https://www.baynsolutions.com/wp-content/uploads/2019/07/lars-wirten.jpg

Lars Wirtén

Lars Wirtén skri­ver för con­tent byrån Kntnt som pro­du­ce­rar inne­håll för bland annat Bayn Magazine. Han skri­ver jour­na­lis­tis­ka tex­ter, blog­gar, debattar­tik­lar och stra­te­gis­ka doku­ment. I baga­get har han en fil. kand. i medie- och kom­mu­ni­ka­tions­ve­ten­skap från Lunds uni­ver­si­tet och han har arbe­tat som jour­na­list på fle­ra tidningar.

Foto: Lars Wirtén

Engelholmsglass kompromissar inte när de avstår socker

Engelholmsglass har länge erbju­dit glass utan till­satt soc­ker. Men det har varit svårt att få till kon­si­sten­sen. Nu har de lyc­kats med ”söta­de fibrer”.

Läs hela artikeln »