Våra produkter

EUREBA® är söta­de fib­rer som ersät­ter soc­ker 1:1 utan att ge avkall på den goda sma­ken eller för­säm­ra kon­si­sten­sen. Produkterna vän­der sig till alla livs­me­dels­fö­re­tag, från små och medel­sto­ra till sto­ra, som vill ha en enkel lös­ning för att redu­ce­ra soc­ker utan att själ­va behö­va bedri­va avan­ce­rad produktutveckling.

NAVIA® är vårt sor­ti­ment av ste­vi­ol­gly­ko­si­der – de söta ämne­na i väx­ten ste­via. De är söt­nings­me­del med natur­ligt ursprung. Dessa ingre­di­en­ser vän­der sig till stör­re livs­me­dels­fö­re­tag, med egen pro­dukt­ut­veck­lingska­pa­ci­tet, som vill köpa råva­ror och ingre­di­en­ser av hög kva­li­tet och till för­del­ak­tigt pris.

Bayn Services är vårt tjäns­te­ut­bud. Vi hjäl­per dig att väl­ja rätt EUREBA® och fin­juste­ra smak och kon­si­stens för din appli­ka­tion, eller att for­mu­le­ra egen soc­ke­rer­sätt­ning base­rad på NAVIA®.