Hur påverkas livsmedelsbranschen av coronaviruset sars-cov-2?

Coronaviruset som tros komma från en matmarknad i staden Wuhan i Hubei-provinsen har nu fått ett namn: sars-cov-2. Det nya viruset utgör inte någon direkt fara i leveranser och transporter, då det inte överlever utanför kroppen. Men det finns andra orosmoln på himlen. Nu gäller det att stanna upp och fundera över indirekta konsekvenser som virusutbrottet kan föra med sig. Hur förberedd är livsmedelsbranschen?

Världen har åter­i­gen fått stif­ta bekant­skap med ett så kal­lat coro­na­vi­rus. Många kom­mer säkert ihåg sars-utbrot­tet 2003, eller mers-utbrot­tet 2012. Coronavirus är ett sam­lings­namn för en virus­fa­milj som har sitt ursprung hos vil­da djur. Det senas­te i raden är sars-cov-2. Medierapporteringen hand­lar i huvud­sak om antal insjuk­na och döda och hur viru­set spri­der sig till nya plat­ser runt om i värl­den. Men hur är situ­a­tio­nen i livs­me­dels­bran­schen; har viru­set sla­git till med full kraft även på vårt områ­de? Vi ska tem­pen på livs­me­dels­in­du­strin och reso­ne­ra kring effek­ter­na av virus­ut­brot­tet i den här artikeln.

Smittorisk i hantering av varor

Livsmedelsindustrin är idag en glo­bal indu­stri. Även i den till synes lokalt pro­du­ce­ra­de pro­duk­ten kan man hit­ta ingre­di­en­ser och till­sat­ser som har sitt ursprung någon annan­stans. Beståndsdelarna till des­sa ingre­di­en­ser och till­sat­ser kan i sin tur kom­ma från en annan plats. Därför finns det en möj­lig­het att hit­ta pro­duk­ter där delar av inne­hål­let kom­mer från län­der, eller områ­den där coro­na­vi­ru­set finns.

Därför upp­kom­mer frå­gan natur­ligt om coro­na­vi­ru­set kan föl­ja med ingre­di­en­ser och till­sat­ser i livs­me­dels­pro­duk­tio­nens glo­ba­la leve­ransked­jor, och på så sätt spri­das till nya platser.

Hur är det exem­pel­vis med van­li­ga pro­dukt­för­pack­ning­ar. Kan de bära på det fruk­ta­de viruset?

Baserat på det vi just nu vet om viru­set är det osan­no­likt att viru­set kan smit­ta från en yta till män­ni­ska, exem­pel­vis från en last­pall, eller pro­dukt­för­pack­ning. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är det fort­fa­ran­de inte helt känt hur länge viru­set kan över­le­va ute i det fria. Men erfa­ren­he­ten gäl­lan­de tidi­ga­re utbrott av coro­na­vi­rus pekar på att de inte över­le­ver sär­skilt länge på exem­pel­vis brev, paket, eller annat gods. Att ta emot, exem­pel­vis ett paket är allt­så utan risk, enligt WHO.

lagergang-unsplash

Stopp i leveranskedjan

Men finns det and­ra kon­se­kven­ser som inte hand­lar om direkt smittorisk?

Kärnkraftolyckan i Fukushima är ett talan­de exem­pel på olyck­li­ga ked­je­ef­fek­ter. Det som star­ta­de som en jord­bäv­ning, blev en kärn­kraf­to­lyc­ka, vil­ket i sin tur påver­ka­de indu­strin och leve­ransked­jan. Fabriker som till­ver­kar bestånds­de­lar till flas­h­min­nen var kon­cen­tre­ra­de till kata­strofzo­nen. Följden blev att pri­set på flas­h­min­nen steg med 20 procent.

Det lig­ger inte långt bort i tan­ken att ett virus­ut­brott kan få lik­nan­de kon­se­kven­ser. För utö­ver mänsk­ligt lidan­de i form av sjuk­dom och i värs­ta fall död, kan indi­rek­ta kon­se­kven­ser vara nog så problematiskt.

Under de senas­te vec­kor­na har vi läst om om sjö­fart, logistik och leve­ransked­jor som i många fall, mer eller mind­re står stil­la. Detta på grund av att män­ni­skor som van­ligt­vis arbe­tar på fabri­ker och i jord­bru­ket är sat­ta i karan­tän, eller hela sam­häl­len som är i det när­mas­te nedstängda.

Dessutom är många last­far­tyg från and­ra län­der för­bjud­na att läg­ga till i de kine­sis­ka ham­nar de van­ligt­vis besö­ker. Istället lig­ger de nu ute på öppet hav och avvak­tar händelseförloppet.

containerfartyg-unsplash

Livsmedelsbranschen

Men hur är det med livs­me­dels­bran­chen? Även om det inte finns någon direkt fara när det gäl­ler han­te­ring­en av gods, kan det fin­nas and­ra fak­to­rer som påver­kar han­deln med drab­ba­de områ­den, exem­pel­vis att man som livs­me­dels­pro­du­cent hand­lar med råva­ror från Kina.

Är det­ta något som livs­me­dels­pro­du­cen­ter har bör­jat fun­de­ra på? Det ver­kar inte så. Åtminstone inte i Sverige. Enligt den svens­ka bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen, Livsmedelsföretagen, har inga med­lem­mar hört av sig med frå­gor om coro­na­vis­ru­sets direk­ta eller indi­rek­ta följder.

Men har aktö­rer i livs­me­dels­bran­schen själ­va bli­vit drabbade?

Vi har frå­gat de två störs­ta livs­me­dels­bu­ti­ker­na i Sverige om de har märkt av någ­ra som helst följ­der i sin verk­sam­het, till följd av coro­na­vi­ru­set. Exempelvis om de märkt av stopp eller för­se­ning­ar i leve­ransked­jan. Båda livs­me­dels­bu­ti­ker­na har ock­så egna varu­mär­ken och pro­duk­ter, i en mängd oli­ka produktkategorier.

Livsmedelskedjan ICA kun­de inte sva­ra på våra frå­gor om huruvi­da deras pro­duk­ter indi­rekt påver­kas av virusutbrottet.

ICA:s när­mas­te kon­kur­rent Coop säger att de i dags­lä­get inte är nämn­värt påver­ka­de, då en väl­digt liten del av deras livs­me­del pro­du­ce­ras i Kina. Vidare föl­jer de Livsmedelsverkets rekom­men­da­tio­ner. Det finns i dags­lä­get ing­et som tyder på att viru­set kan spri­das via livs­me­del, enligt Coop.

Enligt Coop är det svårt att för­ut­spå hur det­ta kom­mer att utveck­la sig. De säger sig vara för­be­red­da genom att föl­ja utveck­ling­en nog­grant och kon­ti­nu­er­ligt arbe­ta för att mins­ka sin sårbarhet.

person-i-butik-unsplash

Den kommande tiden

Breder viru­set ut sig i Europa, finns en över­häng­an­de risk att leve­ransked­jan av såväl råva­ror som and­ra varor kom­mer påver­kas. Det har kom­mit rap­por­ter om brist på con­tain­rar, vil­ket påver­kar före­tag i fram­för allt for­dons- och klädindustrin.

Viruset spri­der sig i real­tid och de frå­gor vi stäl­ler oss nu kan snabbt bli inak­tu­el­la eller irre­le­van­ta. Även om viru­set inte ver­kar inne­bu­rit någ­ra kon­se­kven­ser för livs­me­dels­bran­schen i nulä­get, kan läget snabbt för­änd­ras om virus­sprid­ning­en tar fart i Europa.

Tänkbara kon­se­kven­ser i den euro­pe­is­ka livs­me­dels­bran­schen är begrän­sad pro­duk­tions­ka­pa­ci­tet, till följd av att det blir svå­ra­re och dyra­re att få tag på råvaror.

En annan effekt är om logistik- och trans­port­bran­schen påver­kas på ett lik­nan­de sätt som skett i Kina, där båtar inte kan läg­ga till i ham­nar. Men även trans­por­ten på land kan poten­ti­ellt sett påver­kas om last­bi­lar inte kan fär­das genom virus­drab­ba­de områden.

När en even­tu­ell pan­de­mi ebbar ut kan det ock­så upp­stå pro­blem. När till­verk­ning och trans­port kom­mer igång kan det fin­nas ett upp­dämt behov som ska­par flask­hal­sar och dri­ver upp kostnader.

Om det finns anled­ning till oro beror på vad som hän­der den kom­man­de tiden. Ur ett livs­me­del­s­per­spek­tiv finns det anled­ning att föl­ja utveck­ling­en noga.

Har Bayn råvaror från Kina?

Bayn köper en del råva­ror från Kina. Till exem­pel odlas i Kina en del av den ste­via vi för­äd­lar och säl­jer under varu­mär­ket NAVIA och använ­der i våra söta­de fib­rer EUREBA. Därför beva­kar vi nog­grant utveck­ling­en och hål­ler våra dis­tri­bu­tö­rer och direkt­kun­der infor­me­ra­de om våra åtgär­der. Vi föl­jer rekom­men­da­tio­ner­na från Världshälsoorganisationen (WHO) och myn­dig­he­ter inom EU.

Dela artikeln om du gillade den!

Liknande artiklar

Just nu har vi inga fler artiklar om ämnet.