Medveten minimalism – en växande rörelse bland healthy believers

En bra anledning till att sockerreducera är möjligheten att sälja till ”healthy believers”. Många av dem är välutbildade och har ett uttalat intresse för miljö, hållbar livsstil och hälsa. Det är en påläst konsumentgrupp som söker kvalitet framför kvantitet. Var hittar du dem? I skogen eller på vägen? Kanske båda.

Healthy beli­e­vers är en väx­an­de grupp kon­su­men­ter som gör med­vet­na val av livs­me­del och leve­ran­tö­rer uti­från ett intres­se för häl­sa. Gruppen är inte homo­gen. Här finns de som pri­o­ri­te­rar livs­me­del som är som förr, de som väl­jer vad de stop­par i sig uti­från empi­risk data och ratio­nel­la argu­ment, de som drivs av etis­ka över­vä­gan­den. Och de för vil­ket livs­me­del är en pus­sel­bit i ett självförverkligande.

Bland de sena­re åter­finns många som vill väx­la ner, leva enkla­re och vara mind­re bero­en­de av det moder­na sam­häl­let. De pra­tar om ”self-sustai­na­bi­li­ty” och ”off-the-grid”, bor i ”tiny houses” eller är ”digi­tal noma­der” som lever ”van life”.

Dessa buzzwords sig­na­le­rar en livs­stil som är vik­tigt att för­stå om vi ska lyc­kas utveck­la livs­me­del som till­ta­lar de som använ­der dem. Låt oss där­för lära oss mer om vad de står för.

Self-sustainability off-the-grid

Self-sustai­na­bi­li­ty hand­lar om att vara själv­för­sör­jan­de och leva ”off-the-grid”. I sto­ra delar av Europa hade vi grö­na vågen på 1960- och 1970-talen då många unga flyt­ta­de ut på lan­det, ofta för att leva i kol­lek­tiv och vara en del av den glo­ba­la fredsrörelsen.

Det är en rörel­se som ald­rig har för­svun­nit och som på nytt väx­er sig stark. Men till skill­nad mot förr så strä­var dagens utflyt­ta­re efter en stör­re själv­stän­dig­het, och man utnytt­jar gär­na den moder­na tek­ni­ken och lever del­vis som digi­tal nomad.

Att leva off-the-grid bety­der att man stäl­ler sig helt utan­för sam­häl­let – inklu­si­ve elnä­tet, vat­ten och avlopp. Det är en stark rörel­se i USA. Men i Europa går tren­den mer åt att fin­na de bäs­ta i båda värl­dar. Vi kan odla egna grön­sa­ker och ha en snabb inter­netupp­kopp­ling. Vi kan bo i en van och ha en espressobryggare.

Digital nomad

Du kan arbe­ta var du vill så länge det finns inter­net och du har en dator. En digi­tal nomad har tagit till­fäl­let i akt. Hittills är de fles­ta yng­re. Många av dem har jobb som inte ens fanns för någ­ra år sedan.

Fördelen med att vara digi­tal nomad är att man kan leva rela­tivt bil­ligt och se värl­den. Att ha en inkomst var man än befin­ner sig i värl­den ger en stor fri­het. Samtidigt kan det vara pressan­de att inte ha ett eget hem, och grän­sen mel­lan arbe­te och fri­tid ten­de­rar att fly­ta ihop.

Ett annat ord för den­na trend är distans­ar­be­te. Våren 2020 var det många som mer eller mind­re fri­vil­ligt fick läm­na kon­to­ren och pro­va på detta.

Tiny house

Tiny house är ett mini­hus eller mikro­hus som man bor i året runt. Enligt en defi­ni­tion av tiny house får de inte vara stör­re än 37 kvadrat­me­ter. Men i USA är tren­den att husen blir allt stör­re och lyx­i­ga­re – gär­na i fle­ra våning­ar. Många byg­ger sina hus på chas­si med hjul så de har fri­he­ten att flyt­ta dem.

För någ­ra år sedan var tren­den stark att byg­ga sitt eget tiny house, men i takt med att rörel­sen väx­er, har det dykt upp allt fler före­tag som skräd­dar­syr hus. I dag är det van­li­ga­re att köpa en lös­ning än att byg­ga själv.

Trenden star­ta­de i USA på 1970-talet med boken Shelter och tog extra fart på 1990-talet med boken The Not So Big House, där man lyf­te fram de små husens för­de­lar­na för mil­jön (en tred­je­del av alla växt­hus­ga­ser upp­skat­tas kom­ma från bygg­na­der). När finan­s­kri­sen kom 2008 blev tiny house ett attrak­tivt alter­na­tiv för dem som vil­le bo enkla­re och billigare.

De fles­ta som anam­mat den fram­hål­ler möj­lig­he­ten att slip­pa ekorr­hju­let, job­ba mind­re, resa mer, kom­ma när­ma­re natu­ren, leva ett fri­a­re liv. Hälsa, eko­no­mi och mil­jö är tre star­ka fak­to­rer. Det stäm­mer även på näs­ta trend: Van life.

Van life

De som lever ”van life” är entu­si­as­ter som bor ensam­ma eller med familj i en ombyggd skåp­bil. Vi pra­tar inte hus­bil. Nej, hus­bi­lar är stör­re och dyra­re och fär­dig­bygg­da for­don som rik­tar sig till män­ni­skor som vill ha ett semester­for­don. De som väl­jer van life köper en begag­nad skåp­bil som de byg­ger om till ett heltidsboende.

I Europa är tren­den med van life stör­re än tren­den med tiny house, eftersom det ger en stör­re fri­het att resa. Motivationen är sam­ma som för tiny house – häl­sa, eko­no­mi och mil­jö – och dess­utom den per­son­li­ga fri­he­ten och möj­lig­het att resa.

Downshifting

Downshifting bety­der att väx­la ner, att leva ett lug­na­re liv. Alla tren­der beskriv­na i den­na krö­ni­ka inne­hål­ler ett ele­ment av downshifting.

Visst, det kan fin­nas en inbyggd pro­vo­ka­tion i det. För att kun­na väx­la ner mås­te man ha något att väx­la ner från.
Det går ock­så emot en stark norm i sam­häl­let att vi ska job­ba myc­ket och tjä­na myc­ket för att ha status.

Den som väx­lar ner går emot det­ta syn­sätt. De vär­de­rar tid hög­re än peng­ar. Tiden man vin­ner kan man läg­ga på per­son­lig utveck­ling och familj.

Vi gillar normbrytande trendsättare

Vi på Bayn gil­lar män­ni­skor, före­tag och före­te­el­ser som bry­ter invan­da möns­ter och visar prov på inno­va­tion. Framtidens före­tag mås­te hit­ta fram­ti­dens kon­su­men­ter: med­vet­na män­ni­skor, som inte köper vad som helst.

Fler buzzword att hålla koll på

  • Back-to-the-land move­ment
  • DIY ethic
  • Homesteading
  • Prepping
  • Self-sustai­na­bi­li­ty
  • Simple living
  • Survivalism
  • Voluntary sim­pli­ci­ty

Dela artikeln om du gillade den!