Möt Srdjan Solaja – livsmedelsingenjör med extra allt

Han är en man med många hattar. Srdjan Solaja är vår sales manager och quality manager med bas i Serbien. Men han är aldrig långt borta. Srdjan är vår expert på produktutveckling, kvalitet och logistik. Det är därför vi konsulterar honom otaliga gånger per dag. Han är livsmedelsingenjör med stor kunskap om, och passion för, livsmedelsindustrin. Och han är en av våra hjältar.

Våra hjäl­tar kal­lar vi dem som arbe­tar med forsk­ning och utveck­ling av våra söta­de fib­rer. Det är deras kun­skap, erfa­ren­het och ido­ga arbe­te som gör Bayn till den ledan­de leve­ran­tö­ren av söta­de fib­rer. Och det är de som hjäl­per dig att väl­ja rätt söta­de fiber och fin­juste­ra sam­man­sätt­ning­en för din appli­ka­tion eller ska­pa din egen lös­ning för soc­ker­re­duk­tion. Trots att de är hjäl­tar syns och hörs de säl­lan. Det ska vi råda bot på. I en serie artik­lar får du möta våra hjältar.

”Ring Srdjan”

Srdjan Solaja är nam­net som det stän­digt sur­rar om på Bayn. När vi vill dis­ku­te­ra frå­gor om pro­dukt­ut­veck­ling, kva­li­tet och logistik, ja, då kon­sul­te­rar vi Srdjan.

Srdjan Solaja rekry­te­ra­des till Bayn Solutions år 2015. Hans bre­da bak­grund inom livs­me­dels­in­du­strin gjor­de honom till ett själv­klart val. Sedan var det något med kemin ock­så – den per­son­li­ga, vill säga. Det sade ”klick” mel­lan Srdjan och Bayns forsk­nings– och utveck­lings­team, och res­ten är, som det heter, historia.

Men det rör sig om en distans­re­la­tion. Srdjan bor och arbe­tar i Novi Sad i Serbien. Avståndet till huvud­kon­to­ret i Stockholm är 157 mil. Och avstån­det till vårt inno­va­tions­cent­rum i Gävle läg­ger på ytter­li­ga­re 17 mil.

Srdjan reser regel­bun­det till Sverige, men de dag­li­ga kon­tak­ter­na sker via tele­fon. Minst ett dus­sin gång­er per dag.

Möt Srdjan Solaja – en av Bayns hjältar.

Vilken bakgrund har du?

Jag är livs­me­delsin­gen­jör. Jag stu­de­ra­de på den tek­nis­ka fakul­te­ten vid Novi Sads uni­ver­si­tet i Serbien till civilin­gen­jör med inrikt­ning mot kon­ser­ve­ring av livs­me­del – allt från vege­ta­bi­lis­ka oljor och fet­ter, kött och meje­ri­pro­duk­ter till frukt och grönsaker.

Varför valde du den akademiska vägen?

Jag har all­tid varit intres­se­rad av natur­ve­ten­skap­li­ga ämnen.

Mitt störs­ta intres­se var kemi, men det var svårt att hit­ta jobb som kemist. Det enda alter­na­ti­vet hade varit att arbe­ta som kemi­lä­ra­re. Men jag hade svårt att se mig i den rol­len. Så där­för val­de jag livs­me­dels­ve­ten­skap – ett områ­de där det hän­der saker hela tiden.

Inom livs­me­dels­om­rå­det finns en stän­dig strä­van efter att lära sig nytt och utveck­la tek­ni­ken. Och man får job­ba meto­disk, ana­ly­tisk och ock­så vara kreativ.

Efter stu­di­er­na arbe­ta­de jag på en kex­fa­brik under någ­ra år, innan jag bör­ja­de job­ba med försäljning.

Hur kom du i kontakt med Bayn?

Jag job­ba­de med råva­ror och spe­ci­alingre­di­en­ser hos Barentz, en stor inter­na­tio­nell dis­tri­butör av ingre­di­en­ser, när Lucy Dahlgren och Suzanne Preddie-Atterby från Bayn kom på kund­be­sök. Det var jag som tog emot dem och visa­de dem runt. Vi gil­la­de varandra.

På vilket sätt?

De utstrå­la­de en här­lig ener­gi, arbe­ta­de med ste­vi­ol­gly­ko­si­der och vil­le utö­ka sin verk­sam­het. Och jag tror de märk­te att jag brin­ner för livs­me­dels­in­du­strin; ju mer jag arbe­tar med ingre­di­en­ser, desto mer intres­se­rad blir jag. Jag gil­lar ock­så att väc­ka intres­set för nya ingre­di­en­ser hos män­ni­skor i livs­me­dels­in­du­strin, och att inspi­re­ra dem att tes­ta. Då var jag myc­ket intres­se­rad av hyd­ro­kol­lo­i­der, som används i livs­me­del, eftersom de verk­li­gen gör mirakel.

Jag var ock­så rätt fram­gångs­rik som säl­ja­re, och kun­de se mig själv i en sådan position.

Vad hände sedan?

När Lucy hör­de att jag hade läm­nat Barentz kon­tak­ta­de hon mig och erbjöd mig jobb. Jag hade grund­kun­ska­per­na om ste­vi­ol­gly­ko­si­der, gjor­de mina egna efter­forsk­ning­ar och accep­te­ra­de erbju­dan­det att arbe­ta för Bayn.

Vilken roll hade du inledningsvis?

Jag bör­ja­de som kun­d­an­sva­rig och arbe­ta­de myc­ket med för­sälj­ning. Efterhand fick jag fler rol­ler. Innan Bayn hade jag haft många oli­ka funk­tio­ner. I kort­het hade jag den indust­ri­el­la kun­ska­pen kom­bi­ne­rad med kom­mer­si­ell erfa­ren­het. Jag för­står både säl­ja­re och tek­nis­ka per­so­ner. Allt det­ta har for­mat min roll på Bayn.

På Bayn är du känd som ”mannen med många hattar”. Hur kommer det sig?

Jag är ansva­rig för för­sälj­ning och logistik samt kvalitetsledning.

Med för­sälj­nings­hat­ten på arbe­tar jag med dis­tri­bu­tö­rer och till­han­da­hål­ler tek­nisk sup­port för de pro­duk­ter vi säljer.

I rol­len som kva­li­tets­an­sva­rig ser jag till att alla före­ta­gets pro­duk­ter och tjäns­ter upp­fyl­ler kva­li­tets­stan­dar­der innan de går ut på mark­na­den. Det ingår ock­så att för­stå kun­der­nas för­vänt­ning­ar och behov, beskri­va kva­li­tets­stan­dar­der och utveck­la pro­ces­ser för kvalitetskontroll.

Är det möjligt att beskriva ditt dagliga arbete?

Det är gans­ka kom­plext. Jag bör­jar dagen med för­sälj­nings­pro­ces­sen, föl­jer upp pågåen­de pro­jekt, skic­kar erbju­dan­den och slu­ter avtal. Det finns all­tid nya leads och för­fråg­ning­ar som jag tar hand om.

Kvalitetsstyrning är ock­så en del av mina dag­li­ga akti­vi­te­ter, lik­som doku­men­ta­tion kring för­sälj­ning och livs­me­dels­sä­ker­het. Det här är skä­let till att jag har kon­takt med mina kol­le­gor i Sverige upp till ett dus­sin gång­er per dag.

Vi har lagt ut pro­duk­tio­nen av Eureba på ent­re­pre­nad, och en av de all­ra vik­ti­gas­te upp­gif­ter­na jag han­te­rar är att orga­ni­se­ra logisti­ken, se till att pro­duk­tio­nen sker i enlig­het med stan­dar­der för livs­me­dels­sä­ker­het, och se till att allt görs enligt plan, i sam­ar­be­te med våra partners.

Hur är din syn på livsmedelsindustrin idag?

Det finns ett stän­digt behov av att för­bätt­ra livs­med­len vi äter, och för att lyc­kas behö­ver vi kun­skap om livs­me­dels­ve­ten­skap. Vi ser att män­ni­skor blir käns­li­ga­re mot vis­sa ingre­di­en­ser och livs­me­del. Människor är dess­utom mer med­vet­na om vad de äter och dric­ker. Livsmedelsindustrin har all­tid följt kon­su­men­ter­nas krav, och just nu pekar allt på att kon­su­men­ter­na vill dra ned på inta­get av soc­ker. Det är den rät­ta vägen att gå. Och det är den vägen Bayn tar.


Dela artikeln om du gillade den!