Maria Petersson

Maria Petersson

Maria Petersson skri­ver för con­tent byrån Kntnt som pro­du­ce­rar inne­håll för bland annat Bayn Magazine.

Dextrin – sockerreduktion i praktiken

Dextrin är en sta­bil ingre­di­ens som är bra på att hål­la form och tex­tur samt kla­ra sto­ra påfrest­ning­ar. Det är neutralt i sma­ken och snällt mot magen. Men för att verk­li­gen kom­ma till sin rätt behö­ver dextrin kompisar. 

Läs hela artikeln »

Isomaltooligosackarider (IMO)– sockerreducering i praktiken

IMO eller iso­mal­too­ligo­sac­ka­ri­der som det egent­li­gen heter är en kost­fi­ber med fina bul­ke­gen­ska­per, en trev­lig smak och med viss söt­ma. Den här arti­keln hand­lar om IMO – soc­ker­re­du­ce­ring i praktiken. 

Läs hela artikeln »

Inulin – sockerreducering i praktiken

Inulin – kan det vara ett alter­na­tiv till soc­ker? Inulin är snå­la på kalo­ri­er och pas­sar i en mängd oli­ka livs­me­del. Men läs vår senas­te arti­kel innan du får för dig att ersät­ta sock­ret med inu­lin rakt av. Det finns näm­li­gen en del att tän­ka på! 

Läs hela artikeln »
Sädesfält i solnedgång
Foto Sebastian Pichler

Polydextros – från frö till Eureba

Med en för­må­ga att ge sam­ma volym och kon­si­stens som soc­ker – med 75 pro­cent fär­re kalo­ri­er och näs­tan ing­en påver­kan på blod­soc­ker­ni­vån – är polydex­tros något av en mira­kelingre­di­ens som gör bul­len lätt och saf­tig. Den smak­lö­sa kost­fi­bern har knappt känn­bar söt­ma, men många and­ra egen­ska­per gemen­samt med soc­ker (och fett). Polydextros fram­ställs ur de natur­ligt före­kom­man­de ämne­na glu­kos, sor­bitol och citronsy­ra. I prak­ti­ken bör­jar pro­duk­tio­nen med vete eller and­ra stär­kel­se­ri­ka råva­ror. Men hur går det till? Det ska vi berätta.

Läs hela artikeln »

Sorbitol – från frö till Eureba

Sorbitol finns natur­ligt i fruk­ter och bär, men fram­ställs indust­ri­ellt från bland annat vete. En av värl­dens van­li­gas­te grö­dor blir allt­så ett av värl­dens van­li­gas­te söt­nings­me­del. Läs arti­keln och ta reda på hur!

Läs hela artikeln »

Maltitol – från frö till Eureba

En pris­värd, popu­lär soc­ke­ral­ko­hol med mjuk söt­ma som gör sig bra i bland annat cho­klad. Maltitol är den mest sac­ka­ros­li­ka av alla soc­ke­ral­ko­ho­ler, och även en av de mest använ­da i livs­me­dels­pro­duk­tion. Men hur är det med den där eftersma­ken som så många söt­nings­me­del har? Den slip­per du med mal­titol. Så ploc­ka fram lite cho­klad och läs mer om soc­ke­ral­ko­ho­len som kom­mer från mäl­ta­de sädeskorn.

Läs hela artikeln »

Isomaltooligosackarider (IMO) – från frö till Eureba

Isomaltooligosackarider (IMO) finns natur­ligt i många livs­me­del, men till­sätts ock­så i vis­sa pro­duk­ter för att fyl­la ut och ge söt­ma. IMO är i sig en kost­fi­ber, men säljs som sirap eller pul­ver som ock­så inne­hål­ler soc­kerar­ter och and­ra ener­gi­gi­van­de kol­hyd­ra­ter. Trots det är IMO intres­sant för soc­ker­re­duk­tion. Läs och lär mer om IMO:s väg från kassa­va­ro­ten till söta­de fibrer.

Läs hela artikeln »

Erytritol – från frö till Eureba

I natu­ren hit­tar vi soc­ke­ral­ko­ho­len erytritol i vindru­vor, päron och melon, men ock­så i fer­men­te­ra­de livs­me­del som vin, ost och öl. Med 70 pro­cent av sock­rets söt­ma, men inga kalo­ri­er och ing­en påver­kan på blod­soc­ker, är erytritol en intres­sant ingre­di­ens vid soc­ker­re­duk­tion. Men eftersom kvan­ti­te­ter­na av erytritol i natu­ren är små, fram­ställs den på annat sätt – med vete och jästsvamp.

Läs hela artikeln »

Inulin – från frö till Eureba

Cikoria är en omtyckt växt bland odla­re. Ämnet inu­lin gör väx­ten här­dig när kli­ma­tet är som tuf­fast. Inulin används fli­tigt som kost­fi­ber inom livs­me­dels­in­du­strin. Fibern ger främst bulk, men kan ock­så bidra med viss söt­ma. Bäst fun­ge­rar inu­lin i kom­bi­na­tion med and­ra ingre­di­en­ser – som i Bayn Solutionss söta­de fib­rer. Nyfiken? Läs mer!

Läs hela artikeln »