EUREBA®

EUREBA® är vårt sor­ti­ment av söta­de fib­rer - som ersät­ter 1:1 soc­ker i ditt recept utan att du behö­ver göra någ­ra änd­ring­ar av till­verk­nings­pro­ces­sen. Dessa ingre­di­en­ser vän­der sig till alla livs­me­dels­fö­re­tag, från små och medel­sto­ra som vill slip­pa tidskrä­van­de och kost­sam pro­dukt­ut­veck­ling, till sto­ra som efter­strä­var kort tid till mark­nad. Vi hjäl­per dig gär­na att väl­ja rätt EUREBA® och fin­juste­ra smak och kon­si­stens för din applikation.

Nedan hit­tar du en kort beskriv­ning av alla söta­de fib­rer vi erbju­der. I slu­tet av var­je beskriv­ning finns en länk att lad­da ned för detal­je­rad infor­ma­tion om respek­ti­ve produkt.

EUREBA® ersätter socker med sötade fibrer

Vi utveck­lar söta­de fib­rer för oli­ka använd­nings­om­rå­den, och söta­de fiber med oli­ka egen­ska­per för sam­ma använd­nings­om­rå­de. Nedan beskri­ver vi dem alla. Klicka på län­ken efter var­je beskriv­ning för att lad­da ned pro­dukt­blad med detal­je­rad information.

Bakning

Choklad och konfektyr

Mejeriprodukter

  • EUREBA® D-01: Ersätter soc­ker i glass och frukt­be­red­ning­ar till meje­ri­pro­duk­ter och i frys­ta desserter.
    Ladda ned datablad.