Krokiga morötter och sötade fiber

Livsmedelsdagarna 2019 i Tylösand samlade branschkollegor från hela Sverige. Hållbarhet, cirkulärekonomi och matglädje löpte som en röd tråd genom eventet. Vi kan förändra vår egen och konsumenternas syn på råvaror och livsmedel – och vi gör det också. Det är uppenbart att innovationskraften bubblar i branschen och att produkterna blir allt mer växtbaserade. Här delar jag med mig av mina reflektioner.

För att värl­den ska för­änd­ras mås­te vi ock­så lyss­na på invänd­ning­ar, och inte enbart på bekräftelse.

Det kun­de vi upp­le­va på Livsmedelsdagarna i Tylösand den 11–13 sep­tem­ber. Och vi kun­de se att det hän­der mas­sor hos våra kol­le­gor i livs­me­dels­bran­schen – just för att män­ni­skor i indu­strin lyss­nar till kon­su­men­ter­na, ifrå­ga­sät­ter sig själ­va och stäl­ler frågor.

Inspirera och utmana resten

Som: Är det nyt­tigt, vet­tigt, klokt eller ens sunt att använ­da råva­ror på det sätt vi har gjort hit­tills? Är det eko­no­miskt riktigt?

Rata kro­ki­ga moröt­ter för att de inte pas­sar in i påsen. Eller kas­se­ra fel­fria pro­duk­ter för att för­pack­ning­en har fått sig en liten smäll? ”Det är ju inte kar­tong­en vi ska äta, utan det som är inu­ti”, mena­de inspi­ra­tö­ren, krö­ga­ren och koc­ken Paul Svensson. Han har gjort det till sin mis­sion att använ­da och för­äd­la var­je råva­ra han hål­ler i sin hand. Blir något över, ham­nar res­ter­na på restau­rang­ens kom­post. Självklart odlar han ock­så i jor­den som blir till.

Det är tyd­ligt att någon mås­te räc­ka upp han­den och utma­na res­ten för att få till en för­änd­ring. Det hän­der just nu, och det känns häl­so­samt. Men cir­keln sluts inte där: Kan du inte använ­da hela pro­duk­ten, sälj den!

Passion driver affären

Den inno­va­ti­va kraf­ten i bran­schen kring råva­ror och maten bubb­lar. Etablerade före­tag, star­tup-bolag, stu­den­ter och fors­ka­re vid hög­sko­lor och uni­ver­si­tet utveck­lar nya affärs­möj­lig­he­ter för rest­pro­duk­ter­na som annars hade slängts, med målet att föra till­ba­ka dem till livs­me­dels­in­du­strin. Det är den inspi­re­ran­de kons­ten att ska­pa en rund­gång, ett eko­sy­stem, en cirkulärekonomi.

Under Livsmedelsdagarna är intryc­ket tyd­ligt: Det är pas­sio­ne­ra­de män­ni­skor som tar plats i livs­me­dels­fö­re­ta­gen. Precis som vi själ­va är. Nu pra­tar vi inte läng­re om tit­lar utan om den per­son­li­ga vil­jan, öns­kan och visio­nen om att ska­pa ett bätt­re inne­håll i själ­va före­ta­get, innan pro­duk­ter­na når ut på marknaden.

Produkter från jorden dominerar

Och det sker via inno­va­tions­labb, tvär­ve­ten­skap­li­ga forsk­nings­pro­jekt och täta dia­lo­ger med kon­su­men­ter. Resultatet? Vi går mot växt­ba­se­ra­de produkter.

Här kom­mer natur­ligt­vis kli­mat­tän­ket in, kol­di­ox­i­dav­tryc­ken, Greta-effek­ten. Vi bör­jar se sam­ban­den, för­står det eko­sy­stem vi befin­ner oss i.

Och det eko­sy­stem vi själ­va är, upp­märk­sam­ma­des ock­så på Livsmedelsdagarna. Sambandet mel­lan hjär­nan och tarm­sy­ste­met. Mår hjär­nan bra, mår tarm­bak­te­ri­er­na bra. Och omvänt. Här spe­lar kos­ten en avgö­ran­de roll, visar forsk­ning från Örebro universitet.

Hitta tillbaka till matglädjen

Om mat­gläd­jen för­svann någon­stans på vägen och ersat­tes av matskam, så är det dags att åter­vän­da till en gläd­je kring maten och en sun­da­re syn på våra pro­duk­ter. Det gäl­ler även dem vi nju­ter av då och då.

Runt våra utställ­nings­bord på Tylösand hotell sam­la­des intres­se­ra­de, nyfik­na och fråg­vi­sa kol­le­gor i bran­schen. Vi bjöd på Engelholms glass och fick bekräf­tel­se på att våra söta­de fib­rer med natur­ligt ursprung fun­ge­rar pre­cis lika bra som soc­ker. Superlativen hag­la­de. ”Steviolglykosider, vem hade kun­nat tro det?”

Det är mat­gläd­je för oss, som för inte så länge sedan var ett star­tup-före­tag med en vision om att för­änd­ra livs­me­dels­bran­schen och soc­kerin­ta­get med hjälp av en liten, men myc­ket kraft­full råva­ra – steviaplantan.

Tacka alla snillen och smarta kollegor

Bakom even­tet och pro­gram­met stod Livsmedelsföreningen, orga­ni­sa­tio­nen som sam­lar oss i bran­schen och som inom kort byter namn till Livsmedel i fokus. Vilka snillen!

Vi tac­kar och bugar för välin­ve­ste­ra­de dagar, då vi inte bara möt­te smar­ta bransch­kol­le­gor utan ock­så möj­lig­he­ter till co-cre­a­tion och sam­ar­be­ten. Signalord som lju­der genom hela bran­schen för fram­ti­dens och affärsnyt­tans skull.

PS. Vi fick ock­så food for thought, det vill säga intres­san­ta frå­gor som är vär­da en all­de­les egen krö­ni­ka. Håll ögo­nen öppna!

Dela artikeln om du gillade den!