Foto: Anette Persson

Bayns grundare om företagets födelse

Bayn Solutions firar tioårsjubileum. Grundaren Lucy Dahlgren var tidigt ute som entreprenör inom sockerreducering. Hon såg möjligheterna med stevia som sötningsmedel och arbetade idogt för sin vision att skapa ett kunskapsföretag på området – långt innan stevia var godkänd som ingrediens inom EU. Idag är hon något av en innovativ ambassadör för producenter som vill ut på marknaden med sina lifestyleprodukter.

Lucy Dahlgren firar sin 50-års­dag den 25 novem­ber. Samma dag firar Bayn Solutions tio­år­sju­bi­le­um. Bayns grun­da­re kan beskri­vas som en visio­när och ent­re­pre­nör, men hon själv kän­ner sig mer bekväm med att iden­ti­fi­e­ra sig som pro­jekt­le­da­re. Det är de kun­ska­per­na som har lagt grun­den för Bayn som före­tag och organisation.

Förverkligar visioner

För snart ett år sedan läm­na­de Lucy Dahlgren vd-pos­ten och tog istäl­let plats i Bayns sty­rel­se. Idag arbe­tar hon som affärs- och pro­jekt­ut­veck­la­re inom soc­ker­re­du­ce­ring och kan på så vis för­verk­li­ga sina visioner.

Lucy Dahlgren berät­tar att Bayns vision om soc­ker­re­duk­tion under många år och under hen­nes tid bedrevs med små inve­ste­ring­ar och med begrän­sad tillväxtförmåga.

– Jag har all­tid trott på inno­va­ti­va affärsmo­del­ler i syf­te att dri­va för­änd­ring. Men det är kost­sam­ma pro­ces­ser som Bayn inte har haft resur­ser till, säger Lucy Dahlgren.

Det var ock­så anled­ning­en till att hon läm­na­de vd-pos­ten, som togs över av Patrik Edström.

– Jag vil­le för­verk­li­ga inno­va­ti­va affärsmo­del­ler med en e-com­mer­ce­platt­form, som ger tyd­lig infor­ma­tion och väg­led­ning om häl­so­sam­ma­re söta pro­duk­ter till kon­su­men­ter och häl­so­sam­ma­re söt­ma till pro­du­cen­ter. Jag vil­le även få stör­re finan­sie­ring och trans­ak­tio­ner från aktö­rer inom områ­det soc­ker­re­duk­tion. Syftet var att ska­pa håll­ba­ra verk­sam­he­ter för soc­ker­re­duk­tion och låta Bayn utveck­las som pro­dukt­fö­re­tag för pro­du­cen­ter av life­sty­le­pro­duk­ter, säger Lucy Dahlgren.

Intresset för stevia väcktes tidigt

Lucy Dahlgren, grundare av Bayn Eureop AB, står framför ett fönster
Foto: Anette Persson

Lucy Dahlgren brin­ner för områ­det, något hon har gjort i mer än tio års tid. Hennes intres­se för soc­ker­re­du­ce­ring väck­tes långt innan hon grun­da­de Bayn Solutions i Stockholm, och långt innan ste­via och ste­vi­ol­gly­ko­si­der var god­kän­da som söt­nings­me­del inom EU.

Innan dess arbe­ta­de hon som kon­sult och pro­jekt­le­da­re på ett svenskt bolag inom fas­tig­hets­ut­veck­ling och bygg­na­tion. Lågan tän­des när hon fick upp­gif­ten att pro­jekt­le­da byg­gan­det av nya ste­via­raf­fi­na­de­ri­er i Kina och i Paraguay.

Ganska snart väck­tes en idé om att arbe­ta för­dju­pat med ste­via och ste­vi­ol­gy­ko­si­der. Lucy Dahlgren för­stod att ste­via skul­le kun­na bli omväl­van­de inom livs­me­dels- och dryc­kes­in­du­strin. Under den här tiden tala­de man om en glo­bal fet­ma- och dia­be­te­se­pi­de­mi. Överkonsumtionen av söta­de dryc­ker och and­ra pro­duk­ter med soc­ker höll på att gå över­styr och ska­pa­de gigan­tis­ka hälsoproblem.

– Som pro­jekt­le­da­re utgår jag all­tid från mina tre p:n, som är för­kort­ning­ar för peop­le, pla­net, pro­fit. Jag insåg att ste­via och ste­vi­ol­gly­ko­si­der kun­de vara en del av lös­ning­en för män­ni­skor, för vår pla­net men ock­så för helt nya affärs­om­rå­den. Livsmedelsindustrin behöv­de kun­skap, säger hon.

Mötte först motstånd

Lucy Dahlgren pra­ta­de om saken med sin far Yan Li, pro­fes­sor och dekan på insti­tu­tio­nen för livs­me­dels­ve­ten­skap och tek­nik vid Jinans uni­ver­si­tet i Kina. Han var inte lika entu­si­as­tisk som dot­tern, utan mena­de att ett infö­ran­de av ste­vi­ol­gly­ko­si­der skul­le inne­bä­ra en helt annan typ av revo­lu­tion än den Lucy Dahlgren såg fram­för sig. Stevia som söt­nings­me­del skul­le inte bara för­änd­ra män­ni­skors sma­kupp­le­vel­se av söt­ma. Stevia skul­le även kon­kur­re­ra med en redan blomst­ran­de och väle­ta­ble­rad indu­stri – sockerindustrin.

Lucy Dahlgren möt­te visst mot­stånd på nära håll, men hon blev sam­ti­digt stärkt i sin vision. Hennes far mena­de ock­så att om ste­via som söt­nings­me­del skul­le få ett genom­brott kräv­des inno­va­tion och produktutveckling.

Fick stöd av akademin

Lucy Dahlgren gick vida­re med sin idé om att ska­pa ett kun­skaps­fö­re­tag för dryc­kes- och livs­me­dels­in­du­strin, och hon fick stöd för sin vision av det kine­sis­ka jord­bruks­mi­ni­s­te­ri­et och Kinas han­dels­kam­ma­re. Hon inled­de dis­kus­sio­ner med ledan­de kine­sis­ka ste­vi­a­till­ver­ka­re och -raf­fi­na­de­ri­er. Hon kon­tak­ta­de fors­ka­re som för­dju­pat sig i ste­via och hon bygg­de upp ett gedi­get nät­verk inom akademin.

År 2009 grun­da­de hon Bayn Solutions AB i Stockholm till­sam­mans med en affärspartner.

– Affärsidén vila­de på för­sälj­ning av rena ste­vi­ol­gly­ko­si­der med hög kva­li­tet, och att säl­ja kun­skap och pro­duk­ter med hjälp av tek­nisk och sen­so­risk tillämp­ning. Målgruppen var den euro­pe­is­ka livs­me­dels- och dryc­kes­in­du­strin, säger Lucy Dahlgren.

Lucy Dahgren, grundare av Bayn Solutions AB, sitter i ett fönster
Foto: Anette Persson

Steget före

Lucy Dahlgren höll ögo­nen på utveck­ling­en och följ­de hela tiden med i vad som hän­de. Under Bayns förs­ta år var ste­vi­ol­gly­ko­si­der inte god­kän­da som söt­nings­me­del inom EU. Men den euro­pe­is­ka ste­vi­a­or­ga­ni­sa­tio­nen Eustas hade läm­nat in en ansö­kan till Efsa, den euro­pe­is­ka myn­dig­he­ten för livsmedelssäkerhet.

Bayn blev akti­va med­lem­mar i Eustas.

– Tillsammans arbe­ta­de vi för god­kän­nan­det av ste­vi­ol­gly­ko­si­der som en ingre­di­ens i livs­me­del. Ansökan till Efsa base­ra­des på den bel­gis­ke pro­fes­sorn Jan Geuns data­bas med över tju­go års forsk­ning om ste­via, en av många hund­ra kun­ni­ga per­so­ner jag hade lärt kän­na under min resa, berät­tar Lucy Dahlgren.

Kunskapsspridning och kom­mer­si­a­li­se­ring är vik­tigt för Lucy Dahlgren. Hon orga­ni­se­ra­de ett pro­jekt, spons­rat av kine­sis­ka ste­via­raf­fi­na­de­ri­er, för att över­sät­ta och pub­li­ce­ra en bok om ste­vi­a­forsk­ning skri­ven av pro­fes­sor Jan Geuns.

– Idag används boken som före­läs­ningslit­te­ra­tur på kine­sis­ka uni­ver­si­tet inom ämnen som rör indu­stri, livs­me­delskun­skap och livs­me­dels­tek­nik, berät­tar Lucy Dahlgren.

Godkännandet kom 2011

Lucy Dahlgren inled­de för­dju­pa­de kon­tak­ter med ste­vi­a­od­la­re och -raf­fi­na­de­ri­er i Kina. När Efsa i slu­tet av år 2011 god­kän­de ste­vi­ol­gly­ko­si­der som söt­nings­me­del var Bayn startklara.

– Strax där­ef­ter teck­na­de vi dis­tri­bu­tions­av­tal med Barentz International – en av värl­dens ledan­de dis­tri­bu­tö­rer inom livs­me­dels- och dryc­kes­in­du­strin. Vi regi­stre­ra­de ock­så vårt varu­mär­ke Eureba, säger Lucy Dahlgren.

Helt ny marknad

Bayns förs­ta år hand­la­de om att fånga rätt ögon­blick. De föl­jan­de tre åren hand­la­de om att beträ­da en helt ny mark­nad – som kon­sul­ter i ett forsk­nings­dri­vet kunskapsföretag.

– Vi leve­re­ra­de ste­vi­ol­gly­ko­si­der i små voly­mer till livs­me­dels­pro­du­cen­ter som vil­le pro­va. Vi hjälp­te kun­der att utveck­la recept med öns­kad smak­pro­fil och kon­si­stens. Och vi utveck­la­de gene­ris­ka recept för ett antal tillämp­nings­om­rå­den. Våra pro­duk­ter, sål­da under nam­net Eureba mot­togs väl, säger Lucy Dahlgren.

Bayn börsnoteras

Lucy Dahlgren, grundare av Bayn Solutions AB, sitter i en trappa med en kopp kaffe.
Foto: Anette Persson

Ett avtal med R2 Group, en stor dis­tri­butör inom livs­me­del- och dryc­kes­in­du­strin, för den nor­dis­ka mark­na­den undertecknades.

– Då var det dags att växa. För det behöv­des risk­ka­pi­tal och inve­ste­ra­re som fann intres­se i vår verk­sam­het. Vi note­ra­des först på Nasdaq First North i Stockholm, vil­ket jag val­de för vårt varu­mär­kes skull och vår inter­na­tio­na­li­se­ring, berät­tar hon.

Under åren 2015 till 2017 bygg­de Bayn huvud­de­len av dagens orga­ni­sa­tion och före­ta­get väx­te från tre till åtta anställ­da. Lucy Dahlgren hand­ploc­ka­de var­je per­son, ska­pa­de ett inno­va­tions­cen­ter i Gävle och stöp­te om orga­ni­sa­tio­nen till ett mark­nads­dri­vet företag.

Varumärket Eureba för­äd­la­des – det som idag är en enkel lös­ning för livs­me­dels- och dryc­kes­fö­re­tag som vill ersät­ta soc­ker, utan att behö­va dri­va avan­ce­rad pro­dukt­ut­veck­ling internt.

Dags att gå vidare

2018, efter nio års hårt arbe­te, läm­na­de grun­da­ren Lucy Dahlgren över vd-rol­len till Bayns nya verk­stäl­lan­de direk­tör Patrik Edström. Lucy Dahlgren tog plats i Bayns sty­rel­se och tog sig an nya affärsutmaningar.

– När jag läm­na­de Bayn var det inte slu­tet på mitt enga­ge­mang i bola­get. I dag byg­ger min med­ver­kan på en dis­rup­tiv syner­gi­stra­te­gi, där jag utma­nar gam­la affärsmo­del­ler och ska­par nya mark­nads­ka­na­ler för redan exi­ste­ran­de soc­ker­re­du­ce­ra­de pro­duk­ter. På så sätt främ­jar jag Bayn, men ock­så and­ra före­tags soc­ker­re­du­ce­ra­de pro­duk­ter. Jag är fort­fa­ran­de foku­se­rad på utma­ning­ar­na som är kopp­la­de till soc­ker­re­du­ce­ring och arbe­tar där­för vida­re med smak­struk­tu­rer och kost­nads­bil­der, säger hon.

Design av plattform och förpackningar

Under åren 2015 till 2017 ini­ti­e­ra­de Lucy Dahlgren bland annat en moln­platt­form för sockerreduktion.

– Projektet var spän­nan­de och led­de till mitt beslut att gå vida­re och byg­ga en inno­va­tiv dis­tri­bu­tions­ka­nal för att skyn­da på soc­ker­re­du­ce­ring på mark­na­den. Molnplattformen fick en seal of excel­lence av EU-kom­mis­sio­nen. Det är jag stolt över och det är en stäm­pel på att Bayn gör rätt sak och går i rätt rikt­ning, säger hon.

Ett av de senas­te pro­jek­ten hand­lar om att intro­du­ce­ra redan exi­ste­ran­de life­sty­le­pro­duk­ter för stör­re mark­na­der. I novem­ber res­te Lucy Dahlgren till Kina till­sam­mans med Bayns för­sälj­nings- och mark­nads­chef Mats Källqvist, bland annat för att pre­sen­te­ra Eureba i ny för­pack­ning, rik­tad till hälso­med­vet­na kundseg­ment i Kina.

– Designen står jag för med män­ni­skor, häl­sa och livs­stil som cen­tral punkt. Den är jag ock­så väl­digt stolt över. Bayn och Eureba kom­mer all­tid vara nära mitt hjär­ta – unge­fär som ett barn, säger Lucy Dahlgren.

Dela artikeln om du gillade den!