Bra smak istället för dåligt samvete

Att skapa produkter med hälsosamma ingredienser är en sak. Att skapa ångest över mat är en annan. Det är dags att livsmedelsföretag börjar konkurrera om bästa smak, och inte om människors dåliga samveten.

Var går grän­sen mel­lan ett ätstört och soc­kerstint samhälle?

Den här tex­ten kan få mig att fram­stå som inkon­se­kvent. Men så är det när man står med ena benet i en ätstörd värld och med det and­ra i det jag i för­ra krö­ni­kan benämn­de som ett soc­kerstint samhälle.

Balansen mellan hälsa och ätstörningar

Kan man pra­ta om häl­sa och mat utan att röra upp känslor?

Går det att tala om nöd­vän­dig­he­ten av att mins­ka soc­ker – utan att strö salt i män­ni­skors ätstör­da sår?

Jag vet inte. Låt mig ändå bena ut saken lite.

En glass du inte ångrar dagen efter

I april 2018 fick livs­me­dels­fö­re­ta­get Nicks göra en pudel. De lan­se­ra­de en ny glass utan till­satt soc­ker, och över hela stan syn­tes deras brun­li­la reklamaf­fi­scher. Ett stort gap rama­de in vita tän­der redo att hug­ga in i glas­sen. All glass i ett svep, för det här är ju en glass du inte behö­ver ha dåligt sam­ve­te för.

Det var i alla fall vad Nicks vil­le för­med­la. Över hela affi­schen stod det med sto­ra bok­stä­ver: ”En glass du inte ång­rar dagen efter”. Men ång­ra sig dagen efter gjor­de Nicks.

Två per­so­ner anmäl­de annon­sen till Reklamombudsmannen. Den ena anmä­la­ren mena­de att affi­schen nor­ma­li­se­ra­de ätstör­ning­ar, och upp­ma­na­de till att kän­na skuld och skam om man äter soc­ker. Den and­ra anmä­la­ren tyck­te att rekla­men anspe­la­de på ett oupp­nå­e­ligt kropps­i­de­al och utbrett ätstört bete­en­de bland ung­do­mar, som har svårt att äta ”van­lig” glass utan dåligt samvete.

Luthman Backlund Foods AB, som äger varu­mär­ket Nicks, har visio­nen att snacks inte bara ska sma­ka gott, utan ock­så ska vara bra för den som äter dem och de män­ni­skor hen älskar.

Trots anmäl­ning­ar­na ansåg Reklamombudsmannens opi­ni­ons­nämnd att rekla­men inte var utfor­mad utan veder­bör­lig käns­la för soci­alt ansvar, var­för den inte fäll­des. Men Nicks tog ändå till sig kri­ti­ken och änd­ra­de reklamen.

Nya konkurrenter

Att vil­ja ska­pa häl­so­sam­ma pro­duk­ter utan till­satt soc­ker är en sak. En bra sak! Men att ska­pa ång­est över mat är en annan och inte så bra sak.

Men myc­ket har hänt i livs­me­dels­in­du­strin sedan dess. Nya pro­duk­ter med ett mer häl­so­samt inne­håll pop­par upp hela tiden. I hyl­lor­na syns allt­i­från dryc­ker till bars och godis. Och bud­ska­pet är mer tillåtande.

Framför allt tror jag att det hand­lar om att livs­me­dels­fö­re­tag som utveck­lar mer häl­so­sam­ma pro­duk­ter inte läng­re mås­te kon­kur­re­ra mot sock­ri­ga före­tag, utan istäl­let bara mot varand­ra. Nu hand­lar det om ska­pa det bäs­ta inne­hål­let och kon­kur­re­ra om smak och känsla.

Livsmedelsföretag som vill ska­pa häl­so­sam­ma pro­duk­ter bor­de slu­ta tit­ta så myc­ket på soc­ker­in­du­strin och istäl­let foku­se­ra på att fort­sät­ta ska­pa inno­va­ti­va pro­duk­ter och varumärken.

Om de fort­sät­ter age­ra i rela­tion till soc­ker­in­du­strin är det lätt att ham­na i träs­ket där man loc­kar över kon­su­men­ter genom att spe­la på skuld och dåligt sam­ve­te. Det är inte så man vill vin­na dem, det är genom förtroende.

Och – jag säger det igen – genom bra och häl­so­sam­ma produkter.

Dela artikeln om du gillade den!