Vad är e-sensorik?

E-sensorik innebär att mäta och digitalt lagra information som beskriver smak, doft och konsistens hos livsmedel. Denna information kan till exempel användas för att ersätta socker med sötade fiber utan att smaken förändras.

Sensorik syf­tar till att beskri­va hur livs­me­del upp­levs med våra sin­nen: syn, lukt, smak, kän­sel och hör­sel. Ofta görs det av en smak­pa­nel, som med en sär­skild voka­bu­lär beskri­ver sin­nes­in­tryck livs­me­del ger dem. Det är dock en kost­sam och tidskrä­van­de metod. Om syf­tet inte är att beskri­va smak, doft och kon­si­stens, utan sna­ra­re att jäm­fö­ra des­sa stor­he­ter mel­lan oli­ka pro­ver, kan e-sen­so­rik vara ett både bil­li­ga­re och snab­ba­re sätt.

Detta är e-sensorik

E-sen­so­rik inne­bär att egen­ska­per som har tyd­lig påver­kan på smak, doft och kon­si­stens mäts med labo­ra­to­ri­e­ut­rust­ning och lag­ras digi­talt. De lag­ra­de siff­ror­na kan där­ef­ter jäm­fö­ras med tidi­ga­re lag­ra­de siff­ror för att se lik­he­ter och skill­na­der. Detta kan använ­das för en rad oli­ka ända­mål. Några exempel:

  • Dokumentera egen­ska­per som en smak­pa­nel värdesätter
  • Säkerställa att livs­me­del som pro­du­ce­ras har sam­ma smak, doft och kon­si­stens över tid
  • Jämföra smak, doft och kon­si­stens hos livs­me­del före och efter att en ingre­di­ens har ersatts

Så använder Bayn e-sensorik

Vi använ­der e-sen­so­rik för att hjäl­pa kun­der som köper EUREBA® att fin­juste­ra recep­tet så att smak, doft och kon­si­stens prak­tiskt taget blir sam­ma med söta­de fiber som med socker.

Vi använ­der e-sen­so­rik ock­så för att hjäl­pa kun­de som köper NAVIA® att utveck­la ett recept sötat med ste­vi­ol­gly­ko­si­der och med smak, doft och kon­si­stens så nära som möj­ligt en jämförelseprodukt.

Vi använ­de ock­så e-sen­so­rik för att hjäl­pa kun­der att bench­mar­ka kon­kur­re­ran­de pro­duk­ter.

Kontakta oss så berät­tar vi mer.

YouTube video