Bayn Services

Bayn Services är vårt tjäns­te­ut­bud. Vi hjäl­per dig att väl­ja rätt EUREBA® och fin­juste­ra smak och kon­si­stens för din appli­ka­tion, eller att for­mu­le­ra egen soc­ke­rer­sätt­ning base­rad på NAVIA®. Vi kan bland annat hjäl­pa dig

  • att sen­so­riskt pro­fi­le­ra befint­li­ga produkter
  • att bench­mar­ka kon­kur­re­ran­de produkter
  • att skräd­dar­sy söta­de fib­rer för ditt användningsområde
  • att pro­du­ce­ra dina skräd­dar­syd­da söta­de fibrer
  • att efter­le­va före­skrif­ter och lagar och
  • att doku­men­te­ra pro­dukt­blad, säker­hets­blad etc

Du väl­jer själv vad du vill ha hjälp med. Kontakta oss så berät­tar vi mer.

YouTube video