Hemglass provade sötade fibrer 2019 – hur gick det sedan?

I fjol provade Hemglass att sälja glass med socker ersatt av sötade fibrer från Bayn. Hur gick det? Finns de kvar i sortimentet? Vi frågar Hemglass affärsutvecklare Anders Granath.

De senas­te som­rar­na har på många sätt varit extre­ma. Den ihål­lan­de vär­men lyf­te glass­för­sälj­ning­en till höga nivåer.

För 2020 finns det ännu ing­et bok­slut, men för­sälj­ning­en för 2019 över­träf­fa­de alla förväntningar.

– Det glä­der oss. Samtidigt blev vi tag­na på säng­en. Det blev en rekord­som­mar till när det gäl­ler väder och vår för­sälj­ning till kon­su­ment. Vi trod­de inte att det var möj­ligt att slå för­sälj­nings­siff­ror­na för 2018, säger Anders Granath, affärs­ut­veck­la­re på Hemglass.

Lyssnar på kunderna

Men ökning­en går att här­le­da till fler saker än det fina väd­ret, menar Anders Granath.

– Vi gör rätt saker. Det hand­lar bland annat om vår mark­nads­fö­ring, att glas­sen äts hem­ma, men ock­så att vi lan­se­rar pro­duk­ter som våra kon­su­men­ter efter­frå­gar. Responsen från kun­der­na är vi väl­digt gla­da över, säger han. 

Hemglass är ett före­tag som lyss­nar noga på sina kun­der. När en pro­dukt inte läng­re är till­räck­ligt intres­sant för kon­su­men­ter­na, märks det tyd­ligt i för­sälj­nings­siff­ror­na. Produkten ploc­kas då bort från sortimentet.

Omstart för glass utan tillsatt socker

Hemglass hade tidi­ga­re glass utan till­satt soc­ker i sor­ti­men­tet. Men intres­set var skralt. Produkten togs ur sor­ti­men­tet och fick ing­en ersät­ta­re. Men vin­dar­na vän­de och efter­frå­gan öka­de. Därför bestäm­de Hemglass sig för att under 2019 pro­va att erbju­da pro­duk­ter med en ny lös­ning för sockerreduktion.

Den nya lös­ning­en sta­vas söta­de fib­rer från Bayn Solutions. Resultatet var en famil­je­vän­lig spe­ci­al­mix med klas­sis­ka sma­ker som till­ta­lar många kon­su­men­ter. Urvalet består av jord­gubbs­strut, päron­split, glass­bä­ga­re respek­ti­ve pinnglass med vanilj och choklad.

Ingår i det ordinarie sortimentet

Hur gick det för den soc­ker­re­du­ce­ra­de glas­sen? Vi ställ­de frå­gan till Anders Granath på sen­som­ma­ren 2019. Han sva­ra­de då:

– Den har tagits emot väl. Försäljningen lig­ger på den nivå vi har för­vän­tat oss, det vill säga att den föl­jer vår plan och bud­get­pro­gnos, säger Anders Granath.

Vi frå­ga­de ock­så hur fram­tids­pla­nen såg ut för det soc­ker­re­du­ce­ra­de sortimentet.

– Vår Specialmix är en pro­dukt som upp­skat­tas sär­skilt av per­so­ner som vill äta god glass men utan till­satt soc­ker. Om för­sälj­ning­en fort­satt föl­jer vår plan, blir den en stan­dard­pro­dukt i Hemglass sor­ti­ment, säger Anders Granath.

Och det är pre­cis vad glas­sen med Bayns söta­de fib­rer har bli­vit: En stan­dard­pro­dukt som ingår i det ordi­na­rie sor­ti­men­tet 2020. Kul, tyc­ker vi.

– Vid prov­för­sälj­ning­en fick vi posi­ti­va reak­tio­ner från kon­su­men­ter­na. Vi vet att soc­ker är en smak­för­stär­ka­re, och tar man bort sock­ret ur en pro­dukt är det svå­ra­re att fram­hä­va sma­ken på and­ra råva­ror. Nu har vi har inte fått någ­ra syn­punk­ter på sma­ken – och det ser vi som ett gott betyg, säger Anders Granath. 

Dela artikeln om du gillade den!