https://www.baynsolutions.com/wp-content/uploads/2019/07/frida-westergard.jpg

Frida Westergård

Frida Westergård skri­ver för con­tent byrån Kntnt som pro­du­ce­rar inne­håll för bland and­ra Bayn Magazine.

Nytt år, nytt decennium, nya förhoppningar

Vilka för­ut­sä­gel­ser om 2019 flip­pa­de och flop­pa­de? Och vad kan vi hop­pas för det nya decen­ni­um som inleds med 2020? Det fun­de­rar Frida Westergård i sin nyårskrönika.

Läs hela artikeln »

Traditioner är till för att hållas – eller?

Det lac­kar mot jul. Och likaså gör jul­bor­det - den kanske mest tra­di­tion­styng­da mål­ti­den på året. Men något hän­der. Det som för någ­ra år sedan var ett mås­te, är inte lika själv­klart läng­re, och nya rät­ter dyker upp bland de tra­di­tio­nel­la. I den­na krö­ni­ka möble­rar Frida Westergård om på julbordet.

Läs hela artikeln »

Matvanor – fortfarande en klassfråga

I takt med att hyl­lor­na i mat­af­fä­ren fylls på med häl­so­sam­ma alter­na­tiv, sval­nar dis­kus­sio­nen om mat­va­nor. Men vi bor­de ändå fun­de­ra på var­för vis­sa män­ni­skor ham­nar i en ond spi­ral av bil­lig och lät­till­gäng­lig mat, medan and­ra fros­sar i häl­so­sam­ma recept och tar sig tiden att laga mat. Frida Westergård kli­ver ur sin mat­bubb­la och synar saker­nas tillstånd.

Läs hela artikeln »

Faran med smala kundsegment

Hämmas ditt före­tags till­växt av att ni job­bar mot för nischa­de kundseg­ment? Det är frå­gan du bör stäl­la dig efter att ha läst Frida Westergårds krönika.

Läs hela artikeln »

Bra smak istället för dåligt samvete

Att ska­pa pro­duk­ter med häl­so­sam­ma ingre­di­en­ser är en sak. Att ska­pa ång­est över mat är en annan. Det är dags att livs­me­dels­fö­re­tag bör­jar kon­kur­re­ra om bäs­ta smak, och inte om män­ni­skors dåli­ga samveten.

Läs hela artikeln »

Lurar vi oss själva?

Ständigt rik­tas krav att livs­me­dels­in­du­strin ska mins­ka sock­ret. Och vi gör som vi blir till­sag­da, och slu­tar att till­sät­ta soc­ker eller drar åtminsto­ne ned på det. Men lurar vi inte oss själ­va – och kon­su­men­ter­na – när vi till­sät­ter mind­re soc­ker och ersät­ter söt­man med aspar­tam och ace­sul­fam K, eller helt ersät­ter soc­ker med mal­titol eller fruktjuice?

Läs hela artikeln »

Vilket E-nummer har socker?

Steviolglykosider, som utvinns ur väx­ten ste­via, har ett E-num­mer. Men van­ligt soc­ker, som utvinns på ett snar­likt sätt, har ing­et E-num­mer. Varför är det så?

Läs hela artikeln »

Var stolt över dina E-nummer

Skjut inte bud­bä­ra­ren om maten är dålig – det är dags att våga spri­da kun­skap till kon­su­men­ter­na om alla för­de­lar med E-nummersystemet.

Läs hela artikeln »