unknown

Christer Barregren

Citrusfrukter Grapefruit, appelsin, lime, citrom och Blodgraoe

Neohesperidin DC – guide till artificiella sötningsmedel

Vår gui­de till arti­fi­ci­el­la söt­nings­me­del har kom­mit till neo­hespe­ri­din-dihyd­rochal­kon, ofta för­kor­tat neo­hespe­ri­din DC eller bara NHDC. Det är expert på att döl­ja bitt­ra smaker.

Läs hela artikeln »
chokladpraliner

Don’t mess with perfection – vi djupdyker i den svåra konsten att göra sockerfri choklad

Choklad är en äls­kad njut­ning som vi givet­vis inte vill vara utan. Men att ska­pa god cho­klad utan soc­ker är ing­en enkel match. Som tur är finns eldsjä­lar som Roger Aidoo, cho­klad­ex­pert och forsk­nings­le­da­re på Bayn. I den här arti­keln för­kla­rar han vad som krävs för att ersät­ta sock­ret i våra cho­klad­ka­kor och praliner.

Läs hela artikeln »
Godis-tabletter i olika färger

Neotam – guide till artificiella sötningsmedel

Företaget som av miss­tag upp­täck­te aspar­tam i mit­ten av 1960-talet bestäm­de sig 25 år sena­re att hit­ta det ”per­fek­ta” söt­nings­med­let. Den här gång­en läm­na­des ing­et åt slum­pen. Det ame­ri­kans­ka bola­get ägna­de upp­gif­ten sju års inten­siv forsk­ning, plöj­de ned 80 mil­jo­ner dol­lar, och pro­va­de 2 500 kan­di­da­ter, innan de en dag hit­ta­de sin vin­na­re… I den­na arti­kel lär du dig det mesta om neo­tam (E 961).

Läs hela artikeln »
livsmedel som försvinner upp i en näsa

Dofter som ändrar smaker

Tänk om du kun­de mins­ka soc­ker och behål­la den söta sma­ken utan söt­nings­me­del. Det kanske går. Hur mat sma­kar beror som bekant inte bara på vad mun­nen kän­ner utan ock­så på vil­ka luk­ter som når näsan. Kan det använ­das för att maske­ra mins­kad söt­ma? Det tar vi reda på i den­na artikel.

Läs hela artikeln »

Advantam – guide till artificiella sötningsmedel

Advantam är det senas­te arti­fi­ci­el­la söt­nings­med­let; det god­kän­des 2014 för använd­ning inom EU. Det är lik­nar aspar­tam i smak och egen­ska­per – fast söta­re och bätt­re. Ändå vän­tar advan­tam fort­fa­ran­de på sitt sto­ra genombrott.

Läs hela artikeln »
Superhjälte med broccoli i handen

Functional food, superfood, future food – på ren svenska

Att spä­ka sig till­hör det för­gång­na. Dagens ”häl­so­foodi­es” vill opti­me­ra maten för bäs­ta pre­sta­tion – och nju­ta av den på sam­ma gång. Naturligtvis är soc­ker­re­duk­tion en vik­tig del av med­vet­na kon­su­men­ters strä­van att nju­ta av mat utan dåligt sam­ve­te. Men det finns så myc­ket mer. I den­na arti­kel tit­tar vi när­ma­re på någ­ra tren­der som du, som pro­fes­sio­nel­la inom livs­me­dels­bran­schen, bör ha koll på.

Läs hela artikeln »
Uterum i skymning

Medveten minimalism – en växande rörelse bland healthy believers

Ett bra skäl soc­ker­re­du­ce­ra är möj­lig­he­ten att säl­ja till ”heal­ty beli­e­vers”. Många av dem är väl­ut­bil­da­de och har ett utta­lat intres­se för mil­jö, håll­bar livs­stil och häl­sa. Det är en påläst kon­su­ment­grupp som söker kva­li­tet fram­för kvan­ti­tet. De släng­er sig ofta med buzzwords som sig­na­le­rar ett enkla­re liv. I den­na krö­ni­ka tit­tar vi när­ma­re på någ­ra av des­sa signalord

Läs hela artikeln »

Cyklamater – guide till artificiella sötningsmedel

Cyklamater är ett arti­fi­ci­ellt söt­nings­me­del med för­hål­lan­de­vis låg söt­ma men utan kraf­ti­ga bis­ma­ker. Det upp­täck­tes på 1930-talet, god­kän­des i USA på 1950-talet, och för­bjöds i sam­ma land på 1960-talet. Men i EU är det fak­tiskt godkänt.

Läs hela artikeln »
vita tabletter på blå bakgrund

Sackarin – guide till artificiella sötningsmedel

Sackarin är det älds­ta arti­fi­ci­el­la söt­nings­med­let. Det kom till redan 1879. Historien om sac­ka­rin är en histo­ria på stor­po­li­tisk nivå – den är både under­hål­lan­de och dråp­lig och inne­fat­tar till och med en ame­ri­kansk pre­si­dent. Men vad har det för ryk­te och är det en säker ingrediens?

Läs hela artikeln »
Pappersmugg med tepåse på en turkosblå bakgrund

Sukralos – guide till artificiella sötningsmedel

Sukralos är ett sta­bilt och bil­ligt söt­nings­me­del som dess­utom är kalori­fritt. Men det är ock­så en klor­or­ga­nisk för­e­ning, pre­cis som för­bjud­na bekämp­nings­me­del. Sukralos bryts ned myc­ket lång­samt – vad inne­bär det för miljön?

Läs hela artikeln »