Möt Ola Broström – innovation manager med djup kunskap från bageribranschen

Bagare och kemist – vilken kombination! I synnerhet om man som Ola Broström arbetar som en länk mellan försäljning och produktutveckling. Ola är vår innovation manager som trivs lika bra i labbet, på hästryggen som att resa land och rike runt för att sprida kunskapens ljus om sockerfria alternativ. Möt Ola Broström – en av våra hjältar.

Våra hjäl­tar kal­lar vi dem som arbe­tar med forsk­ning och utveck­ling av våra söta­de fib­rer. Det är deras kun­skap, erfa­ren­het och ido­ga arbe­te som gör Bayn till den ledan­de leve­ran­tö­ren av söta­de fib­rer. Och det är de som hjäl­per dig att väl­ja rätt söta­de fiber och fin­juste­ra sam­man­sätt­ning­en för din appli­ka­tion eller ska­pa din egen lös­ning för soc­ker­re­duk­tion. Trots att de är hjäl­tar syns och hörs de säl­lan. Det ska vi råda bot på. I en serie artik­lar får du möta våra hjältar.

I sin ung­dom kän­de Ola Broström sig dra­gen till de natur­ve­ten­skap­li­ga ämne­na. Men under gym­na­si­e­ti­den var det något som skav­de. Han vil­le något annat och utbil­da­de sig till baga­re och kon­di­tor. Under arbe­tets gång och under årens lopp drevs han av en frå­ga: Hur gör man det per­fek­ta brödet?

Den frå­gan led­de honom vida­re till stu­di­er i kemi, till forsk­ning och så små­ning­om till ingre­di­en­ser­nas spän­nan­de värld som pro­dukt­ut­veck­la­re och tek­nisk säljare.
Ola har en spän­nan­de pro­fil; Han är hant­verks­kun­nig, aka­de­miskt utbil­dad, stra­te­giskt lagd och har en kom­mer­si­ell bak­grund. Och han är nume­ra inno­va­tion mana­ger på Bayn.

Möt Ola Broström – en av våra hjältar.

 

Vad har du för bakgrund och utbildning?

Jag är baga­re, kon­di­tor och kemist med aka­de­misk bak­grund. Jag kan nog bäst beskri­va mig som inno­va­tiv pro­dukt­ut­veck­la­re med erfa­ren­het av tek­nisk försäljning.

Varför valde du din inriktning?

Jag har ofta fått höra att jag är en fors­kar­typ, det vill säga att jag gil­lar att för­dju­pa mig i saker jag intres­se­rar mig för. Jag bör­ja­de på det natur­ve­ten­skap­li­ga pro­gram­met på gym­na­si­et, men byt­te bana och utbil­da­de mig till baga­re och kon­di­tor och tog gesäll­brev. Men det fanns en gna­gan­de fru­stra­tion i mig och en frå­ga jag vil­le få besvarad.

Spännande. Berätta!

Jag sak­nar den artis­tis­ka sidan som kan göra mig till en kon­di­tor i täv­lings­klass. Men där­e­mot drevs jag av en frå­ga: Hur får jag det per­fek­ta brö­det? För att för­stå det mås­te man kun­na kemi och gå ner på mole­kyl­ni­vå. Jag bör­ja­de läsa grund­läg­gan­de orga­nisk kemi och bio­ke­mi på Göteborgs uni­ver­si­tet, bygg­de på med livs­me­dels­ke­mi och tek­nik vid Chalmers. Läste en kurs i invär­tes­me­di­cin vid Sahlgrenska – jag vil­le ju ock­så veta vad som hän­der i kroppen.

Efter uni­ver­si­te­tet gjor­de jag mitt exa­men­s­jobb ”Bröd och häl­sa” med fokus på gly­ke­miskt index och betag­lu­kan. Under tiden arbe­ta­de jag på SIK, nume­ra RISE Agrifood and Biosience, med värm­nings­tek­ni­ker och oli­ka analyser.

Men du stannade inte i den världen, eftersom du idag är Bayns innovation manager?

Nej, jag fick arbe­te på Nordlander Food och job­ba­de med ana­ly­ser av oli­ka ingre­di­en­ser, bland annat trans­fet­ter. Jag fort­sat­te sedan med pro­dukt­ut­veck­ling inom bage­ri­pro­duk­ter, blev utveck­lings­chef men upp­täck­te efter­hand att jag vil­le utveck­las kom­mer­si­ellt. Jag gick vida­re och bör­ja­de arbe­ta med tech­ni­cal sales.

Var det så du kom du i kontakt med Bayn?

Ja, jag job­ba­de som pro­dukt­chef och tek­nisk säl­ja­re av spe­ci­a­li­se­ra­de pro­duk­ter på Kemi Intressen, nume­ra Nordic Nordmann, som ingår i den glo­ba­la kon­cer­nen Nordmann Rassmann GmbH. Vi hade leve­ran­tör­s­an­sva­ret för Eureba. Jag hade fre­kvent affärs­kon­takt med Bayn, fick en öppen och god rela­tion och när tjäns­ten som inno­va­tion mana­ger blev ledig fick jag en för­frå­gan om jag inte vil­le job­ba för Bayn. Det var myc­ket över­ras­kan­de, men jag har gedi­gen kun­skap om Bayns pro­duk­ter och dess­utom den dju­pa kun­ska­pen om bageriindustrin.

Hur ser du på Eureba som produkt?

Eureba är en myc­ket intres­sant pro­dukt för soc­ker­re­duk­tion. Den är dess­utom fullt över­ty­ga­de rent tek­niskt. Jag är över­ty­gad om att Eureba är framtiden.

På vilket sätt?

Socker är en väl inar­be­tad pro­dukt i livs­me­dels­in­du­strin, men i många län­der finns det krav på att livs­me­dels­pro­du­cen­ter ska redu­ce­ra sock­ret i sina pro­duk­ter. I Sverige är myn­dig­he­ter­na mer foku­se­ra­de på självre­gle­ring av exem­pel­vis sal­tre­duk­tion, men jag både tror och hop­pas att soc­ker ham­nar under lup­pen även här. Jag tror att vi alla kan med­ge att det finns över­driv­na mäng­der soc­ker i många livs­me­dels­pro­duk­ter, och det är dagens kon­su­men­ter med­vet­na om. Det är dags att göra något åt det.

Hur gör du det i ditt dagliga arbete?

Det hand­lar om att låta kun­ska­pens ljus spri­das över värl­dens riken och upp­ly­sa mänsk­lig­he­ten om att det finns ett smak­ligt alter­na­tiv till raf­fi­ne­rat soc­ker. Hur jag gör det vari­e­rar. I grund och bot­ten hand­lar det om att möta män­ni­skor, sva­ra på deras frå­gor och ta reda på om de är intres­se­ra­de av att ersät­ta soc­ker i sina pro­duk­ter. När vi har eta­ble­rat kon­takt och det upp­står tek­nis­ka frå­gor är jag län­ken mel­lan vårt för­sälj­nings­team och produktutvecklingsteamet.

Kan du berätta något om vad som händer framöver?

Mitt upp­drag går ut på att jag ska hit­ta kre­a­ti­va lös­ning­ar som går att omsät­tas till nyt­ta för våra kun­der. Framöver hand­lar det om att ta fram näs­ta gene­ra­tions pro­duk­ter. Vi pla­ne­rar redan för vad som kom­mer att behö­vas i näs­ta steg. Det kan hand­la om pro­duk­ter, ingre­di­en­ser, pro­ces­ser eller inno­va­ti­va sätt att lösa klas­sis­ka pro­blem på. När jag arbe­tar med inno­va­tio­ner hand­lar det om att kom­bi­ne­ra kän­da feno­men med varand­ra på sätt som inte har gjorts tidigare.

Har du löst frågan med hur man gör det perfekta brödet?

Frågan dri­ver mig fort­fa­ran­de, men nu har den fått ytter­li­ga­re en dimen­sion: Hur får jag det bäs­ta brö­det – utan soc­ker? Jag åter­kom­mer i den frågan.

Dela artikeln om du gillade den!