Nytt år, nytt decennium, nya förhoppningar

Under decenniet som har gått har mycket hunnit hända i livsmedelsbranschen, och minst lika mycket kommer hända under det decennium som vi nu går in i. Kanske är något av det vi börjar sukta efter redan 2020 helt accepterat och en naturlig del i branschen om ytterligare några år? Det hoppas i vart fall vår krönikör Frida Westergård ska hända växtbaserade sötningsmedel som till exempel mogrosid från munkfrukt. Läs hennes nyårskrönika.

Varje år pub­li­ce­rar affärs­tid­ning­en Forbes sin lis­ta över näs­ta års tren­der i livs­me­dels­bran­schen. Det är spän­nan­de att jäm­fö­ra det de ser i spåku­lan med vad som verk­li­gen händer.

Floppar 2019

Vissa av för­ut­sä­ge­ler­na för 2019 ser i back­spe­geln ut att ha floppat.

CBD-olja

En av de för­ut­spåd­da tren­der­na var att CBD-olja skul­le bör­ja dyka upp i mat och dryck. CBD står för can­na­bi­di­ol, som är en av fle­ra akti­va ämnen i cannabis.

CBD är inte hal­lu­ci­no­gen och har där­för varit tillå­ten inom EU. Men i janu­a­ri 2019 beslu­at­de EU att CBD ska anses vara Novel Food vil­ket inne­bär att det inte får använ­das utan till­stånd efter omfat­tan­de prövning.

Rävnötter

En annan för­ut­spådd trend vi inte har sett myc­ket av i Europa är frön från rävnäck­ros (Euryale ferox). Rävnäckros odlas i Indien, Korea och Japan för sina stär­kel­se­ri­ka frön som kal­las räv­nöt­ter, gor­gon-nöt­ter, lotus­frön, mak­ha­nas och phool mak­ha­na. De äts råa eller används i matlagning.

I delar av Indien rostas eller steks de, vil­ket får dem att pop­pa som popcorn, och äts sedan som snack med olja och kryd­dor på. Och det är som snack de för­vän­ta­des pop­pa upp i väst­värl­den. Men hit­tills har räv­nöt­ter inte tagit upp kam­pen med chips, popcorn och and­ra snacks om hyl­lut­rym­met i euro­pe­is­ka butiker.

Flippar 2019

Men Forbes spa­ning för ett år sedan lyc­ka­des ock­så pric­ka in någ­ra rik­ti­ga flippar.

Havremjölk

Havremjölk är en av flip­par­na. Det är tyd­ligt i Sverige där värl­dens förs­ta pro­du­cent av hav­re­mjölk finns – Oatly. Under stör­re delen av före­ta­gets snart tju­go­femå­ri­ga histo­ria har det varit gans­ka okänt för geme­ne man. Men de sista åren har deras hav­re­mjölk vun­nit popu­la­ri­tet i bre­da lager av befolk­ning­en och spritt sig till tju­go­tal län­der i Europa och övri­ga världen.

Det fak­tum att Arla Foods, Skandinaviens störs­ta meje­ri­pro­du­cent, ansåg det nöd­vän­digt att gå på motof­fen­siv mot Oatly’s reklam är ett tyd­ligt tec­ken på hav­re­mjöl­kens framgång.

Munkfruktsexktrakt

På 2019 års lis­ta nämn­des ock­så den kine­sis­ka fruk­ten luo han guomunk­frukt – vars frukt­kött inne­hål­ler det extremt söta ämnet mogro­sid. Det har rönt stort intres­se som växt­ba­se­rat söt­nings­me­del, och är redan god­känt för använd­ning i livs­me­del i Asien, USA och vis­sa lati­na­me­ri­kans­ka län­der. Det är ännu inte god­känt inom EU, men utred­ning pågår, och för­hopp­ning finns att det ska bli god­känt i slu­tet av 2020.

Sött 2020

Även om det är intres­sant att se vil­ka av spa­ning­ar­na inför 2019 som höll eller föll, så är det ännu intres­san­ta­re att se vad som finns med på trend­lis­tan för 2020.

En av spa­ning­ar­na är att soc­ker, eller sna­ra­re ”not-so-simp­le sugars”, ska bli hett 2020. Det för­ut­spås att sirap från mun­frukt, gra­na­täpp­le, kokosnöt, söt­po­ta­tis, sorg­hum och dad­lar ska dyka upp som sätt att ge en touch av söt­ma i mari­na­der, grill­glacé och efterrätter.

Min förhoppning på det nya decenniet

Det är svårt att sia om vad som kom­mer flip­pa och flop­pa i Europa under 2020. Men jag hop­pas att vi ska ett för­dju­pat intres­se för nya och håll­ba­ra söt­nings­al­ter­na­tiv med natur­ligt ursprung. Och jag hop­pas att det hål­ler i sig och för­stärks under hela det decen­ni­um som nu inleds, så att 2030 är året då det ses som det själv­kla­ra och natur­li­ga valet.

Dela artikeln om du gillade den!