Lurar vi oss själva?

Ständigt riktas krav att livsmedelsindustrin ska minska sockret. Och vi gör som vi blir tillsagda, och slutar att tillsätta socker eller drar åtminstone ned på det. Men lurar vi inte oss själva – och konsumenterna – när vi tillsätter mindre socker och ersätter sötman med aspartam och acesulfam K, eller helt ersätter socker med maltitol eller fruktjuice?

Det är en varm som­mar­dag och jag och en vän vill sval­ka oss med kall dric­ka. Vi går till kios­ken på hör­net. Min vän tar en flas­ka vat­ten och berät­tar att det är hans favo­rit. Det är inte kons­tigt; den sma­kar knappt vat­ten, utan sött ­och gott av ”skogs­bär”. Till och med vat­ten är sötat! Vi lever i ett soc­kerstint samhälle.

Ingen undkommer

Inte ens de yngs­ta undkommer.

Min sys­ter och jag är och hand­lar. Hon ska köpa gröt till sin bebis. Den van­li­ga sor­ten är slut, men på hyl­lan finns ”gröt med päron­s­mak”. På för­pack­ning­en syns en bild av grö­na fina fruk­ter bred­vid gröt­skå­len. För många nybliv­na för­äld­rar med kin­ki­ga barn låter såklart pärongröt som ett enkelt sätt att få bar­nen att äta. Om de dess­utom får i sig frukt är det bara bra. Men när vi läser inne­hålls­för­teck­ning­en på bak­si­dan fram­trä­der en annan bild: Havregryn dop­pa­de i fruk­tjuice. Det är säkert gott, men ock­så ett sätt att söta utan att till­sät­ta socker.

Inte ens bebi­sar är fre­da­de i vårt soc­kerstin­na samhälle.

Vi gör oss själva en otjänst

Vi i livs­me­dels­in­du­strin gör vad lag­stif­ta­re, för­skri­va­re och intres­se­or­ga­ni­sa­tio­ner ber oss att göra: Vi mins­kar mäng­den till­satt soc­ker. Och kon­su­men­ter­na blir nöj­da när det står ”30 pro­cent mind­re soc­ker” eller ”utan till­satt socker”.

Men hur myc­ket är vun­net när sock­ret ersätts av något med näs­tan sam­ma påver­kan på blod­soc­ker­ni­vån eller med näs­tan lika många kalo­ri­er som soc­ker? Eller när soc­ker redu­ce­ras till pri­set av arti­fi­ci­el­la sötningsmedel?

Sockerreduktion är inte något tren­digt som livs­me­dels­pro­du­cen­ter kan väl­ja att haka på. De är inte ute efter en pro­dukt med rätt märk­ning att skry­ta med. De som tror det gör sitt före­tag en otjänst. Vi mås­te för­stå att det är ett genu­int intres­se för häl­sa som dri­ver kon­su­men­ters efterfrågan.

Samma sak gäl­ler när rege­ring­ar, myn­dig­he­ter och kon­su­men­t­or­ga­ni­sa­tio­ner krä­ver mind­re soc­ker. De gör det inte för att de vill ta bort det goda, utan för att de vill mins­ka dia­be­tes och det meta­bo­la syndromet.

Den dolda faran

En dag inser kon­su­men­ter­na att ”utan till­satt soc­ker” inte alls behö­ver bety­da mind­re kalo­ri­er och läg­re GI, och att det myc­ket väl kan bety­da konst­gjor­da tillsatser.

Vad hän­der då?

Genom att ersät­ta soc­ker med fruk­tjui­cer eller mal­titol eller syn­te­tis­ka söt­nings­me­del eller lik­nan­de, kan pro­du­cen­ter säga att deras pro­duk­ter inne­hål­ler ”mind­re soc­ker” eller ”ing­et till­satt soc­ker” utan en mas­sa tidskrä­van­de pro­dukt­ut­veck­ling och dyra ingre­di­en­ser. Men de sät­ter sam­ti­digt sitt för­tro­en­de­ka­pi­tal hos kon­su­men­ter­na på spel.

Kort sagt: Billiga lös­ning­ar kan kos­ta dyrt.

Den missade möjligheten

Ett före­tag som istäl­let utveck­lar recept, där inte bara soc­ker mins­kas utan ock­så allt det dåli­ga som soc­ker står för – kalo­ri­er, högt GI och kari­es – har myc­ket att vin­na. Om det görs med nyt­ti­ga och natur­li­ga ingre­di­en­ser kan de posi­tio­ne­ra sitt varu­mär­ke som natur­li­ga­re och häl­so­sam­ma­re än kon­kur­ren­ter­nas. Det ska­par en dif­fe­ren­ti­e­ring som både kan attra­he­ra köpa­re och moti­ve­ra ett premiumpris.

Ett sådant syn­sätt kan dess­utom leda till trog­na kon­su­men­ter. En för­äl­der som kom­mer hem med pärongrö­ten och inser att den inte alls inne­hål­ler rik­tig frukt, som bil­den på fram­si­dan visar, utan bara fruk­tjui­ce­kon­centrat, kom­mer inte att köpa varan igen. Medan de som upp­le­ver att ett varu­mär­ke fak­tiskt tar fram natur­li­ga och häl­so­sam­ma pro­duk­ter blir lojala.

Slutsats

Det är natur­ligt­vis upp till var­je pro­du­cent att posi­tio­ne­ra sina varu­mär­ken som den fin­ner bäst. Men det är rim­ligt att tro att alla seri­ö­sa pro­du­cen­ter vill för­tjä­na kon­su­men­ters för­tro­en­de och vin­na deras loja­li­tet, och inte ris­ke­ra det med enk­la gen­vä­gar. De bör i så fall slu­ta att lyss­na på vad alla säger till dem att göra, och stäl­let frå­ga sig vad de kan göra för att attra­he­ra loja­la kon­su­men­ter och för­tjä­na deras förtroende.

Svaret är inte mind­re soc­ker. Svaret är mind­re kalo­ri­er, läg­re GI och ing­et artificiellt.

Dela artikeln om du gillade den!