Bayn

Vi hjäl­per livs­me­dels­fö­re­tag att redu­ce­ra soc­ker och sam­ti­digt behål­la god smak, bra mun­käns­la och vik­ti­ga funk­tio­ner. Vi gör det med söta­de fib­rer. Det är kost­fib­rer på vil­ket vi fäs­ter söt­nings­me­del av natur­ligt ursprung. Resultatet blir en ingre­di­ens som ersät­ter soc­ker 1:1. Det inne­bär att du helt enkelt ersät­ter 1 kilo soc­ker i ditt recept med 1 kilo söta­de fib­rer. Smak, mun­käns­la och vik­ti­ga funk­tio­ner för­blir de sam­ma. Enkelt!

Vi har utveck­lat söta­de fib­rer för en lång rad appli­ka­tions­om­rå­den, och säl­jer dem i både små och sto­ra voly­mer före­tag under nam­net EUREBA®.

Kontakta oss för att pro­va på.

Vision

Socker är gott. Det tyc­ker vi på Bayn. Men det goda kom­mer till ett högt pris. För högt tyc­ker vi. Då tän­ker vi inte på kro­nor och ören, även om det för­stås ock­så är vik­tigt, utan pri­set många beta­lar i form av hälsoproblem.

Socker har ing­en posi­tiv effekt på häl­san. Förvisso behö­ver hjär­nan glu­kos, men det fix­ar krop­pen själv genom att bry­ta ned kol­hyd­ra­ter som finns natur­ligt i maten. För myc­ket soc­ker kan där­e­mot ha nega­tiv effekt på häl­san; det ökar ris­ken för över­vikt, fet­ma och karies.

Övervikt och fet­ma är kän­da risk­fak­to­rer för bland annat dia­be­tes, högt blod­tryck, höga hal­ter av koles­te­rol, trig­ly­ce­ri­der och and­ra blod­fet­ter, hjärt- och kärl­sjuk­do­mar och meta­bolt syndrom. Fetma ökar ock­så ris­ken för vis­sa cancerformer.

Världshälsoorganisationen (WHO) rekom­men­de­rar starkt att mäng­den till­satt soc­ker av alla slag (glu­kos, fruk­tos, sac­ka­ros och så vida­re) och soc­ker från honung, soc­ker­lag, fruk­tjuice och fruk­tjui­ce­kon­centrat ska bidra med mind­re än 10 pro­cent av en indi­vids hela ener­gi­in­tag. Det mot­sva­rar cir­ka 50–75 gram soc­ker per dag, bero­en­de på hur myc­ket ener­gi man behöver.

Andra natio­nel­la och inter­na­tio­nel­la orga­ni­sa­tio­ner har kom­mit fram till lik­nan­de slut­sat­ser. Till exem­pel har de Nordiska län­der­na gemen­samt kom­mit fram till att alla slag av till­satt soc­ker bör bidra med mind­re än 10 pro­cent av ener­gin från maten.

Problemet är att många får i sig mer soc­ker än vad som är rekom­men­de­rat. Den främs­ta käl­lan är soc­ker till­satt i livs­me­del, i form av van­ligt soc­ker, glu­kossi­rap och lik­nan­de pro­duk­ter. Därför skul­le folk­häl­san gyn­nas om allt stör­re del av livs­me­dels­in­du­strin job­bar med soc­ker­re­duk­tion. Det är något vi vill ver­ka för.

Våra med­ar­be­ta­re har djup kun­skap och lång erfa­ren­het av soc­ker­re­duk­tion för livs­me­dels­in­du­strin. Vi kan hjäl­pa de fles­ta med det­ta. Vår vision är där­för att vara livs­me­dels­in­du­strins pre­fer­red part­ner gäl­lan­de lös­ning­ar för sockerreducering.

Mission

Socker till­sätts i livs­me­del för att ge söt­ma, smak och arom, men ock­så volym och tex­tur, och kanske för att öka håll­bar­he­ten, sän­ka frys­punk­ten eller ha en annan livs­me­dels­tek­nisk funk­tion. Så det är inte bara att ta bort sock­ret eller ersät­ta det med ett sötningsmedel.

Vår lös­ning på den­na utma­ning är att ersät­ta soc­ker med söta­de fib­rer. Det är kost­fib­rer på vil­ket vi har fäst söt­nings­me­del. Att söt­nings­me­del är fäst på fib­rer­na är vik­tigt. Det gör det möj­ligt att använ­da de söta­de fib­rer­na, som kan vara i fast eller fly­tan­de form, pre­cis som om de vore soc­ker i fast respek­ti­ve fly­tan­de form.

Vilka fib­rer och vil­ka söt­nings­me­del vi använ­der beror på appli­ka­tio­nen. Mejeriprodukter behö­ver and­ra fib­rer och söt­nings­me­del än dryc­ker, som i sin tur behö­ver and­ra än bak­verk och så vidare.

Vi utveck­lar söta­de fib­rer för en rad appli­ka­tions­om­rå­de. Alla med natur­li­ga fib­rer och söt­nings­me­del av natur­ligt ursprung (till exem­pel från ciko­ria och ste­via). Vi letar där­ef­ter upp de bäs­ta leve­ran­tö­rer­na av råva­ror­na och pro­du­ce­rar söta­de fib­rer som vi säl­jer till livs­me­dels­pro­du­cen­ter som vill redu­ce­ra soc­ker. Det är vad vi gör.

Vår mis­sion är att leve­re­ra mark­nads­le­dan­de lös­ning­ar som möj­lig­gör till­verk­ning av häl­so­sam­ma­re livs­me­del och där­i­ge­nom ska­par intäk­ter och vär­deök­ning för våra kun­der, intres­sen­ter och berör­da parter.

Forskning och utveckling

Bayn Studio är vårt inno­va­tions­cent­rum i Gävle. Där bedri­ver vi sam­ar­bets­pro­jekt, hål­ler semi­na­ri­er och hjäl­per små- och medel­sto­ra före­tag med sen­so­risk pro­fi­le­ring och for­mu­le­rings­kom­pe­tens för soc­ker­re­du­ce­ring. Men fram­för allt bedri­ver vi forsk­ning och utveck­ling för att ta fram söta­de fib­rer, som vi till­han­da­hål­ler mark­na­den under varu­mär­ket EUREBA®.

Vid Bayn Studio ana­ly­se­rar vi sock­rets sen­so­ris­ka effekt och tek­nis­ka funk­tion i oli­ka livs­me­del. Det kan gäl­la en spe­ci­fik pro­dukt, i vil­ken soc­ker ska ersät­tas med en skräd­dar­sydd sötad fiber, eller ett appli­ka­tions­om­rå­den som till exem­pel cho­klad, glass, godis, ketchup, läs­ke­dryc­ker, pro­te­in­bars, pud­ding och såser.

Vårt team i Gävle under­sö­ker ock­så egen­ska­per hos oli­ka kost­fib­rer och söt­nings­me­del. Syftet är att för­stå vil­ka söt­nings­me­del som ska fäs­tas på vil­ka fib­rer och i vil­ka pro­por­tio­ner för att få just de egen­ska­per som behövs för att ersät­ta soc­ker 1:1 i den spe­ci­fi­ka pro­duk­ten eller för ett gene­rellt applikationsområde.

Och fram­för allt utveck­lar vi söta­de fib­rer vid vårt inno­va­tions­cent­rum. Det kan låta enkelt: Välj söt­nings­me­del och få det att fäs­ta på kost­fi­ber med öns­ka­de egen­ska­per. Men det är betyd­ligt mer kom­plext än så. Det krä­ver stor teo­re­tisk kun­skap och lång prak­tisk erfa­ren­het att utveck­la söta­de fib­rer som upp­fyl­ler alla krav. Några av de vik­ti­gas­te kra­ven är att

 • inga kalo­ri­er till­förs eller åtminsto­ne mins­kar sig­ni­fi­kant jäm­fört med sock­ret som ersätts
 • det gly­ke­mis­ka index­et är lågt om något alls
 • soc­ker kan ersät­tas 1:1 utan att pro­duk­tions­pro­cess behö­ver förändras
 • söt­ma, arom, smak, kon­si­stens och efter­smak påver­kas så lite som möjligt
 • öns­kad tek­nisk funk­tion upp­rätt­hålls (till exem­pel volym, vikt, uppvärmningsförmåga)
 • önsk­vär­da anspråk infri­as (till exem­pel soc­ker­fri, natur­lig, fiber­rik, fri från aller­ge­ner, vegansk, halal och kosher)
 • alla regu­la­to­ris­ka krav uppfylls
 • råva­ror med hög kva­li­tet finns i till­räck­lig omfatt­ning och till bra pris

Kort sagt: Det är vid Bayn Studio vi desig­nar söta­de fib­rer som inte bara tar bort det onyt­ti­ga utan ock­så läg­ger till det nyttiga.

Kvalitet och miljö

Producenter av livs­me­del är i en för­tro­en­debransch. Konsumenter anför­tror sin häl­sa och sitt väl­be­fin­nan­de till livs­me­dels­pro­du­cen­ter. En pro­du­cent som svi­ker för­tro­en­det, vare sig det sker av oakt­sam­het eller för vin­nings skull, har en lång väg att vand­ra innan för­tro­en­det är åter­ställt, om det alls är möjligt.

Därför är livs­me­dels­pro­du­cen­ters fram­gång bero­en­de av sina leve­ran­tö­rers vil­ja och för­må­ga att leve­re­ra ingre­di­en­ser av god kva­li­tet. Man kan säga att livs­me­dels­pro­du­cen­ter anför­tror leve­ran­tö­rer­na det vik­ti­gas­te de har – sitt förtroendekapital.

Som leve­ran­tör av lös­ning­ar för soc­ker­re­duk­tion tar vi det­ta för­tro­en­de på störs­ta all­var. Bayn Solutions arbe­tar mål­med­ve­tet för att upp­rätt­hål­la hög kva­li­tet och stän­digt för­bätt­ras.

För oss är kva­li­tet myc­ket mer än bara upp­fyll­da krav. Det hand­lar om att för­stå behov och för­vänt­ning­ar hos våra kun­der, och använ­da den­na för­stå­el­se till att stän­digt för­bätt­ra vår för­må­ga att till­go­do­se des­sa behov och förväntningar.

Detta är de vik­ti­gas­te kva­li­tets­di­men­sio­ner vi job­bar med:

 • Code of Conduct: Uppförandekoden är base­rad på Uppförandekoden byg­ger på FN: s Global Compact-ini­ti­a­ti­vets tio prin­ci­per inom områ­de­na mänsk­li­ga rät­tig­he­ter, arbets­lag­stift­ning, mil­jö och antikor­rup­tion, ILO: s grund­läg­gan­de kon­ven­tio­ner om mänsk­li­ga rät­tig­he­ter på job­bet, Rio-för­kla­ring­en om mil­jö och utveck­ling och FN: s kon­ven­tio­ner mot kor­rup­tion samt lagar och avtal.
 • Prestanda: Våra pro­duk­ter har detal­je­ra­de spe­ci­fi­ka­tio­ner. Det är en själv­klar­het att upp­fyl­la dem till hund­ra pro­cent. Du kan lita på att vi leve­re­rar det vi lovar.
 • Säkerhet: Vi kom­pro­mis­sar inte när det gäl­ler livs­me­dels­sä­ker­het och hygi­en. Vi stäl­ler höga krav på våra leve­ran­tö­rer av råva­ror och till­verk­nings­ka­pa­ci­tet och föl­jer upp dem regel­bun­det. Du kan vara trygg med att våra pro­duk­ter lever upp till inter­na­tio­nell stan­dard och all rele­vant lagstiftning.
 • Naturligt: Vi använ­der råva­ror som är natur­li­ga eller har natur­ligt ursprung. Skillnaden mel­lan de två ter­mer­na lig­ger i gra­den av bered­ning. I båda fal­len kom­mer råva­ran från natu­ren. Men för att få kal­las natur­lig får den inte bere­das mer än mini­malt (till exem­pel ska­lats, ski­vats eller rivits). Om bered­ning är mer omfat­tan­de (till exem­pel ren­fram­ställ­ning) kan man bara säga att råva­ran har ett natur­ligt ursprung. Oavsett kan du lita på att vi inte använ­der arti­fi­ci­el­la råva­ror i våra produkter.
 • Miljö: Vi väl­jer leve­ran­tö­rer som visar stor mil­jö­hän­syn när de odlar, skör­dar och bere­der våra råva­ror. Vi beak­tar kol­di­ox­i­dav­tryc­ket när vi väl­jer trans­port­sätt från råva­ru­le­ve­ran­tör till till­verk­nings­part­ner. Och vi stäl­ler mil­jökrav på våra till­verk­nings­part­ner. Vi för­står att mil­jö­hän­syn är vik­tigt för dig och ditt före­tag och fram­för allt för ditt före­tags kunder.
 • Rättvisa: Vi har schyss­ta avtal med våra med­ar­be­ta­re och leve­ran­tö­rer. Vi krä­ver att våra leve­ran­tö­rer ska ha schyss­ta avtal med sina med­ar­be­ta­re och under­le­ve­ran­tö­rer, samt att de ska stäl­la sam­ma krav i sin tur. På så sätt garan­te­rar vi dig att våra pro­duk­ter är fram­ställ­da under rätt­vi­sa villkor.
 • Driftsäkerhet: Våra söta­de fib­rer ersät­ter soc­ker 1:1 i recept. Det inne­bär ock­så att du kan använ­da dem i befint­lig till­verk­nings­pro­cess på sam­ma sätt som det soc­ker de ersätter.
 • Leverans: Vi gör vårt ytters­ta för att säker­stäl­la leve­ran­ser. Vi för­står att din till­verk­ning står och fal­ler med rätt leve­rans i rätt tid.
 • Service: Vi är inte som vil­ken leve­ran­tör som helst. Vi är en sam­ar­bets­part­ner som gör allt i vår makt för att hjäl­pa dig och ditt före­tag att lyckas.
 • Pris: Vi vet att mar­gi­na­ler­na kan vara små i livs­me­dels­in­du­strin och att var­je öre räk­nas. Vi gör vad vi kan för att hål­la kost­na­der­na nere för ditt före­tag. Möjligheten att ersät­ta soc­ker 1:1 utan att änd­ra recept eller modi­fi­e­ra till­verk­nings­pro­cess är ett sätt. Naturligtvis hål­ler vi ock­så ner kost­na­den för råva­ror, till­verk­ning, trans­port och admi­nist­ra­tion. Men vi off­rar inte and­ra kva­li­tets­di­men­sio­ner för lågt pris. Bra kva­li­tet mås­te få kosta.

Vårt kva­li­tets­ar­be­te upp­fyl­ler kra­ven för ISO 9001. Du hit­tar vårt cer­ti­fi­kat här, och vår kva­li­tets­po­li­cy här.