Historia

Vår histo­ria bör­jar någ­ra år före bola­gets grun­dan­de. Då arbe­ta­de vår grun­da­re Lucy Dahlgren som pro­jekt­le­da­re i Kina. Uppdraget var att leda byg­gen av fabri­ker för ren­fram­ställ­ning av steviolglykosider.

Professor Yan Li, som var deka­nus vid insti­tu­tio­nen för livs­me­dels­ve­ten­skap och tek­nik vid Jinan uni­ver­si­te­tet i Kina (och Lucys far), var inte entu­si­as­tisk. Han ansåg att de hund­ra­tal ste­via­raf­fi­na­de­ri­er som fanns i Kina räck­te till. Han mena­de att ste­vi­as genom­brott som söt­nings­me­del inte häng­de på mer pro­duk­tions­ka­pa­ci­tet, utan på inno­va­tion och utveck­ling av pro­duk­ter med ste­vi­ol­gly­ko­si­der. En åsikt han dela­de med pro­fes­sor Jan Geuns vid Katolska uni­ver­si­tet i Leuven, Belgien.

Lucy Dahlgren lät sig över­ty­gas av pro­fes­sor­na Yan Li och Jan Geuns. Med stöd av Kinas jord­bruks­de­par­te­ment och Kinas han­dels­de­par­te­ment, och efter ingå­en­de dis­kus­sion med någ­ra av de ledan­de kine­sis­ka odlar­na och raf­fi­na­de­ri­er­na, grun­da­de hon Bayn Solutions AB under 2009 till­sam­mans med Lennart Holmström, med en bak­grund som vd i byggbranschen.

2009–2011

Bayn Solutions grun­da­des, med målet att erbju­da den euro­pe­is­ka livs­me­dels­in­du­strin både kom­pe­tens och pro­duk­ter som redu­ce­rar soc­ker. Huvudingrediensen var steviolglykosider.

Men 2009 var ste­vi­ol­gly­ko­si­der ännu inte god­kän­da inom EU.

De förs­ta åren var Bayn akti­va med­lem­mar i orga­ni­sa­tio­nen European Stevia Association (Eustas) för att få ste­vi­ol­gly­ko­si­der god­kän­da som ingre­di­ens i livs­me­del. Eustas hade redan i sep­tem­ber 2007 läm­nat in en ansö­kan till den euro­pe­is­ka myn­dig­he­ten för livs­me­dels­sä­ker­het (Efsa). Till grund för ansö­kan låg pro­fes­sor Jan Geuns data­bas med mer än tju­go års forsk­ning om stevia.

Under tiden vi vän­ta­de, pas­sa­de vi på att säk­ra kon­trakt med odla­re och raf­fi­na­de­ri­er i Kina. På så sätt var Bayn redo när Efsa i slu­tet av 2011 god­kän­de ste­vi­ol­gly­ko­si­der som söt­nings­me­del. Strax efteråt teck­na­de vi avtal med Barentz International – en av värl­dens störs­ta dis­tri­bu­tö­rer till livs­me­dels­in­du­strin. Det var det förs­ta kvit­tot på att vi var rätt ute.

Vi pas­sa­de ock­så på att regi­stre­ra varu­mär­ket EUREBA®. Namnet är en ord­lek. EU är för­stås Europeiska uni­o­nen. REBA är en för­kort­ning av Rebaudioside A, som är den oftast använ­da ste­vi­ol­gly­ko­si­den. Men, som ofta när för­kort­ning­ar används som namn, ska det inte tas bok­stav­li­gen. Eureba är myc­ket mer än bara steviolglykosider.

2012–2014

Om åren 2009-2011 hand­la­de om att bida sin tid, så kom påföl­jan­de tre år (2012–2014) att hand­la om att bry­ta mark och så frön på en jung­fru­lig mark­nad. Vi leve­re­ra­de ste­vi­ol­gly­ko­si­der i små voly­mer till köpa­re som vil­le pro­va på. Vi hjälp­te våra kun­der att utveck­la recept med öns­kad smak­pro­fil och kon­si­stens. Och vi tog fram gene­ris­ka recept för en rad tillämp­nings­om­rå­den. Våra pro­duk­ter, som sål­des under nam­net Eureba, mot­togs väl:

Bayn was ranked as one of our top three sup­pli­ers in terms of their pro­duct qua­li­ty, price and their ser­vices – Heinz Company (ame­ri­kanskt livsmedelsföretag)

We have tested more than 20 com­pe­ti­ti­ve pro­ducts, Eureba was by far the best Mulder (müs­li­fö­re­tag i Belgien)

Eureba has the purest tas­te so that we do not need any masking agent, thus we redu­ced the costs Zbyszko (dryc­kes­fö­re­tag i Polen)

We have tested more than 100 dif­fe­rent deli­ve­ri­es of ste­via, the result shown that Bayn’s pro­duct Eureba has the best qua­li­ty Professor Jan Geuns

Och som pric­ken över i:et teck­na­de vi avtal med ännu en stor dis­tri­butör inom livs­me­dels­in­du­strin: R2 Group (nume­ra del av Caldic).

Stärkt av den över­väl­di­gan­de posi­ti­va respon­sen och våra fram­gång­ar beslöt vi oss för att växa. För det behövs riskvil­ligt kapi­tal. Därför note­ra­de vi vår aktie på Nasdaq First North Growth Market.

2015–2017

De näst­kom­man­de tre åren (2015–2017) bygg­de vi sto­ra delar av den orga­ni­sa­tion vi har idag. Vi väx­te från tre till åtta med­ar­be­ta­re, ska­pa­de ett inno­va­tions­cent­rum i Gävle (Bayn Studio) och påbör­ja­de en omo­ri­en­te­ring från ett forsk­nings­dri­vet bolag till ett marknadsdrivet.

Vi renod­la­de varu­mär­ket EUREBA®. Idag beteck­nar det kom­plet­ta lös­ning­ar som ersät­ter soc­ker 1:1. Dessa vän­der sig till alla livs­me­dels­fö­re­tag, från små och medel­sto­ra till sto­ra, som vill redu­ce­ra soc­ker med en enkel lös­ning utan att själ­va behö­va bedri­va avan­ce­rad produktutveckling.

Och vi regi­stre­ra­de NAVIA®. Det är ett varu­mär­ke för funk­tio­nel­la ingre­di­en­ser från natur­li­ga käl­lor, som till­för söt­ma, arom, färg och kon­ser­ve­rings­för­må­ga. Idag erbju­der vi bland annat ste­vi­aextrakt som natur­ligt söt­nings­me­del, toma­textrakt som natur­ligt fär­gäm­ne och ros­ma­rinextrakt som natur­ligt kon­ser­ve­rings­äm­ne. Produkterna vän­der sig till stör­re livs­me­dels­fö­re­tag med egen kapa­ci­tet för pro­dukt­ut­veck­ling, men som vill köpa råva­ror och ingre­di­en­ser av hög kva­li­tet till för­del­ak­tigt pris.

2018–

Efter nio år med hårt arbe­te var vi 2018 redo att läg­ga in näs­ta väx­el. Patrik Edström tog över som vd efter före­ta­gets grun­da­re Lucy Dahlgren, som val­des in i sty­rel­sen sam­ti­digt med Gunnar Ek – den legen­da­ris­ka för­grunds­ge­stal­ten i Aktiespararna. Vi ISO 9001-cer­ti­fi­e­ra vårt led­nings­sy­stem. Certifieringen inne­bär att vi stän­digt för­bätt­rar och juste­rar verk­sam­he­ten för att möta våra kun­ders behov. Och en regel­rätt mark­nads- och för­sälj­nings­verk­sam­het sat­tes på plats under led­ning av Mats Källqvist.