön?

Läs artikeln »
vita tabletter på blå bakgrund

Sackarin – guide till artificiella sötningsmedel

Sackarin är det älds­ta arti­fi­ci­el­la söt­nings­med­let. Det kom till redan 1879. Historien om sac­ka­rin är en histo­ria på stor­po­li­tisk nivå – den är både under­hål­lan­de och dråp­lig och inne­fat­tar till och med en ame­ri­kansk pre­si­dent. Men vad har det för ryk­te och är det en säker ingrediens?

Läs artikeln »

Cyklamater – guide till artificiella sötningsmedel

Cyklamater är ett arti­fi­ci­ellt söt­nings­me­del med för­hål­lan­de­vis låg söt­ma men utan kraf­ti­ga bis­ma­ker. Det upp­täck­tes på 1930-talet, god­kän­des i USA på 1950-talet, och för­bjöds i sam­ma land på 1960-talet. Men i EU är det fak­tiskt godkänt.

Läs artikeln »

Advantam – guide till artificiella sötningsmedel

Advantam är det senas­te arti­fi­ci­el­la söt­nings­med­let; det god­kän­des 2014 för använd­ning inom EU. Det är lik­nar aspar­tam i smak och egen­ska­per – fast söta­re och bätt­re. Ändå vän­tar advan­tam fort­fa­ran­de på sitt sto­ra genombrott.

Läs artikeln »
Godis-tabletter i olika färger

Neotam – guide till artificiella sötningsmedel

Företaget som av miss­tag upp­täck­te aspar­tam i mit­ten av 1960-talet bestäm­de sig 25 år sena­re att hit­ta det ”per­fek­ta” söt­nings­med­let. Den här gång­en läm­na­des ing­et åt slum­pen. Det ame­ri­kans­ka bola­get ägna­de upp­gif­ten sju års inten­siv forsk­ning, plöj­de ned 80 mil­jo­ner dol­lar, och pro­va­de 2 500 kan­di­da­ter, innan de en dag hit­ta­de sin vin­na­re… I den­na arti­kel lär du dig det mesta om neo­tam (E 961).

Läs artikeln »
Citrusfrukter Grapefruit, appelsin, lime, citrom och Blodgraoe

Neohesperidin DC – guide till artificiella sötningsmedel

Vår gui­de till arti­fi­ci­el­la söt­nings­me­del har kom­mit till neo­hespe­ri­din-dihyd­rochal­kon, ofta för­kor­tat neo­hespe­ri­din DC eller bara NHDC. Det är expert på att döl­ja bitt­ra smaker.

Läs artikeln »