Om

Läs om vår vision, mis­sion, forsk­ning och utveck­ling, samt arbe­te för kva­li­té och miljö.

Läs om vår histo­ria från det att Lucy Dahlgren grun­da­de bola­get 2009 och framåt.

Läs om leda­mö­ter­na i vår styrelse.

Läs om med­lem­mar­na i vårt ledningsteam.

För dig som vill ring, mej­la eller besök oss har vi sam­lat all kon­tak­tin­for­ma­tion på en sida.

För jour­na­lis­ter och alla and­ra som vill ta del av våra press­med­de­lan­den och nyhe­ter har vi ett pressrum.

För aktieä­ga­re och inve­ste­ra­re har vi en sär­skild webb­plats med information.

För åter­för­säl­ja­re och dis­tri­bu­tö­rer har vi en sär­skild webb­plats med information.