Möt Nina Kuusisto – smaksäker utvecklingsassistent

På Bayn arbetar många passionerade människor med ett brett register inom livsmedelsbranschen. Nina Kuusisto är sannerligen inget undantag. Som en del av innovationscentrum i Gävle är hon där det verkligt spännande händer. Mötet med kunden, produktutvecklingen, sensoriken. Och så lite orderhantering. Nina är med hela vägen. Vilken hjälte!

Våra hjäl­tar kal­lar vi dem som arbe­tar med forsk­ning och utveck­ling av våra söta­de fib­rer. Det är deras kun­skap, erfa­ren­het och ido­ga arbe­te som gör Bayn till den ledan­de leve­ran­tö­ren av söta­de fib­rer. Och det är de som hjäl­per dig att väl­ja rätt söta­de fiber och fin­juste­ra sam­man­sätt­ning­en för din appli­ka­tion eller ska­pa din egen lös­ning för soc­ker­re­duk­tion. Trots att de är hjäl­tar syns och hörs de säl­lan. Det ska vi råda bot på. I en serie artik­lar får du möta våra hjältar.

I Gävle, 17 mil norr om Stockholm, fanns tidi­ga­re omfat­tan­de kon­fek­tyr- och livs­me­dels­till­verk­ning. Idag är många av verk­sam­he­ter­na nedlagda.

Men det finns en hög­ak­tu­ell, väl­be­sökt verk­sam­het mitt i sta­den – Bayns inno­va­tions­cent­rum. Där arbe­tar Nina Kuusisto, som har en gedi­gen bak­grund inom livs­me­dels­in­du­strin och kon­fek­tyr, efter sjut­ton års arbe­te på Leaf/​Cloetta i Gävle. När verk­sam­he­ten lades ner sko­la­de hon om sig till kock, en dröm hon hade närt under läng­re tid.

Men sedan två år job­bar hon åter­i­gen med att ta fram oli­ka lös­ning­ar för livs­me­del. Som en del av Bayns forsk­nings- och utveck­lings­team är hon med och utveck­lar pro­ces­ser och pro­duk­ter för soc­ker­re­duk­tion, samt säk­rar kva­li­tet och ser till att pro­duk­ter­na vid leve­rans är kon­su­ment­god­kän­da och säkra.

Och hon gör något av det bäs­ta hon vet – att i vårt prov­kök tes­ta lös­ning­ar­na i praktiken.

Möt Nina Kuusisto – en av Bayns hjältar.

Vad har du för bakgrund?

Jag har arbe­tat både inom livs­me­dels­in­du­strin och restau­rang­värl­den. I sjut­ton år arbe­ta­de jag på Leaf/​Cloetta. Först i pro­duk­tio­nen, där­ef­ter på kva­li­tets­av­del­ning­en och de tre sista åren på innovationsavdelningen.

Men när Gävlefabriken stäng­de, gjor­de jag en helom­vänd­ning och sko­la­de om mig till kock. Det var en stor dröm, och jag fick någ­ra spän­nan­de år på Högbo bruks­ho­tell. Men år 2018 blev jag loc­kad till­ba­ka till pro­dukt­ut­veck­ling inom livsmedel.

Det var då du kom i kontakt med Bayn?

Precis. Det var fak­tiskt en före det­ta kol­le­ga från Leaf/​Cloetta som tip­sa­de mig om tjäns­ten som utveck­lingsas­si­stent på Bayn. Då arbe­ta­de hon som inno­va­tion mana­ger här. Vi hade tidi­ga­re arbe­tat till­sam­mans i ett stort pro­jekt med ste­vi­ol­gly­ko­si­der när de blev god­kän­da inom EU. Det väck­te en lust att fort­sät­ta att arbe­ta med soc­ker­re­du­ce­ring igen.

På vilket sätt tycker du att sockerreducering är intressant?

Jag har ett stort, per­son­ligt intres­se för vad vi äter. Det är i sin hel­het ett spän­nan­de områ­de. Att mins­ka soc­ker, eller helt ta bort till­satt soc­ker, är en glo­bal ange­lä­gen­het. Och intres­set är minst sagt stort.

Dagligen ser jag beho­vet av mind­re soc­ker; det talas om det i media, men jag mär­ker ock­så att män­ni­skor jag träf­far är intres­se­ra­de och vill pra­ta om det.

Innovationscentrum här i Gävle lig­ger på gatu­ni­vå, och det är för­vå­nans­värt många ur all­män­he­ten som knac­kar på och har frå­gor. Vi bru­kar bju­da in och de får sma­ka på de pro­duk­ter vi har tagit fram.

Det känns där­för både intres­sant och vik­tigt att kun­na bidra med bra lös­ning­ar till våra kun­der, som de i sin tur kan erbju­da konsumenterna.

Vad är skillnaden mellan det du gör nu och dina tidigare erfarenheter av sockerreducering?

På mitt tidi­ga­re arbe­te arbe­ta­de jag med soc­ker, ste­vi­ol­gly­ko­si­der, men ock­så med arti­fi­ci­el­la söt­nings­me­del, som exem­pel­vis aspar­tam, ace­sul­fam K. Men på Bayn job­bar vi med hel­hets­lös­ning­en Eureba som ersät­ter soc­ker ett-till-ett. Vi kan med otro­ligt bra resul­tat ersät­ta soc­ker med fib­rer och söt­nings­me­del i exem­pel­vis bakverk.

En av mina arbets­upp­gif­ter är att tes­ta des­sa appli­ka­tio­ner i prov­kö­ket. Jag har kokat både sylt och mar­me­la­der, och det är roligt att se att det verk­li­gen fun­ge­rar att byta ut en så pass kom­plex ingre­di­ens som soc­ker mot Eureba. Resultatet är otroligt!

Kan du beskriva din roll i teamet?

Vi som arbe­tar här har kom­plet­te­ran­de kom­pe­ten­ser och bak­grun­der, och till­sam­mans tar vi fram lös­ning­ar för våra kun­der. Jag kän­ner att min bak­grund kom­mer till sin rätt här. Dels har jag lång erfa­ren­het från livs­me­dels­in­du­strin rent all­mänt, och dels får mina spe­ci­fi­ka erfa­ren­he­ter av utveck­lings­ar­be­te, lag­stift­ning och råva­ru­kon­troll stort utrymme.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

Jag tar hand om den dag­li­ga verk­sam­he­ten här i Gävle. Arbetar i oli­ka pro­jekt, allt ifrån inter­na till exter­na pro­jekt, och assi­ste­rar i utveck­lings­ar­be­tet rent prak­tiskt. Jag kon­trol­le­rar råva­ror och recept, gör våra fär­di­ga lös­ning­ar, han­te­rar och skic­kar varu­pro­ver och skö­ter admi­nist­ra­tio­nen kring det.

Vad gör du i provköket?

Där hän­der det rik­tigt roli­ga, exem­pel­vis att baka, till­ver­ka glass och smak­sät­ta pro­te­in­pro­duk­ter. Jag under­sö­ker om det går att pro­du­ce­ra en pro­dukt rent tek­niskt och hur råva­ror­na fun­ge­rar. Vad är möj­ligt? Är det go eller no go?

Jag tes­tar nya råva­ror, exem­pel­vis oli­ka typer av fib­rer och soc­ke­ralk­ho­ho­ler. Den biten är intres­sant och jag lär mig något hela tiden om hur de här levan­de råva­ror­na fun­ge­rar och reagerar.

Andra pro­dukt­ka­te­go­ri­er som vi ofta arbe­tar med är dryck, sylt, godis och bak­verk. Där har vi många kun­der som vill mins­ka eller helt ersät­ta till­satt socker.

Till sist under­sö­ker vi lag­stift­ning och regel­verk, samt kal­ky­le­rar och beräk­nar recept.

nina-kuusisto2-bayn
Hur bedöms livsmedlet?

Vi gör en sen­so­risk eva­lu­e­ring, vil­ket kort och gott inne­bär att vi använ­der våra sin­nen till max för att utvär­de­ra pro­duk­ten. Vi är ett smak­sä­kert gäng med dju­pa kun­ska­per i sen­so­rik. När vi är kla­ra, skic­kar vi pro­ver till kund för feedback.

Vi ser fram emot kun­dens syn­punk­ter. Finns det för­bätt­rings­po­ten­ti­al så tes­tar vi igen och igen tills vi får det resul­tat vi vill ha.

Vad händer sedan?

När kun­den är nöjd gör vi en prov­kör­ning på plats där pro­duk­ten ska till­ver­kas. Vårt huvud­an­svar är att hit­ta rätt appli­ka­tion för kun­den, men vi vill ock­så säker­stäl­la att lös­ning­en fun­ge­rar hela vägen och att slut­re­sul­ta­tet blir bra.

Till sist, vad är det roligaste med ditt jobb?

Orderhantering kanske inte låter så spän­nan­de men i mitt fall är det verk­li­gen det. Det är en här­lig käns­la att ock­så vara en del i slut­ske­det då jag får föl­ja upp när våra oli­ka lös­ning­ar fak­tiskt når våra kun­der. Hela ked­jan från utveck­lings­ar­be­te till nöjd kund.

Dela artikeln om du gillade den!