Så jobbar distributörer med kvalitet

Att köpa in ingredienser och råvaror kan du göra på många olika sätt. Det finns agenter, exportörer och importörer. Ett sätt är att gå via en distributör. Men varför ska du göra det? I den här artikeln undersöker vi det kvalitetsarbete som du slipper om du köper av en distributör.

I arti­keln Stevia från åker till din pro­dukt – så ser vär­de­ked­jan ut berät­tar vi om ste­vi­ans resa från åker­mark till att bli ett kraft­fullt söt­nings­me­del i dina pro­duk­ter. I slu­tet av arti­keln kom vi fram till att dis­tri­bu­tö­rer kan vara den bäs­ta aktö­ren att hand­la råva­ror av. Men hur arbe­tar dis­tri­bu­tö­rer för att säk­ra kvalitet?

Vad gör en distributör?

Distributörer köper in och säl­jer vida­re eller för­med­lar ingre­di­en­ser från en leve­ran­tör till en livs­me­dels­pro­du­cent. Deras roll i vär­de­ked­jan är att ge livs­me­dels­pro­du­cen­ter en säk­rad till­gång av ingre­di­en­ser med jämn kva­li­tet oav­sett var­i­från ingre­di­en­ser­na egent­li­gen kom­mer från.

De ägnar där­för myc­ket tid åt att byg­ga upp kon­takt­nät med oli­ka leve­ran­tö­rer för att på så sätt säker­stäl­la leve­rans. Men de arbe­tar ock­så med att kva­li­tets­säk­ra både leve­ran­tö­rer, leve­ransked­ja och ingre­di­en­ser, och pac­ka om varor så att livs­me­dels­in­du­strin får lagom sto­ra för­pack­ning­ar redo att använ­das i sin pro­duk­tion. I vis­sa fall blan­dar eller för­äd­lar de ingre­di­en­ser. Leverantörerna kan vara till­ver­ka­re i eller utan­för EU, expor­tö­rer utan­för EU eller impor­tö­rer i EU.

Opartisk kontroll

Utöver att föl­ja gäl­lan­de reg­ler och lag­stift­ning i livs­me­dels­bran­schen låter alla seri­ö­sa aktö­rer i leve­ransked­jan cer­ti­fi­e­ra sig av ett obe­ro­en­de organ, en så kal­lad tred­je­partscer­ti­fi­e­ring. Så även dis­tri­bu­tö­rer. Vi ska tit­ta när­ma­re på vad det är för någon­ting och vad det innebär.

Vad innebär tredjepartscertifiering?

En tred­je­partscer­ti­fi­e­ring är ett kva­li­tets­sy­stem som utförs av ett obe­ro­en­de organ. Dessa har på ett natur­ligt sätt upp­kom­mit runt om i Europa för att säker­stäl­la hög kva­li­tet. Vi har exem­pel­vis det brit­tis­ka BRC Global Standard Food Safety som kom­mer från British Retail Consortium och Food Safety System Certification (FSSC) som ägs av stif­tel­sen Foundation for Food Safety Certification som har sin bas i Holland.

Hur vet jag om en tredjepartscertifiering är bra?

Men tred­je­partscer­ti­fi­e­ring­ar har vari­e­rat i kva­li­tet. Därav upp­koms­ten av GFSI. Med hjälp av GFSI kan man säker­stäl­la att en tred­je­partscer­ti­fi­e­ring är till­räck­ligt omfat­tan­de och detal­je­rad. Om GFSI fin­ner att den inte är det blir den inte godkänd.

Med hjälp av GFSI kan en dis­tri­butör enkelt ta reda på om en leve­ran­tör upp­fyl­ler de krav som krävs.

Vad är GFSI?

GFSI står för Global Food Safety Initiative. GFSI star­ta­de år 2000 av ett nät­verk av livs­me­dels­pro­du­cen­ter som går under nam­net The Consumer Goods Forum. GFSI har som ett över­gri­pan­de mål att för­bätt­ra livs­me­dels­sä­ker­he­ten i bran­schen. En del­verk­sam­het inom GFSI arbe­tar med att grans­ka och erkän­na de fri­vil­li­ga kva­li­tets­sy­stem (tred­je­partscer­ti­fi­e­ring­ar) som finns i branschen.

Vilka krav?

Men vil­ka krav stäl­ler en tred­je­partscer­ti­fi­e­ring? Det hand­lar exem­pel­vis om hygi­en­reg­ler, ska­de­djurs­kon­troll, spår­bar­het och aller­ge­ner. Att leve­ran­tö­ren till en dis­tri­butör har en GFSI-cer­ti­fi­e­rad tred­je­partscer­ti­fi­e­ring är en grund­för­ut­sätt­ning för att dis­tri­butö­ren ska få för­tro­en­de för sin leverantör.

Men är det kört om en tred­je­partscer­ti­fi­e­ring inte är GFSI-certifierad?

Nej, då kan dis­tri­butö­ren göra en egen gransk­ning av leve­ran­tö­ren. Det görs med hjälp ev en HACCP-plan.

HACCP

Om en leve­ran­tör har en tred­je­partscer­ti­fi­e­ring som inte är GFSI-cer­ti­fi­e­rad kan leve­ran­tö­ren visa upp sin HACCP-plan för dis­tri­butö­ren. HACCP är en stan­dar­di­se­rad arbets­me­tod inom EU. Det är en kart­lägg­ning och kon­trol­le­ring av livs­me­dels­pro­duk­tio­nen i syf­te att göra slut­pro­duk­ten säker för konsumenten.

Med hjälp av en HACCP-plan utvär­de­rar dis­tri­butö­ren om leve­ran­tö­ren har en till­räck­ligt god kon­troll över till­verk­nings­pro­ces­sen och even­tu­el­la faror.

Ytterligare doku­men­ta­tion kan bestå av ett Code of Conduct där dis­tri­butö­ren säker­stäl­ler att de har en sam­stäm­mig syn med leve­ran­tö­ren när det gäl­ler bland annat arbets­vill­kor, barn­ar­be­te, mänsk­li­ga rät­tig­he­ter och liknande.

Vi frågar en distributör

Än så länge har vi bara pra­tat om kva­li­tet i ter­mer av av vad lag­stif­ta­re krä­ver – det vill säga mini­mi­ni­vå­er vad gäl­ler hygi­en och ska­de­djur, aller­ge­ner och spår­bar­het. Men hur säker­stäl­ler dis­tri­bu­tö­rer kva­li­te­ten på själ­vas­te ingredienserna?

– Leverantörer ger oss en råva­ruspe­cif­ka­tion (Raw Material Specfication – RMS) som många gång­er är otill­räck­lig. Därför stäl­ler vi en mängd kom­plet­te­ran­de frå­gor om råva­ran, berät­tar Nina Djerf som är Quality & Environmental Manager på Engelhardt & Co.

Det är inte bara leve­ran­tö­rens upp­gif­ter om råva­ror som sam­las in och doku­men­te­ras av dis­tri­bu­tö­rer. Det är lika vik­tigt att sam­la in vad kun­der­na efterfrågar.

– Vi frå­gar våra kun­der vil­ka krav de har på sina ingre­di­en­ser. Det bry­ter vi ned i en krav­spe­ci­fi­ka­tion som vi sen kan mat­cha mot ingre­di­en­ser, säger Nina Djerf.

Det kan tyc­kas lite kons­tigt. Är inte de fles­ta ingre­di­en­ser gene­ris­ka. Solrosfrön från en leve­ran­tör kan bytas mot sol­ros­frön från en annan utan pro­blem. Eller?

– Nej, sva­rar Nina Djerf och för­kla­rar: Det är jät­te­vik­tigt att veta vad pro­duk­ten eller råva­ran ska vara ämnad för. Även pro­duk­ter som egent­li­gen tycks lika. Om du arbe­tar med frö­er till en müs­li är det en sak, är det frö­er på en bröd­lim­pa är det en annan sak. Man mås­te helt enkelt kän­na till sin produkt.

En vän i viken

Så vad ska du som köper ingre­di­en­ser med en dis­tri­butör till? Är det enkla­re att gå direkt på käl­lan? På så sätt slip­per du väl en mel­lan­hand som ska ha sin beskär­da del?

Om du köper till­räck­li­ga voly­mer, och är beredd att göra myc­ket av kva­li­tets­ar­be­tet själv, så kan det vara så. Men för alla and­ra är dis­tri­bu­tö­rer en vän i viken.

Distributörern god­kän­ner impor­tö­ren eller leve­ran­tö­ren, säker­stäl­ler att ingre­di­en­sen är säker och att den lever upp till de krav du har som livsmedelsproducent.

En hjälpande hand

Vi är impor­tör av ste­vi­aextrakt och pro­du­cent av söta­de fib­rer. Dessa ingre­di­en­ser säl­jer vi genom dis­tri­bu­tö­rer. Kontakta oss så berät­tar vi vil­ka dis­tri­bu­tö­rer vi har i ditt land.

Dela artikeln om du gillade den!