Så värnar vi kvaliteten – från odling till produktion

Alldeles i början riktade Bayn Solutions in sig på sockerreducering i form av rena steviolglykosider. Därefter utvecklade vi produktlinjen Eureba som bygger på sötade fibrer. Ingredienserna i Eureba odlas eller produceras på olika kontinenter och transporteras en efter en till vårt produktionsnätverk i Europa. För att allt ska klaffa krävs ett kvalificerat kvalitetsarbete där inget lämnas åt slumpen. Nyfiken? Läs vidare om hur vi gör.

Ord som kva­li­tet och säker­het är ljuv musik för alla som job­bar i livs­me­dels­bran­schen. Men hur sät­ter man en stäm­pel på det?

Den inter­na­tio­nel­la stan­dar­den för led­nings­sy­stem, ISO 9001, är en sådan stäm­pel. Den krön­te vårt långa och mål­med­vet­na arbe­te i att utveck­la ett led­nings­sy­stem som stän­digt för­bätt­rar och juste­rar vår verk­sam­het för att möta våra kun­ders behov. För oss mar­ke­rar det ock­så över­gång­en från ett ungt och ent­re­pre­nörs­dri­vet före­tag, till ett moget före­tag som kun­der kan lita på.

Vi håller ögonen på det vi inte gör

I sam­man­hang­et kan det vara värt att peka ut vad vi inte gör: Vi odlar inte våra råva­ror. Och vi till­ver­kar inte hel­ler kon­su­ment­pro­duk­ter med våra söta­de fib­rer. Men vi vär­nar om att kva­li­te­ten på råva­ror­na är hög och att resul­ta­tet för livs­me­dels­pro­du­cen­ten är gott.

Varför gör vi det kan man frå­ga sig?

Vi häm­tar råva­ror från fle­ra håll i värl­den och trans­por­te­rar dem till pro­duk­tions­an­lägg­ning­ar där vi till­ver­kar Eureba – vår egen pro­dukt­lin­je av söta­de fib­rer. För att slut­re­sul­ta­tet ska vara av högs­ta kva­li­tet mås­te ock­så råva­ror­na och till­verk­ning­en vara det. Därför läg­ger vi ned otro­ligt myc­ket arbe­te på att hit­ta råva­ror av bäs­ta kva­li­tet och att säker­stäl­la kva­li­tet genom hela till­verk­nings­pro­ces­sen. Vi gör allt och lite till för att pro­duk­ten ska upp­fyl­la dina krav.

Petnoga och stolt över det

Våra råva­ror kom­mer från Kina, USA, Nederländerna med fle­ra stäl­len. När råva­ror kom­mer från många plat­ser på jor­den, kan både till­gång och kva­li­tet vari­e­ra. Men det gör inte kva­li­te­ten på våra söta­de fib­rer, som har hög, jämn kva­li­tet och leve­re­ras on time.

För att kla­ra det mås­te vi vara extremt nog­gran­na – på grän­sen till petiga.

Det räc­ker inte med att ha koll på till­verk­nings­ste­get. Det före­gås av en rad steg som mås­te haka i varand­ra för att allt ska klaf­fa. Och det följs av ännu fler steg innan de söta­de fib­rer­na ersät­ter soc­ker i konsumentprodukter.

Vi hål­ler koll på alla ste­gen. Det är den pro­ces­sen som vårt ISO 9001-cer­ti­fi­e­ra­de led­nings­sy­stem hjäl­per oss att hela tiden förbättra.

Söker alltid efter nya och bättre råvaror

Vi skul­le kun­na slå oss till ro med det vi har. Men det gör vi inte. Det som är bra kan all­tid bli bättre.

Vi söker där­för stän­digt efter ingre­di­en­ser av högs­ta kva­li­tet bland våra leve­ran­tö­rer. Och vi hål­ler ögon och öron öpp­na för nya ingre­di­en­ser med natur­ligt ursprung som kan vara intres­san­ta för vår egen pro­dukt­lin­je – och som i slutän­dan är en full­träff för dig som vill ersät­ta soc­ker i dina produkter.

Nej, vårt arbe­te med utveck­ling och för­bätt­ring tar ald­rig paus.

Klimatsnåla transporter

Det sägs att alla vägar leder till Rom, men för vår del leder de till Bulgarien. Där sker till­verk­ning­en av de söta­de fibrerna.

Vi hål­ler koll på kol­di­ox­i­dav­tryc­ket när vi väl­jer trans­port­sätt från råva­ru­le­ve­ran­tör till till­verk­nings­part­ner. Ett ener­gi­ef­fek­tivt sätt att trans­por­te­ra gods är i ful­las­ta­de last­far­tyg. Därför frak­tar vi majo­ri­te­ten av våra ingre­di­en­ser över sjö och hav. (Men det hän­der vid ensta­ka till­fäl­len – när det är rik­tigt bråt­tom – att vi bestäl­ler gods­trans­port via flyg.)

Och för att ska­pa effek­ti­va och kli­matsnå­la leve­ran­ser till de nor­dis­ka län­der­na, har vi pla­ner på att för­läg­ga delar av till­verk­ning­en hos ett danskt företag.

Codes of conduct

Vi öns­kar att det vore en själv­klar­het att barn går i sko­lan och inte job­bar på åkrar eller i fabri­ker. Tyvärr är det inte så. Vi tillå­ter där­för inte barn­ar­be­te och det är ett av fle­ra krav i vår upp­fö­ran­de­kod – Bayn’s Codes of Conduct.

Schyssta arbets­för­hål­lan­den och god arbets­mil­jö är and­ra krav vi stäl­ler på våra underleverantörer.

Inga genmodifierade råvaror

Eftersom vi är pet­no­ga, som sagt, lever våra pro­duk­ter upp till inter­na­tio­nell stan­dard och all rele­vant lag­stift­ning. Men vi stan­nar inte där.

Vi använ­der inga gen­mo­di­fi­e­ra­de råva­ror i vår pro­duk­ter. Vi väl­jer leve­ran­tö­rer som visar stor mil­jö­hän­syn när de odlar, skör­dar och bere­der våra råva­ror. Vi kom­pro­mis­sar inte när det gäl­ler livs­me­dels­sä­ker­het och hygi­en. Inte hel­ler med våra leve­ran­tö­rers tillverkningskapacitet.

Ekologiskt är logiskt

Ekologiskt vore väl logiskt? Ja! Men tyvärr sät­ter EU:s reg­ler käp­par i hjulet.

Det finns inga hin­der att vare sig odla eller använ­da eko­lo­gisk ste­via. Men EU:s reg­ler tillå­ter inte att ste­vi­ol­gly­ko­si­der märks som ekologiska.

Det är för­stås trå­kigt. Vi arbe­tar med råva­ror av natur­ligt ursprung, och då lig­ger det i sakens natur att vi ock­så är öpp­na och intres­se­ra­de av eko­lo­gis­ka råva­ror. Om EU:s reg­ler änd­ras, kom­mer vi genast tit­ta när­ma­re på möj­lig­he­ten att erbju­da söta­de fib­rer med ste­vi­ol­gly­ko­si­der utvun­na ur eko­lo­giskt odla­de steviaplantor.

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss om du vill du veta mer om vårt kva­li­tets- och säker­hets­ar­be­te. Vi berät­ta gär­na mer.

Dela artikeln om du gillade den!