Så köper du steviaextrakt

Du vill börja använda stevia och ta din sockerreducering till nästa nivå? Kul! Och grattis till ett bra val. Men innan du tar steget fullt ut är det några saker du bör vara medveten om. Att köpa stevia är enkelt. Men att köpa stevia som är rätt för dig, din produkt och dina behov är inte lika enkelt. I den här artikeln får du den grundläggande kollen.

Steviaextrakt utvinns ur ste­vi­aplan­tan som odlas på många håll i värl­den, och det finns många oli­ka aktö­rer inom områ­det. Att hit­ta rätt ste­vi­aextrakt är inte helt enkelt – val­möj­lig­he­ter­na är många. Dessutom vari­e­rar sam­man­sätt­ning­en av ste­vi­ol­gly­ko­si­der stort mel­lan oli­ka ste­vi­aextrakt. Även mel­lan två extrakt som har lika stor andel av en angi­ven ste­vi­ol­gly­ko­sid. Och vem ska du köpa av? Vi gör ett för­sök att tit­ta när­ma­re på allt det­ta i den här artikeln.

En stor familj

Låt oss bör­ja med väx­ten ste­via. Det finns 240 arter av ste­via, men bara en inne­hål­ler de söta ämnen som extra­he­ras. Det är Stevia rebau­di­a­na. Den här­stam­mar från de tro­pis­ka och sub­tro­pis­ka delar­na av Sydamerika och för­knip­pas i syn­ner­het med Paraguay.

Men nu är det inte ste­via du ska köpa utan det extrakt som går att fram­stäl­la från ste­via. Det är bara i te, ört­te och fruk­fru­sio­ner som ste­vi­ab­lad får använ­das. Däremot får de söta ämne­na i ste­vi­ab­la­den – ste­vi­ol­gly­ko­si­der – utvin­nas och använ­das i en lång rad livs­me­del. Steviaextrakt är ett vitt pul­ver som består näs­tan ute­slu­tan­de av de 11 ste­vi­ol­gly­ko­si­der som är god­kän­da inom EU.

Att välja världsdel och land

Sydamerika har ett för­del­ak­tigt kli­mat för stor­ska­lig ste­vi­a­pro­duk­tion. Men det finns and­ra alter­na­tiv ock­så. Stevia odlas nume­ra även i Sydostasien, Afrika och USA. Ja, även i Europa före­kom­mer ste­vi­a­od­ling. Men det land som ofta för­knip­pas med ste­via är Kina. Anledningen till det­ta är att jät­ten i öst står för 80 pro­cent av värl­dens steviaproduktion.

Olika koncentrationer

Ett helt annat områ­de men nog så vik­tigt är att ta reda på vil­ken typ av ste­vi­aextrakt du ska väl­ja. Elva oli­ka ste­vi­ol­gly­ko­si­der finns i dagens ste­vi­aextrakt och någ­ra av dem (exem­pel­vis Reb A, Reb M och Reb D) utgör majo­ri­te­ten av inne­hål­let (från unge­fär 50 till 98 pro­cent koncentration).

Det är näm­li­gen så att hund­ra­pro­cen­tigt ren­fram­ställ­da ste­vi­ol­gly­ko­si­der inte finns till­gäng­li­ga på den kom­mer­si­el­la mark­na­den. De oli­ka ste­vi­aextrak­ten består av en bland­ning av ste­vi­ol­gly­ko­si­der, där bara en av dem finns i en angi­ven andel. Till exem­pel inne­hål­ler våra ste­vi­aextrakt 50, 60, 80, 95, 97 eller 98 pro­cent Reb A, Reb M, Reb C eller Reb D medan res­ten utgörs av and­ra steviolglykosider.

Om en angi­ven andel av ett ste­vi­aextrakt är en spe­ci­fik ste­vi­ol­gly­ko­sid, vad är då res­ten av inne­hål­let? Mestadels ste­vi­o­sid, eftersom det är den van­li­gas­te ste­vi­ol­gly­ko­si­den i ste­vi­ans blad, men ock­så and­ra ste­vi­ol­gly­ko­si­der. Det finns ock­så lite mine­ra­ler och and­ra spåräm­nen som har bli­vit kvar från växten.

Vilken kon­cent­ra­tion ska du då väl­ja? Det finns ing­et själv­klart svar på den frå­gan. Det beror på vad det är för livs­me­del och vil­ken smak­pro­fil du vill upp­nå. Det har visat sig att när kon­cent­ra­tio­nen är läg­re och fle­ra oli­ka ste­vi­ol­gly­ko­si­der får mötas upp­står syner­gi­ef­fek­ter som för­bätt­rar sma­ken. I arti­keln Den mot­sä­gel­se­ful­la san­ning­en om ste­vi­aextrakt kan du bland annat läsa om ett intres­sant expe­ri­ment med yog­hurt och stevia.

Vilken ska du välja?

Extrakt med i huvud­sak Reb A till­hör de mest använ­da. Den är ock­så rela­tivt bil­lig. På sena­re tid har nya alter­na­tiv kom­mit som Reb D och Reb M. Dessa finns i betyd­ligt mind­re mängd i ste­vi­ab­lad jäm­fört med Reb A. Det tris­sar upp pri­set. Men des­sa ste­vi­ol­gly­ko­si­der påmin­ner mer om soc­ker och sak­nar den lak­rits­lik­nan­de eftersma­ken som finns hos Reb A. Därför behövs inte and­ra ingre­di­en­ser för att maske­ra bis­mak eller efter­smak.

Om man bort­ser från det hög­re pri­set på Reb D och Reb M så låter det som ett enkelt val, eller hur? Varför väl­ja Reb A om det finns and­ra ste­vi­ol­gly­ko­si­der som sma­kar bätt­re och påmin­ner mer om socker?

Riktigt så enkelt är det inte. Valet av ste­vi­ol­gly­ko­sid beror på många fak­to­rer. Exempelvis vil­ket livs­me­del du ska använ­da det i, pris­seg­ment, and­ra even­tu­el­la ingre­di­en­ser och krav på sma­kupp­le­vel­se. Generellt sätt kan man säga att Reb M pas­sar bra i pro­duk­ter med en enkel smak­pro­fil där man vill åt stor och påtag­lig söt­ma utan någ­ra som helst bis­ma­ker, exem­pel­vis i godis.

I livs­me­del med mer kom­plex smak­pro­fil som exem­pel­vis cho­klad­pro­duk­ter kan den något bitt­ra Reb A kom­ma till sin rätt med kaka­on som ock­så är bit­ter. I arti­keln Så väl­jer du mel­lan Reb A och Reb M kan du läsa mer om att väl­ja steviolglykosider.

Inget givet val

Vilken huvud­sak­lig ste­vi­ol­gly­ko­sid, bland­ning och kon­cent­ra­tion som just du ska väl­ja är inte givet på förhand.

För att under­lät­ta den­na besluts­pro­cess behövs ett arbets­sätt där du sys­te­ma­tiskt kom­mer fram till vil­ken eller vil­ka ste­vi­ol­gly­ko­si­der som är lämp­li­ga för just ditt livs­me­del. Det inne­bär att du tro­li­gen får göra omfat­tan­de tes­ter för att möta dina krav på söt­ma, smak och mun­käns­la.

Du behö­ver ta reda på vil­ken typ av ste­vi­aextrakt som pas­sar för dina behov. Ska det vara ett med 50 pro­cent Reb A eller ett med 98 pro­cent Reb M, eller något annat? Och hur fun­ge­rar det extrak­tet med and­ra ingre­di­en­ser i livsmedlet?

Varierande innehåll

Det är stor vari­a­tion mel­lan ste­vi­aextrakt med sam­ma kon­cent­ra­tion av sam­ma ste­vi­ol­gly­ko­sid. Till exem­pel kan ett ste­vi­aextrakt med 60 pro­cent Reb A från en leve­ran­tör ha en påtag­lig bit­ter bis­mak och tyd­lig lak­rits­lik efter­smak, medan det från en annan leve­ran­tör har en betyd­ligt behag­li­ga­re och mer soc­ker­lik sötma.

Det är själv­klart ing­en skill­nad på Reb A från en leve­ran­tör till en annan. Det är sam­ma söta ämne oav­sett var väx­ten är odlad eller hur den har extra­he­rats. Det är res­ten – de 40 pro­cent som inte är Reb A – som skil­jer ste­vi­aextrakt åt.

För var­je frak­tion extra­he­rad Reb A får man en unge­fär dub­bel så stor frak­tion ste­vi­o­sid, som är bitt­ra­re och har en tyd­li­ga­re efter­smak av lak­rits än Reb A. Man får ock­så en frak­tion som inne­hål­ler res­ter – and­ra ste­vi­ol­gly­ko­si­der och lite tan­ni­ner, fla­vo­no­i­der, mine­ra­ler och and­ra ämnen från bladen.

De 40 pro­cent som inte är Reb A är allt­så en bland­ning av de två frak­tio­ner med ste­vi­o­sid och res­ter­na. Det är dels pro­por­tio­ner­na mel­lan des­sa och dels sam­man­sätt­ning­en av res­ter­na som gör skill­na­den mel­lan två extrakt med 60 pro­cent Reb A.

Att köpa steviaextrakt

Om du har till­räck­lig kun­skap och erfa­ren­het, de rät­ta kon­tak­ter­na och is i magen, kan du köpa ste­vi­aextrakt direkt från till­ver­ka­re. Men då gäl­ler det att köpa såda­na kvan­ti­te­ter att de vill göra affär med dig. Och om du har såda­na sto­ra behov kan du få det omvän­da pro­ble­met; till­ver­ka­ren kan inte (eller vill inte) uthål­ligt leve­re­ra de voly­mer du behö­ver. Det är exem­pel på pro­blem du mås­te han­te­ra om du ska köpa direkt från tillverkare.

Ett annat pro­blem är kva­li­tet. Hur ska du säker­stäl­la att ste­vi­aextrak­tet du får hål­ler sam­ma kva­li­tet över tid? Och hur ska du ord­na och över­va­ka livs­me­dels­sä­ker­he­ten från till­verk­ning till din pro­dukt? Till det­ta kom­mer han­te­ring av frakt, tull och liknande.

Det kan vara fres­tan­de att hop­pa över mel­lan­hän­der­na – expor­tö­rer, impor­tö­rer och dis­tri­bu­tö­rer – för att slip­pa beta­la deras pålägg. Gör det, för all del, om ditt före­tag har resur­ser­na att lösa alla pro­blem. Men miss­ta inte mel­lan­hän­der­na för giri­ga typer som bara skär mel­lan. De adde­rar stort vär­de genom att lösa pro­blem åt dig.

Till exem­pel kan en impor­tör eller dis­tri­butör säker­stäl­la jämn till­gång till ste­vi­aextrakt med jämn kva­li­tet, genom att sour­ca ste­vi­aextrakt från många oli­ka käl­lor. De kan ock­så säker­stäl­la att hela ked­jan från åker till din pro­dukt upp­fyl­ler alla regu­la­to­ris­ka krav.

En hjälpande hand

Om du vill ha tips på dis­tri­bu­tö­rer som säl­jer våra ste­vi­aextrakt, kan du kon­tak­ta oss. Vi har dis­tri­bu­tö­rer i de fles­ta EU-länderna.

Dela artikeln om du gillade den!