Från frö till Eureba

En artikelserie om ursprunget till ingredienser som kan komma i fråga för att skapa sötade fibrer.

Stevia – från frö till Eureba

Stevia är en ört som väx­er vilt i Paraguays regn­skog, men ock­så odlas för sin söta smak. Ämnena som ger söt­man – ste­vi­ol­gly­ko­si­der – utvinns med en pro­cess som påmin­ner om hur soc­ker utvinns ur soc­ker­be­tor. Trots att det är 300 gång­er söta­re än soc­ker har det noll kalo­ri­er. En dröm för livs­me­dels­fö­re­tag. Nja… Den kon­cen­tre­ra­de söt­man är ock­så en utma­ning. Hur ska ett kilo soc­ker ersät­tas tre gram ste­vi­ol­gly­ko­si­der? Det löser Eureba, som ersät­ter soc­ker ett-till-ett. Läs om ste­vi­as resa från frö till Eureba.

Läs artikeln »

Inulin – från frö till Eureba

Cikoria är en omtyckt växt bland odla­re. Ämnet inu­lin gör väx­ten här­dig när kli­ma­tet är som tuf­fast. Inulin används fli­tigt som kost­fi­ber inom livs­me­dels­in­du­strin. Fibern ger främst bulk, men kan ock­så bidra med viss söt­ma. Bäst fun­ge­rar inu­lin i kom­bi­na­tion med and­ra ingre­di­en­ser – som i Bayn Solutionss söta­de fib­rer. Nyfiken? Läs mer!

Läs artikeln »

Erytritol – från frö till Eureba

I natu­ren hit­tar vi soc­ke­ral­ko­ho­len erytritol i vindru­vor, päron och melon, men ock­så i fer­men­te­ra­de livs­me­del som vin, ost och öl. Med 70 pro­cent av sock­rets söt­ma, men inga kalo­ri­er och ing­en påver­kan på blod­soc­ker, är erytritol en intres­sant ingre­di­ens vid soc­ker­re­duk­tion. Men eftersom kvan­ti­te­ter­na av erytritol i natu­ren är små, fram­ställs den på annat sätt – med vete och jästsvamp.

Läs artikeln »

Isomaltooligosackarider (IMO) – från frö till Eureba

Isomaltooligosackarider (IMO) finns natur­ligt i många livs­me­del, men till­sätts ock­så i vis­sa pro­duk­ter för att fyl­la ut och ge söt­ma. IMO är i sig en kost­fi­ber, men säljs som sirap eller pul­ver som ock­så inne­hål­ler soc­kerar­ter och and­ra ener­gi­gi­van­de kol­hyd­ra­ter. Trots det är IMO intres­sant för soc­ker­re­duk­tion. Läs och lär mer om IMO:s väg från kassa­va­ro­ten till söta­de fibrer.

Läs artikeln »

Maltitol – från frö till Eureba

En pris­värd, popu­lär soc­ke­ral­ko­hol med mjuk söt­ma som gör sig bra i bland annat cho­klad. Maltitol är den mest sac­ka­ros­li­ka av alla soc­ke­ral­ko­ho­ler, och även en av de mest använ­da i livs­me­dels­pro­duk­tion. Men hur är det med den där eftersma­ken som så många söt­nings­me­del har? Den slip­per du med mal­titol. Så ploc­ka fram lite cho­klad och läs mer om soc­ke­ral­ko­ho­len som kom­mer från mäl­ta­de sädeskorn.

Läs artikeln »

Dextrin – från frö till Eureba

Varje gång du bakar bröd till­ver­kar du dextrin. Det är mjö­lets stär­kel­se som omvand­las av ugnens vär­me till dextrin i brö­dets skor­pa. Det finns oli­ka sor­ters dextrin. Några bryts ned till glu­kos vid mat­smält­ning. Andra är kost­fib­rer. De sena­re använ­der vi i någ­ra av våra söta­de fib­rer (Eureba). De pro­du­ce­ras från GMO-fri majs. Läs om dextri­nets väg från majs till söta­de fibrer.

Läs artikeln »

Sorbitol – från frö till Eureba

Sorbitol finns natur­ligt i fruk­ter och bär, men fram­ställs indust­ri­ellt från bland annat vete. En av värl­dens van­li­gas­te grö­dor blir allt­så ett av värl­dens van­li­gas­te söt­nings­me­del. Läs arti­keln och ta reda på hur!

Läs artikeln »
Sädesfält i solnedgång

Polydextros – från frö till Eureba

Med en för­må­ga att ge sam­ma volym och kon­si­stens som soc­ker – med 75 pro­cent fär­re kalo­ri­er och näs­tan ing­en påver­kan på blod­soc­ker­ni­vån – är polydex­tros något av en mira­kelingre­di­ens som gör bul­len lätt och saf­tig. Den smak­lö­sa kost­fi­bern har knappt känn­bar söt­ma, men många and­ra egen­ska­per gemen­samt med soc­ker (och fett). Polydextros fram­ställs ur de natur­ligt före­kom­man­de ämne­na glu­kos, sor­bitol och citronsy­ra. I prak­ti­ken bör­jar pro­duk­tio­nen med vete eller and­ra stär­kel­se­ri­ka råva­ror. Men hur går det till? Det ska vi berätta.

Läs artikeln »