https://www.baynsolutions.com/wp-content/uploads/2019/07/thomas-barregren.jpg

Thomas Barregren

Thomas Barregren skri­ver för con­tent byrån Kntnt som pro­du­ce­rar inne­håll för bland annat Bayn Magazine. Han trivs bäst i gräns­lan­det där affärs­ut­veck­ling, kom­mu­ni­ka­tion och tek­nik möts. Det är ock­så om de saker han helst skri­ver om.

Case: Switsbake gör sockerfria muffins med Eureba

Det ställs tuf­fa krav för att få mark­nads­fö­ra något som soc­ker­fritt. Men de kra­ven kla­rar Switsbakes soc­ker­fria vaniljmuf­fins tack vare EUREBA®. I den­na inter­vju berät­tar Swissbakes pro­dukt­chef om sina erfa­ren­he­ter av Eureba och pla­ner för framtiden.

Läs hela artikeln »
Nutri-Score etikett. Fem färgfält från grönt, ljusgrönt, gult, orange till rött med bokstäverna A, B, C, D och E. Det gröna färgfältet med bokstaven A är större än övriga.

Nutri-Score – allt du behöver veta

Europeiska kom­mis­sio­nen har länge för­sökt få till en EU-gemen­sam front-of-pac­kage märk­ning som ska hjäl­pa kon­su­men­ter att hit­ta häl­so­sam­ma­re livs­me­delsal­ter­na­tiv. Den hetas­te kan­di­da­ten är Nutri-Score.

Läs hela artikeln »

Sött från naturen – sötningsresan (del 5 av 6)

För att mins­ka soc­ker och kalo­ri­er­na, och sam­ti­digt behål­la den goda sma­ken, krävs söt­nings­me­del med myc­ket söt­ma och få eller inga kalo­ri­er. I den fem­te av sex artik­lar om vår söt­nings­re­sa har turen kom­mit till söt­nings­me­del med natur­ligt ursprung.

Läs hela artikeln »

Kemiskt sött – sötningsresan (del 4 av 6)

Vanligt soc­ker kan inte ersät­tas med fruk­tos, mal­titol, glu­kossi­rap och and­ra bulk­söt­nings­me­del om kalo­ri­er­na ska mins­kas. Lösningen är söt­nings­me­del som ger myc­ket söt­ma för lite eller inga kalo­ri­er. I den fjär­de av sex artik­lar om vår söt­nings­re­sa, tit­tar vi när­ma­re på arti­fi­ci­el­la sötningsmedel.

Läs hela artikeln »

Värstingsockret – sötningsresan (del 3 av 6)

I del 3 av söt­nings­re­san har vi kom­mit till värsting­sock­ret. Här hit­tar vi bland annat invert­soc­ker, isoglu­kos och glu­kossi­rap. Dessa är soc­ker­lik­nan­de pro­duk­ter som är rika på kalo­ri­er och har ett högt GI. Ur ett häl­so­per­spek­tiv finns det helt klart bätt­re alternativ.

Läs hela artikeln »

Söta alkoholer – sötningsresan (del 2 av 6)

Sötningsresan fort­sät­ter! I den and­ra delen tit­tar vi när­ma­re på soc­ke­ral­ko­ho­ler, exem­pel­vis mal­titol och erytritol. Men vad är egent­li­gen soc­ke­ral­ko­ho­ler och har de någ­ra nackdelar?

Läs hela artikeln »

Sötningsresan – från socker till sötade fibrer (del 1 av 6)

Hur kan livs­me­dels­in­du­strin redu­ce­ra soc­ker? Vi ger oss ut på en söt­nings­re­sa i jakt på svar. I den­na förs­ta arti­kel av sex under­sö­ker vi alter­na­ti­va sockerarter.

Läs hela artikeln »

E-sensorik för livsmedelsproducenter

Vad är e-sen­so­rik? Och var­för ska jag bry mig? Om du und­rar över det ska du läsa den här arti­keln. För här ska vi för­sö­ka besva­ra de två frågorna.

Läs hela artikeln »

Så framställs steviaextrakt ur steviablad

Steviaextrakt är en bland­ning av ste­vi­ol­gly­ko­si­der utvun­na ur väx­ten ste­vi­as blad. I den­na arti­kel tit­tar vi när­ma­re på hur ste­via­raf­fi­na­de­ri­er extra­he­rar och renar frak­tio­ner av ste­vi­ol­gly­ko­si­der och sen blan­dar dem till steviaextrakt.

Läs hela artikeln »
Sötade fibrer i 40× förstoring.

Sötade fibrer under mikroskopet

Livsmedelsproducenters dilem­ma är kon­su­men­ter­nas öns­kan att både ta bort soc­ker och behål­la dess söt­ma och mun­käns­la. I teo­rin är lös­ning­en att ersät­ta soc­ker med ingre­di­en­ser med mind­re kalo­ri­er men med sam­ma söt­ma och mun­käns­la. Sötade fib­rer är en sådan lös­ning. Det är en ny typ av bulk­söt­nings­me­del som är lika söt som van­ligt soc­ker, bidrar till pro­duk­tens smak och mun­käns­la som van­ligt soc­ker, har sam­ma volym och vikt som van­ligt soc­ker, kan trans­por­te­ras, lag­ras och använ­das som van­ligt soc­ker, sam­ti­digt som fär­re kalo­ri­er än van­ligt soc­ker och har mind­re påver­kan på blod­soc­ker­ni­vån än van­ligt soc­ker. I den här arti­keln tit­tar vi när­ma­re på söta­de fib­rer (bok­stav­li­gen) och sva­rar på någ­ra frå­gor: Vad är söta­de fib­rer? Vad är de gjor­da av? Och hur fun­ge­rar det?

Läs hela artikeln »