https://www.baynsolutions.com/wp-content/uploads/2019/07/josef-lundstom.jpg

Josef Lundström

Josef Lundström skri­ver för con­tent byrån Kntnt som pro­du­ce­rar inne­håll för bland annat Bayn Magazine.

Dabas – din genväg till marknaden

Känner du till Dabas? Finns dina pro­duk­ter med? Ser du vär­det? Om du sva­rar ja på alla tre frå­gor kan du slu­ta läsa nu. Alla and­ra bör läsa vidare.

Läs hela artikeln »

Surfa på den naturliga vågen

En stor våg drar över kon­su­mentha­vet. Allt fler vill ha livs­me­del som är “natur­li­ga”, eller åtminsto­ne inte inne­hål­ler “ona­tur­li­ga” ingre­di­en­ser. På många håll suc­kas det över E-num­mer hyste­rin. Men har du fun­de­rat på hur ditt före­tag kan dra nyt­ta av tren­den? Hur ni kan sur­fa på vågen av stör­re kon­su­ment­med­ve­ten­het om till­verk­nings­me­to­der och ingre­di­en­ser? I den här arti­keln får du lite hjälp på vägen.

Läs hela artikeln »

Stevia – från frö till Eureba

Stevia är en ört som väx­er vilt i Paraguays regn­skog, men ock­så odlas för sin söta smak. Ämnena som ger söt­man – ste­vi­ol­gly­ko­si­der – utvinns med en pro­cess som påmin­ner om hur soc­ker utvinns ur soc­ker­be­tor. Trots att det är 300 gång­er söta­re än soc­ker har det noll kalo­ri­er. En dröm för livs­me­dels­fö­re­tag. Nja… Den kon­cen­tre­ra­de söt­man är ock­så en utma­ning. Hur ska ett kilo soc­ker ersät­tas tre gram ste­vi­ol­gly­ko­si­der? Det löser Eureba, som ersät­ter soc­ker ett-till-ett. Läs om ste­vi­as resa från frö till Eureba.

Läs hela artikeln »