Inspiration och användbar kunskap

Vi vill ge något särskilt till dig som leder verksamheten i ett medelstort livsmedelsföretag, till dig som utvecklar företagets produkter och till dig som marknadsför och säljer dess varor. Vi vill ge dig inspiration, kunskap och ibland något som roar eller oroar dig. Därför publicerar vi reportage och intervjuer, analyser, tips och råd och ibland en och annan krönika. Vi börjar nu.

Du läser den förs­ta i en lång rad av krö­ni­kor, artik­lar och e-böc­ker som ska pub­li­ce­ras kom­man­de vec­kor, måna­der och år här på www​.bayn​so​lu​tions​.com. Vi vill med dem inspi­re­ra och ge använd­ba­ra råd och tips om hur du kan bidra till att utveck­la ditt före­tag, dina pro­duk­ter och din marknad.

Våra planer

Denna krö­ni­ka är vår all­ra förs­ta pub­li­ce­ring. Redan näs­ta vec­ka kom­mer två till. Rubrikerna är ännu inte bestäm­da, men vi kal­lar dem Stevia från plan­ta till Eureba och Den lil­la plan­tan som utma­na­de jät­te­bo­la­gen.

Som du för­står bör­jar vi med det som lig­ger oss när­mast: Stevia. Men vi kom­mer skri­va om myc­ket annat ock­så. Vi kun­de bara inte låta bli att bör­ja med den söta väx­ten (“pun inten­ded”, som kid­sen skul­le säga).

Vi kom­mer fort­sät­ta med en till två artik­lar per vec­ka fram till semestern. Sen stäng­er vi buti­ken… Inte alls.

När du har semes­ter och nju­ter av sol och hav (eller job­bar med glass­pro­duk­tion) så byg­ger vi om webb­plat­sen för att ge utrym­me för ett onli­ne-maga­sin. Lagom till när du är till­ba­ka från semestern har den­na krö­ni­ka och de tio till tolv artik­lar vi har skri­vit innan som­ma­ren flyt­tat in i maga­si­net, som vi där­ef­ter fyl­ler på var­je vecka.

Efter semestern är ock­så den förs­ta e-boken fär­dig. Det är en liten bok du kan läsa på skär­men eller lad­da ned och skri­va ut. Vår ambi­tion är att hin­na med en till innan jul, och där­ef­ter ge ut fyra om året.

Varför denna satsning

Det ska inte stic­kas under stol med att vi gör det­ta för att du ska gil­la oss. ? Det är en del av vår mark­nads­fö­ring. Men syf­tet är inte att prac­ka på dig vårt bud­skap eller säl­ja våra produkter.

Vi vill att du ska upp­le­va oss som skö­na typer som fri­kos­tigt bju­der på repor­tage, inter­vju­er, ana­ly­ser, tips och råd samt en och annan krö­ni­ka (som den­na). Vi vill att du helt enkelt ska tyc­ka det är värt att hänga med oss. Både onli­ne – här på vår webb­plats och på LinkedIn – och i verk­li­ga livet.

Vem är du?

Så vem är du?

Vi vet inte. Men vi tror oss veta att du job­bar i ett medel­stort livs­me­dels­fö­re­tag i Norden, att du sit­ter i led­ning­en eller utveck­lar era pro­duk­ter eller marknadsför/​säljer era varor. Det är i vart fall de tre rol­ler vi tän­ker att våra läsa­re har.

Har vi rätt? Mejla bayn@​kntnt.​se och berät­ta!1 Vi vill gär­na höra ifrån dig. Och vi lovar att inte spam­ma dig efteråt.

Vilka är vi?

Vi är Bayn. Eller Bayn Solutions AB som det står i bolagsordningen.

Vi är ett pas­sio­ne­rat gäng som vill hjäl­pa livs­me­dels­in­du­strin att mins­ka sock­ret utan konst­gjor­da till­sat­ser och utan att ge avkall på den goda smaken.

Vi har egent­li­gen ing­et emot soc­ker. Det är gott. Men det används all­de­les för myc­ket. Det ger pro­blem som över­vikt och dia­be­tes. Därför vill vi bidra till att mäng­den soc­ker redu­ce­ras i livsmedel.

Men vi är ock­så livsnju­ta­re. Vi vill ta bort sock­ret – inte sötman.

Vår syn på sockerersättning

Inte myc­ket är vun­net när soc­ker ersätts med en annan soc­kerart (till exem­pel fruk­tos, glu­kos eller maltos).

Ska det vara någon poäng att ersät­ta sock­ret så ska det vara med något som ger sam­ma söt­ma för näs­tan inga kalo­ri­er. Det är i vart fall vår syn på saken.

Tyvärr är de fles­ta alter­na­ti­ven arti­fi­ci­el­la – fram­ställ­da i en kemisk pro­cess (till exem­pel sac­ka­rin, cykla­mat, sukralos och acesulfamkalium).

Finns då ing­et alter­na­tiv med natur­ligt ursprung och lågt ener­gi­vär­de? Jodå! Ett av dem är ste­vi­ol­gly­ko­si­der som utvinns ur väx­ten söt­floc­kel – mer känd under sitt latins­ka namn: ste­via.

Det gör vi

Steviolglykosider är upp till 300 gång­er söta­re än soc­ker. Det är ett pro­blem i sig. För hur ersät­ter du 1 kilo soc­ker med 3 gram ste­vi­ol­gly­ko­si­der, utan att volym, kon­si­stens och struk­tur för­änd­ras märk­bart? Dessutom har ste­vi­ol­gly­ko­si­der en metal­lisk efter­smak som säl­lan är önskvärd.

Det är den­na utma­ning som får vårt forsk­nings- och utveck­lings­team att gå i spinn. De är hjär­nor­na bakom vårt kon­cept Eureba som är ska­pat av natur­li­ga råva­ror för att ersät­ta soc­ker ett-till-ett med bibe­hål­len munkänsla.

Vårt löfte

Det är ofrån­kom­ligt att vi då och då kom­mer att berät­ta om Eureba. Det är ju vår baby. Och det vore tjäns­te­fel av oss att inte berät­ta hur vi kan hjäl­pa dig att ersät­ta soc­ker ett-till-ett utan att off­ra den goda sma­ken. Men fram­för allt kom­mer vi berät­ta om sådant som intres­se­rar dig. Det lovar vi!

1 Mejladressen bayn@​kntnt.​se går till tea­met hos con­tent­by­rån Kntnt som pro­du­ce­rar Bayns artik­lar.

Dela artikeln om du gillade den!