NAVIA®

NAVIA® är vårt sor­ti­ment av ste­vi­ol­gly­ko­si­der­na Reb A och Reb M. Dessa ingre­di­en­ser vän­der sig till stör­re livs­me­dels­fö­re­tag, med egen pro­dukt­ut­veck­lingska­pa­ci­tet, som vill köpa råva­ror och ingre­di­en­ser av hög kva­li­tet och till för­del­ak­tigt pris. Vi hjäl­per dig gär­na att utveck­la din NAVIA®-baserade lös­ning för sockerreduktion.

Nedan hit­tar du en kort beskriv­ning av alla vari­an­ter av NAVIA® vi erbju­der. I slu­tet av var­je beskriv­ning finns en länk som låter dig lad­da ned för detal­je­rad infor­ma­tion om respek­ti­ve produkt.

NAVIA® sötar med hjälp från naturen

NAVIA® är ste­vi­ol­gly­ko­si­der i form av pul­ver eller gra­nu­lat med vari­e­ran­de andel av Reb A (50–98 %) eller Reb M (80–95 %). Vi kon­trol­le­rar hela ked­jan från odling av ste­via i Kina till leve­rans av ste­vi­ol­gly­ko­si­der till våra kun­der. Det gör det möj­ligt för oss att leve­re­ra Reb A och Reb M med hög kva­li­tet och för­del­ak­tigt pris. Nedan beskri­ver vi dem alla. Klicka på län­ken efter var­je beskriv­ning för att lad­da ned pro­dukt­blad med detal­je­rad information.

Reb A ger naturlig sötma

Rebaudioside A (Reb A) är den i livs­me­del oftast använ­da ste­vi­ol­gly­ko­si­den. Den har en rena­re smak än fle­ra and­ra ste­vi­ol­gly­ko­si­der. Vi erbju­der ste­vi­ol­gly­ko­si­der i form av pul­ver eller gra­nu­lat och med oli­ka ande­lar av Reb A.

 

Reb M när det ska smaka som socker

Rebaudioside M (Reb M) har en smak­pro­fil som lig­ger när­ma­re soc­ker än Reb A. Vi erbju­der ste­vi­ol­gly­ko­si­der i form av pul­ver med oli­ka ande­lar av Reb M.
  • NAVIA® RM-80: 80 % Reb M och 15 % and­ra ste­vi­ol­gly­ko­si­der som pul­ver. Ladda ned datablad.

Reb D när det ska vara mindre eftersmak av sötma

Reb Enzymatiskt när det ska smaka sötma utan eftersmak

Enzymatiskt (Reb ERM) är enzy­ma­tiskt fram­ställ­da ste­vi­o­gly­ko­si­der ( 95%) med hög ren­het och söt smak.

AR Specialiteter när det ska vara  högintensiva sötningsmedelsblandningar

AR spe­ci­a­li­te­ter är bland­ning­ar av Rebaudioside A med mind­re ste­vi­o­gly­ko­si­der som har en god smak som är lämp­lig för appli­ka­tio­ner där hög­re soc­ker reduk­tion krävs.
  • NAVIA® AR-92001:Reducerad efter­smak vid höga använd­ningsni­vå­er  Ladda ned datablad.
  • NAVIA® AR-92453: Reducerad efter­smak vid höga anväd­ningsni­vå­er. Passar för dryc­ker. Ladda ned datablad.
  • NAVIA® AR-94001: Alternativa söt­man, bit­ter­he­ten och  eftersma­ken till Reb A-pro­fi­len. Ladda ned datablad.
  • NAVIA® AR-94501:Rikligare smak, mind­re besk­het än Reb A 97. Ladda ned datablad.
  • NAVIA® AR-94507: Rikligare smak, mind­re besk­het än Reb A 97. Ladda ned datablad.