unknown

Christer Barregren

top view of soda cans

Acesulfam K – guide till artificiella sötningsmedel

Acesulfam K är en dol­dis bland de arti­fi­ci­el­la söt­nings­med­len. Kanske bidrar det krång­li­ga nam­net till det. Men det är ett popu­lärt och bil­ligt söt­nings­me­del som inte ger någ­ra kalo­ri­er. Det kan ock­så fun­ge­ra som smak­för­stär­ka­re. Men bör du använ­da det? Det är en annan sak!

Läs hela artikeln »