Nyttig glass – eller glass med nytta?

Hur ska glass där socker har ersatts av sötade fibrer uppfattas egentligen? Är den rentav ”nyttig” med sina sötade fibrer? Det enklaste skulle vara att svara svart eller vitt. Ja – och den är dessutom lösningen på världens stora problem. Eller nej – den är bara ovanligt god. Men komplicerade frågor kräver också komplicerade svar. Här kommer min reflektion.

På Livsmedelsdagarna 2019 bjöd vi på glass utan till­satt soc­ker. Den kom­mer från Engelholms Glass och inne­hål­ler våra söta­de fib­rer. De posi­ti­va kom­men­ta­rer­na snö­a­de över oss. ”Vad gott! Den är fan­tas­tisk… Jag ska häm­ta kol­le­ger­na – de bara mås­te prova!”

Alltid här­ligt med bekräftelse!

Bland hur­ra­ro­pen kom ock­så frå­gor: ”Hm. Vad ska vi kän­na när vi äter den här glas­sen; ska vi tro att den är nyttig?”

Inget är svart eller vitt

Frågorna stack ut ur mäng­den – och fast­na­de – eftersom de är bra. Riktigt bra. De utma­nar, ifrå­ga­sät­ter och krä­ver nyan­se­ring, pre­cis som sig bör när vi han­te­rar dis­kus­sio­ner om livs­me­del i dag. Och det sat­te igång tan­ke­verk­sam­he­ten hos mig.

I mitt huvud fast­na­de frå­gan om glas­sens even­tu­el­la nyt­tig­het eftersom den inne­höll tyd­li­ga spår av käns­la, moral och för­nuft. Tre klas­sis­ka grepp inom retoriken.

Idag är det van­li­ga­re att vi blir över­ty­ga­de med enkla­re bud­skap än pat­hos, ethos och logos. Vi blir sna­ra­re mata­de med anti­te­ser. En reto­rik där svart ställs mot vitt. Ont mot gott. Rätt mot fel. Nyttigt mot onyttigt.

En gemensam fiende

Men om frå­gan är kom­pli­ce­rad, krä­ver den ock­så ett kom­pli­ce­rat svar. Två bely­san­de exem­pel, när livs­me­dels­fö­re­tag stäl­ler anti­tes mot tes, är Oatlys och Kronfågels kam­pan­jer. Dessa fram­gångs­ri­ka livs­me­dels­fö­re­tag för­sö­ker få kon­su­men­ter att för­stå att hav­re är bätt­re än mjölk och kyck­ling är bätt­re än nötkött.

Det ska vara lätt att väl­ja när hela mänsk­lig­he­ten står under ett gemen­samt hot. Vi ser­ve­ras dess­utom en gemen­sam fien­de: Kossor. De ser snäl­la ut, men ver­kar ju rent kriminella…

Budskap med tyd­li­ga argu­ment för och emot är till för att för­enk­la mina val i var­da­gen, väc­ka en käns­la och min över­ty­gel­se. Så skönt! Mitt van­li­ga liv är ju redan fullt av rätt avan­ce­rad sor­te­ring. En sor­te­ring som inte bara sker i åter­vin­ning­en under disk­bän­ken, utan i bru­set av infor­ma­tion, i oli­ka val och i mel­lan­mänsk­li­ga möten.

Men – det är rätt kom­pli­ce­ra­de sam­man­hang som för­enklas i kam­pan­jer­na, och det är där­för kri­ti­ken haglar.

Vad är ”nyttigt” egentligen?

När frå­gan ställ­des – där på Livsmedelsdagarna – om det är mening­en att man ska tyc­ka att glas­sen är nyt­tig eftersom den inne­hål­ler fib­rer, hade den lät­tas­te lös­ning­en varit att ge ett svart­vitt svar.

Men det är rätt kom­pli­ce­rat att sät­ta fing­ret på hur ”nyt­tigt” ska defi­nie­ras, och vil­ken upp­fatt­ning en soc­ker­re­du­ce­rad glass ska ge. Det är trots allt en pro­dukt som vi får sor­te­ra in i kate­go­rin god­sa­ker. Precis som cho­klad­bi­ten, kakan och ener­gi­ba­ren vi äter mel­lan våra – för­hopp­nings­vis – närings­rik­ti­ga och nyt­ti­ga måltider.

När jag fun­de­ra­de på vad som kan upp­fat­tas som nyt­tigt, stöt­te jag på en stu­die om två dia­metralt mot­sat­ta die­ter. Det gemen­sam­ma syf­tet med båda är dock att före­byg­ga eller bli av med ohäl­so­sam över­vikt och de kon­se­kven­ser den kan bära med sig. Vi vet ju att häl­so­sam­ma mat­va­nor kan bidra till att ris­ken för över­vikt, hjärt­kärl­sjuk­do­mar, typ 2-dia­be­tes och can­cer minskar.

Resultatet från stu­di­en är rätt häp­nads­väc­kan­de – och befri­an­de i des­sa tider av svart mot vitt.

Det spelar ingen roll

I stu­di­en, som utför­des av fors­ka­re vid Stanford uni­ver­si­te­tet i USA, fick för­söks­per­so­ner­nas gene­tis­ka för­ut­sätt­ning­ar avgö­ra om de skul­le sät­tas på låg­kol­hyd­rat­kost, där högt fettin­tag är tillå­tet, eller på fettsnål kost, där kol­hyd­ra­ter är tillåt­na. Med and­ra ord två helt oli­ka angrepps­sätt. I övrigt upp­munt­ra­des de drygt 600 del­ta­gar­na att äta en häl­so­sam kost.

Efter ett år var det dags för fors­kar­na att grans­ka resul­ta­ten. Det visa­de sig att det inte spe­lar någon roll vil­ken typ av diet vi väljer.

Vi kan bli av med ohäl­so­sam­ma fak­to­rer oav­sett kost. Vi behö­ver inte stäl­la den ena die­ten mot den and­ra. Ingen är allt­så nyt­ti­ga­re än den and­ra. Båda ger öns­kad nytta.

Det fors­kar­na dock flag­ga­de för är något vi har hört både förr och nu: Det är bätt­re för häl­san om vi drar ner på snab­ba kol­hyd­ra­ter som vete­mjöl och soc­ker. Oavsett kost.

Det skul­le kun­na vara ett argu­ment för att soc­ker­re­du­ce­rad glass är nyt­tig, eller åtminsto­ne nyt­ti­ga­re än glass med soc­ker. Men den reto­ri­ken vore för enkel.

Ät glassen för att den är god

Glass med söta­de fib­rer inne­hål­ler ing­et till­satt soc­ker. Det är ett fak­tum. Men jag skul­le vil­ja nyan­se­ra och säga att de söta­de fib­rer­na bidrar med nyt­ta för de kon­su­men­ter som vill dra ned på sitt soc­kerin­tag men ändå äta glass. De kan ha häl­so­skäl. Eller så kan det röra sig om ett kost- eller livsstilsval där snab­ba kalo­ri­er inte ingår.

Men till syven­de och sist är glass en pro­dukt som vi nju­ter av då och då. Vill man vara nyt­tig, väl­jer man nog hell­re en mål­tid som beteck­nas som häl­so­sam. Glass – soc­ker­re­du­ce­rad eller inte – är kanske inte något vi ska star­ta mor­go­nen med. Men vi kan nju­ta av den, lite senare.

Och är sma­ken bra, då spe­lar det ing­en roll om glas­sen inne­hål­ler söta­de fib­rer eller soc­ker. Det är en solig dag och glas­sen är… ja, den är bara god.

Dela artikeln om du gillade den!