unknown

John Wernbom

Ungdommar som har strandparty

Generation Z – konkreta insikter för livsmedelsbranschen

Generation Z är en digi­tal gene­ra­tion som äls­kar snacks och som bryr sig om häl­sa och håll­bar­het. De attra­he­ras av modi­ga varu­mär­ken som tar tyd­lig ställ­ning i vik­ti­ga frå­gor. Du mås­te pro­du­ce­ra rätt pro­duk­ter men ock­så arbe­ta med din kom­mu­ni­ka­tion för att nå fram till des­sa digi­ta­la infö­ding­ar. I den här arti­keln visar vi vägen genom 3 kon­kre­ta insikter!

Läs hela artikeln »
Åsa Rosén Tweek
Bild: John Wernbom

Framgångssagan Tweek – ett möte med grundaren Åsa Rosén

I det lil­la hal­länds­ka sam­häl­let Veddige fin­ner vi godis­fö­re­ta­get Tweek. Med mind­re mängd soc­ker och fär­re kalo­ri­er har deras pro­duk­ter tagit mark­na­den med storm. Här är en inter­vju med grun­da­ren Åsa Rosén om hur all­ting började!

Läs hela artikeln »
Alfapet brickor Plant Based

Den växtbaserade matens intåg

Ett ”seis­miskt” skif­te. Så uttryc­ker sig en mark­nads­chef på ett glo­balt livs­me­dels­fö­re­tag om kon­su­men­ter­nas för­änd­ra­de mat­va­nor. Den växt­ba­se­ra­de maten är på fram­marsch och hit­tar fram till nya pro­duk­ter; snart kanske den växt­ba­se­ra­de fis­ken är var­dags­mat. Läs mer i vår trendspaning!

Läs hela artikeln »
Uggla i kamouflerad i träd

Sockerreducera i smyg – del 2

Vi vet sedan tidi­ga­re att smygre­duk­tion kan vara en god stra­te­gi. I den här krö­ni­kan sam­lar vi argu­men­ten för soc­ker­re­duk­tion men vi går ock­så in på var­för det är dags att ris­ke­ra originalprodukten.

Läs hela artikeln »
Katemfe planta

Vad är taumatin?

Vad vet du om söt­nings­med­let tau­ma­tin? Trots att det är super­sött och inte ger någ­ra kalo­ri­er har det inte gjort suc­cé som söt­nings­me­del. Det är som smak­för­stär­ka­re det visar sin mångsidig­het. Tillsammans med ett annat söt­nings­me­del kan du ta din soc­ker­re­duk­tion till nya höjder.

Läs hela artikeln »

Tiden för sockerreduktion är nu

Varför ska livs­me­dels­pro­du­cen­ter bör­ja soc­ker­re­du­ce­ra? Olika for­mer av påtryck­ning­ar ska­par inci­ta­ment att sät­ta soc­ker­re­duk­tion högt på dag­ord­ning­en. Samtidigt ökar med­ve­ten­he­ten hos kon­su­men­ter­na; vad som helst duger inte. Det ska vara ingre­di­en­ser med natur­ligt ursprung som bidrar med något.

Läs hela artikeln »
Kvinna med blå solhatt på en vit strand och blått hav

Blue ocean strategy i livsmedelsbranschen

Blue Ocean Strategy hand­lar om att mins­ka kost­na­der sam­ti­digt som man erbju­der kon­su­men­ten något nytt och spän­nan­de? Hur går det ihop och är Blue Ocean Strategy en rele­vant stra­te­gi i livsmedelsbranschen?

Läs hela artikeln »
fallskärmshoppare i formation

Co-creation i livsmedelsbranschen

Co-cre­a­tion är att till­sam­mans med kon­su­men­ter­na ska­pa vär­de och gene­re­ra nya idéer som leder till bätt­re och mer rele­van­ta pro­duk­ter. I den här arti­keln tit­tar vi när­ma­re på hur ett glo­balt livs­me­dels­fö­re­tag arbe­tat till­sam­mans med kon­su­men­ter­na för att genom­fö­ra saker som annars varit omöjliga.

Läs hela artikeln »

Va, inget socker? Mig lurar du inte!

”Va, ing­et soc­ker? Mig lurar du inte!” Den reak­tio­nen är inte helt osan­no­lik om du bju­der en vän på glass gjord med söta­de fib­rer. Glassen är både söt och krä­mig – pre­cis som man vill ha den. Men hur blir den det? Vad är det i söta­de fib­rer som ska­par smak och munkänsla?

Läs hela artikeln »

Maskera bismaker – en balansakt

Om du vill ersät­ta sock­ret behö­ver du ett högin­ten­sivt söt­nings­me­del. Problemet med högin­ten­si­va söt­nings­me­del är att de bär på oöns­ka­de bi- och eftersma­ker. Steviolglykosider är ing­et undan­tag. Vi har tagit hjälp av Ola Broström, inno­va­tion mana­ger på Bayn för att reda ut vil­ka ingre­di­en­ser som kan hjäl­pa till att maske­ra oöns­ka­de sma­ker i steviolglykosider. 

Läs hela artikeln »