Konsten att göra god glass utan tillsatt socker

Hemglass har skapat sockerreducerad glass som kunder älskar. I våras lanserade de jordgubbsstrut, päronsplit samt vanilj- och chokladglass i bägare och på pinne. De gjorde det utan att ändra receptet. Här kan du läsa hur de gjorde det.

Hemglass sat­sar på en ny för­pack­ning soc­ker­re­du­ce­ra­de glas­sar. Sorterna är klas­sis­ka och sma­ken ovan­ligt god, tyc­ker kun­der­na – och dem lyss­nar före­ta­get noga på. Tidigare pro­duk­ter utan till­satt soc­ker tap­pa­de i för­sälj­ning. Nu säl­jer glas­sar­na enligt bud­ge­te­ra­de mål, enligt Anders Granath, seni­or affärs­ut­veck­la­re på Hemglass.

Hemleveranser lig­ger i tiden och bran­schen ökar explo­sions­ar­tat. En sil­ver­rygg i sam­man­hang­et är före­ta­get Hemglass, som fira­de fem­tio­år­sju­bi­le­um för­ra året.

– Nu är vi mer i tiden än någon­sin, säger Anders Granath, seni­or affärs­ut­veck­la­re på Hemglass.

På önskelistan: Sockerreducerad glass

Anders Granath är seni­or affärs­ut­veck­la­re på Hemglass.

Hemglass affärsidé är att säl­ja glass till svens­ka hem, och sor­ti­men­tet ska pas­sa alla åld­rar och sma­k­in­rikt­ning­ar. Vissa glas­sar ska ock­så vara anpas­sa­de till födoäm­nes­al­ler­gi­er och into­le­ran­ser. Här ingår ett sor­ti­ment soc­ker­re­du­ce­ra­de glas­sar, till alla som vill und­vi­ka onö­digt socker.

Under årens lopp har Hemglass pro­vat att erbju­da kund­för­pack­ning­ar med en mix av glas­sar utan till­satt soc­ker. När den senas­te för­pack­ning­en tap­pa­de i för­sälj­ning, togs den bort ur sortimentet.

– Så små­ning­om upp­märk­sam­ma­de våra fran­chi­se­fö­re­tag oss om att kun­der­nas efter­frå­gan på en mix öka­de. För fyra år sedan blev det mitt jobb att hit­ta ersät­ta­re, säger Anders Granath.

Överraskande god smak

Hela vår pro­dukt­grupp blev för­vå­na­de över den goda smaken 

Hemglass tilläm­par pri­va­te label – låter and­ra till­ver­ka glas­sen efter deras recept. En glass­till­ver­ka­re fick upp­dra­get att ta fram nya soc­ker­re­du­ce­ra­de pro­duk­ter. Snart pre­sen­te­ra­des glass­pro­ver­na för Hemglass.

– Vi fast­na­de direkt. Smaken var rik­tigt god. Den kän­des inte konst­gjord och läm­na­de ing­en bis­mak, vil­ket jag upp­le­ver att arti­fi­ci­el­la söt­nings­me­del kan göra. Hela vår pro­dukt­grupp blev för­vå­nad över den goda sma­ken, säger Anders Granath.

Konsten att få god smak på glass utan till­satt soc­ker hand­lar om soc­ke­rer­sätt­ning­en. Bakom sma­ken, aro­men och mun­käns­lan i de nya glas­sar­na lig­ger Bayn Solutionss soc­ke­rer­sätt­ning Eureba D-01. Sötningen kom­mer från råva­ror med natur­ligt ursprung, och lös­ning­en tillå­ter glass- och livs­me­dels­till­ver­ka­re att byta ut sock­ret 1:1. Tidigare stu­di­er visar ock­så att lös­ning­en ger en kris­tal­li­se­ring, snar­lik den som finns i glass sötad med socker.

Positiv respons

I feb­ru­a­ri 2019 lan­se­ra­des den nya kon­su­ment­för­pack­ning­en. Den inne­hål­ler jord­gubbs­strut, päron­split, bäga­re med vanilj- och cho­klad­glass och pinnglass i sma­ken vanilj-cho­klad. Klassiska glas­sar för hela famil­jen, men nu med Eureba som soc­ker­re­du­ce­ran­de lösning.

Responsen från kun­der­na är posi­tiv, berät­tar Anders Granath, och för­sälj­ning­en lig­ger helt i fas med bud­ge­te­ra­de mål.

– Det här är en nisch­pro­dukt, men en vik­tig del i vårt sor­ti­ment. Om Hemglass inte kan erbju­da glas­sar utan till­satt soc­ker är ris­ken stor att kun­der­na inte köper någ­ra glas­sar alls av oss, utan väl­jer att hand­la i butik, säger Anders Granath.

Möter kundernas behov

Hemglass under­sö­ker just nu hur de nylan­se­ra­de soc­ker­re­du­ce­ra­de glas­sar­na går hem i stu­gor­na. Prismässigt lig­ger de i pari­tet med övrigt glas­sor­ti­ment. Om efter­frå­gan på soc­ker­re­du­ce­ra­de glas­sar ökar, är det möj­ligt att Hemglass tes­tar att utö­ka sortimentet.

– Jag kan tän­ka mig en helt ny grädd­glass utan till­satt soc­ker, eller att vi tes­tar att göra om en glass ur det befint­li­ga sor­ti­men­tet. Inga beslut är tag­na, men om kun­der­na vill, blir det säkert så, säger Anders Granath.

Hälsosammare val

För svens­kar­na äls­kar sin glass. I Europa får Sverige sil­ver­me­dalj i glassä­tan­de. 12 liter glass per per­son och år slin­ker ner, enligt för­e­ning­en Sveriges Glasstillverkare. Det är bara våra gran­nar i Finland som äter mer.

Samtidigt blir allt fler hälsomedvetna.

Hemglass med Anders Granath i spet­sen hål­ler ögo­nen på tren­der i sam­häl­let. Trenden att äta mer häl­so­samt hål­ler i sig.

– Vi ser pro­te­in­glas­sar och and­ra glas­sar med ingre­di­en­ser som sig­na­le­rar häl­so­sam­ma­re ätan­de. Men om det är en flu­ga eller om tren­den består är svå­ra­re att sva­ra på. Vår devis är att äta gott med måt­ta. Då kan du ock­så nju­ta av en rik­tigt god grädd­glass emel­lanåt, säger han.

Dela artikeln om du gillade den!