https://www.baynsolutions.com/wp-content/uploads/2019/07/elisabet-tapio-neuwirth.jpg

Elisabet Tapio Neuwirth

Elisabet Tapio Neuwirth skri­ver för con­tent byrån Kntnt som pro­du­ce­rar inne­håll för bland and­ra Bayn Magazine. Elisabet har i 20 års tid väx­lat mel­lan redak­törs-, pro­jekt­le­dar- och kom­mu­ni­ka­törs­rol­ler­na. Hon har ska­pat redak­tio­nell kom­mu­ni­ka­tion i nära sam­ar­be­te med fle­ra av Sveriges mest spän­nan­de före­tag och orga­ni­sa­tio­ner, och deras med­ar­be­ta­re. Den röda trå­den är driv­kraf­ten att ska­pa inne­håll som är rele­vant, intres­sant och vär­de­fullt för läsa­ren. Elisabet har för­u­tom jour­na­list­ut­bild­ning en kan­di­da­tex­a­men i Digital Management från Hyper Island, Stockholm. På Kntnt är Elisabet seni­or skri­bent och contentspecialist.

Möt Ola Broström – innovation manager med djup kunskap från bageribranschen

Bagare och kemist med erfa­ren­het av tek­nisk för­sälj­ning. En given bak­grund om man som Ola Broström arbe­tar som inno­va­tion mana­ger på Bayn. Möt vår senas­te hjälte!

Läs hela artikeln »

Därför ska du söta med Reb M

Reb M heter den nya stjär­nan på söt­nings­him­len. Den bitt­ra lak­rits­lik­nan­de eftersma­ken sak­nas i den här steviolglykosiden.

Läs hela artikeln »
narbild-blad-unsplash

Suzanne Preddie-Atterby – molekylärbiolog och en Bayn-pionjär

Våra hjäl­tar. Det kal­lar vi våra kol­le­gor som arbe­tar med att utveck­la våra söta­de fib­rer. Det är deras kun­skap, erfa­ren­het och ido­ga arbe­te som gör Bayn till den ledan­de leve­ran­tö­ren av söta­de En av dem är Suzanne Preddie-Atterby som är vår för­sälj­ning- och kvalitetschef.

Läs hela artikeln »

Möt Nina Kuusisto – smaksäker utvecklingsassistent

I vår arti­kel­se­rie om Bayns hjäl­tar, har turen kom­mit till Nina Kuusisto. Likt en schwei­zisk armé­kniv har en palett av oli­ka verk­tyg, har Nina egen­ska­per och kun­ska­per för allt som vi vär­de­sät­ter. Att hål­la ord­ning och reda, utveck­la inno­va­ti­va pro­duk­ter, och ska­pa goda kund­re­la­tio­ner är bara någ­ra exem­pel för var­för dagens kol­le­ga är en sann hjäl­te. Nina är med från start till mål på vårt inno­va­tions­cen­ter i Gävle. 

Läs hela artikeln »

Möt Srdjan Solaja – livsmedelsingenjör med extra allt

Våra hjäl­tar. Det kal­lar vi våra kol­le­gor som arbe­tar med att utveck­la våra söta­de fib­rer. Det är deras kun­skap, erfa­ren­het och ido­ga arbe­te som gör Bayn till den ledan­de leve­ran­tö­ren av söta­de En av dem är Srdjan Solaja som är vår Sales and Quality Manager.

Läs hela artikeln »

Möt Roger Aidoo – livsmedelsforskare och expert på sockerreducering

Roger Aidoo väx­te upp i kaka­ons hem­land Ghana i Västafrika. Under stu­di­er­na blev han så pass intres­se­rad av hur de bitt­ra bönor­na kan omvand­las till välsma­kan­de cho­klad att han dok­to­re­ra­de i ämnet vid Gent uni­ver­si­tet i Belgien. Nu bor och job­bar han i Gävle, där han leder Bayns forsk­nings- och utveck­lings­verk­sam­he­ten. Möt dok­tor Roger Aidoo.

Läs hela artikeln »

Mogrosider – snart kommer EUs beslut om det växtbaserade sötningsmedlet

Mogrosider är söt­nings­me­del som utvinns ur munk­frukt – en släk­ting till gur­kor, melo­ner och pum­por. Det växt­ba­se­ra­de söt­nings­med­let är upp till 600 gång­er söta­re än van­ligt soc­ker, och är god­känt i Asien, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och fle­ra lati­na­me­ri­kans­ka län­der. Snart kan det ock­så vara god­känt inom EU. Det är med and­ra ord hög tid att lära kän­na det nya söt­nings­med­let av natur­ligt ursprung.

Läs hela artikeln »

Åldras vi snabbare av socker?

Ju mer soc­ker du äter, desto snab­ba­re åld­ras du både ut- och invän­digt. Orsaken är ”advan­ced glyca­tion end-pro­ducts”, eller age-ämnen på svens­ka. Proteiner och över­flö­digt soc­ker binds sam­man i en kemisk för­e­ning och lag­ras i krop­pen. Men det går att vri­da kloc­kan till­ba­ka – genom att redu­ce­ra soc­ker. Läs vidare!

Läs hela artikeln »

Ung och hungrig – men inte till vilket pris som helst

Generation Z stäl­ler krav. Men inte enbart på värl­dens makt­ha­va­re. Kraven på maten och livs­me­dels­in­du­strin är minst lika höga. Den här unga gene­ra­tio­nen har ett håll­bar­hets­tänk som genom­sy­rar allt de gör, kon­su­me­rar och äter. De köper pro­duk­ter som bekräf­tar deras livs­stil – och bor de fort­fa­ran­de hem­ma har de tunga man­dat hos för­äld­rar­na som köper det ung­do­mar­na vill ha. Peter Wennström, vd på forsk­nings­fö­re­ta­get The Healthy Marketing Team, gui­dar oss rätt till en ny kon­su­ment­grupp med etis­ka förtecken.

Läs hela artikeln »

Britternas jakt på socker och bättre hälsa

”A sen­se of urgen­cy” råder i Storbritannien. Det är inte Brexit vi talar om. Nej, käns­lan av bråds­ka att göra något hand­lar om en fet­mae­pi­de­mi som bre­der ut sig. Boven är för myc­ket soc­ker i mat. Var tred­je sko­le­lev beräk­nas vara över­vik­ti­ga eller ha utveck­lat fet­ma innan de ens har läm­nat grund­sko­lan. Den brit­tis­ka rege­ring­en stäl­ler krav på livs­me­dels­in­du­strin att mins­ka soc­ker i livs­me­del med fem pro­cent – var­je år i fem år. De får drag­hjälp av två brit­tis­ka tv-per­son­lig­he­ter – Jamie Oliver och Michael Mosley – som drar sitt strå till stac­ken för en bätt­re livs­stil. Om det­ta hand­lar den­na krö­ni­ka, sig­ne­rad av Elisabet Tapio Neuwirth.

Läs hela artikeln »