Foto: Anette Persson

Bayn Solutions fortsätter framgångsresan

Bayn Solutions firar tio år. I denna jubileumsintervju berättar Patrik Edström, verkställande direktör, om planerna, tankarna och idéerna som ska föra Bayn vidare in i framtiden. Läs mer!

När Patrik Edström till­träd­de som vd på Bayn Solutions år 2018, kom han in med inter­na­tio­nell erfa­ren­het från både sto­ra och mind­re före­tag, och med en gedi­gen pro­duk­tions- och processerfarenhet.

– Det var spän­nan­de att ta över en så intres­sant orga­ni­sa­tion som Bayn. Och vi kan skat­ta oss lyck­li­ga över det stöd som huvud­ä­ga­ren Första Entreprenörsfonden har gett före­ta­get sedan 2011, säger Patrik Edström.

Han berät­tar att Första Entreprenörsfonden inve­ste­rar i svens­ka ent­re­pre­nörs­driv­na före­tag inom sustain­tech, det vill säga före­tag som utveck­lar tek­nis­ka lös­ning­ar med fokus på håll­bar­het och livs­kva­li­tet, och som befin­ner sig på en inter­na­tio­nell till­väx­tre­sa. Bayn upp­fyll­de samt­li­ga kri­te­ri­er och där­för gick Första Entreprenörsfonden in som lead inve­s­tor i Bayn.

Sockerersättning inom lifestyle-segment

Patrik Edströms kon­tak­ter med, och kun­ska­per om, livs­me­dels­in­du­strin är vär­de­ful­la för Bayns till­växt. Han har själv sålt soc­ker till godis-, sylt- och glass­fö­re­tag och har för­stå­el­se för de utma­ning­ar kun­der står inför när sock­ret ska ersät­tas med söt­nings­me­del. Bayns kun­der är livs­me­dels­fö­re­tag som pro­du­ce­rar kon­su­ment­pro­duk­ter inom life­sty­le-seg­men­tet. De söker lös­ning­ar som ersät­ter soc­ker utan avkall på smak och konsistens.

Bayn grun­da­des av Lucy Dahlgren år 2009, och före­ta­get erbjöd söt­nings­me­del av natur­ligt ursprung myc­ket tidigt. Bayns erbju­dan­de till livs­me­dels- och dryc­kes­in­du­strin har utveck­lats och kon­cen­tre­rats sedan dess.

– Skillnaden mel­lan år 2009, då Bayn Solutions grun­da­des, och före­ta­get jag leder idag är att vår pro­duk­tion inte bara vilar på ste­via, utan även på and­ra söt­nings­me­del med natur­ligt ursprung. Vår pro­dukt Eureba ersät­ter soc­ker utan pro­blem, berät­tar han.

Råvarorna är en stark framgångsfaktor

Bayn utveck­lar söta­de fib­rer som är nog­grant utval­da kost­fib­rer söta­de med söt­nings­me­del av natur­ligt ursprung från väx­ten ste­via. Ofta ingår ock­så soc­ke­ral­ko­hol för att få rätt smak och kon­si­stens. Valet av råva­ror är en stark fram­gångs­fak­tor och det finns där­för inga skäl att änd­ra rikt­ning i fram­ti­den, menar Patrik Edström. Framöver ska Bayn ska­pa en ännu tyd­li­ga­re affär genom att foku­se­ra på råva­ror­na och utveck­ling­en av dem.

– Tillverkar du pro­duk­ter inom life­sty­le-seg­men­tet, ska du som livs­me­dels­pro­du­cent ha en pro­dukt som kon­su­men­ten kän­ner att han eller hon mår bra av. Då ska du ock­så kun­na berät­ta att söt­ning­en är av natur­ligt ursprung, säger han.

Då kan Bayn nå break even

Sockerreducering och råva­ror av natur­ligt ursprung lig­ger i tiden. Det märks ock­så på Bayns för­sälj­ning och voly­mer, som sta­digt går upp­åt. Patrik Edströms pro­gnos är att Bayn når håll­bar till­växt inom en snar fram­tid, och bre­ak even år 2021–2022.

– Förstahandsmålet är att omsätt­ning­en lig­ger på 100 mil­jo­ner kro­nor, och det tror jag att Bayn kan nå år 2022. Kan vi se att omsätt­nings­siff­ror­na ökar snab­ba­re än så under kom­man­de år – då är jag nöjd, säger han.

Utveckling ska möta marknadens behov

Bayn, med Patrik Edström i spet­sen, väs­sar affä­ren för att nå målen. De kom­man­de åren ska Bayn sat­sa på att utveck­la pro­duk­tion och pro­duk­tions­tek­nik. Målet med sats­ning­en är att pro­du­ce­ra på effek­ti­va­re sätt och ska­pa mer avan­ce­ra­de ingre­di­en­ser vad gäl­ler mik­ro­struk­tur och kristallisation.

– Kan vi byg­ga in fler effek­ter i vår pro­dukt, till exem­pel att den än mer lik­nar soc­ker till sin struk­tur, så möter vi mark­na­dens öns­ke­mål och behov, säger han.

Intensiv marknadsföring

Under jubi­le­um­så­ret 2019 har Bayn inlett inten­si­va mark­nads­fö­ringsin­sat­ser för att öka kun­ska­pen om Bayns kon­cept. Den nya webb­plat­sen och stra­te­gin bakom den ska­par dess­utom nya inflö­den av kunder.

– Vi ska kom­plet­te­ra den insat­sen med tek­nisk kom­pe­tens och en stab som föl­jer upp våra leads. Därför letar vi upp mark­nads­va­na livs­me­dels­tek­ni­ker som kan gå ut till kun­der­na, bistå med kun­skap och kom­pe­tens och se till att pro­duk­tio­nen med Eureba fun­ge­rar pro­blem­fritt, säger Patrik Edström.

Planer på egen pilotanläggning

För att stär­ka affä­ren finns även pla­ner på att köpa in tek­nik och byg­ga en pilotan­lägg­ning i Gävle, där Bayns FoU-team arbe­tar. Tanken är att ska­pa en skal­mo­dell av en pro­duk­tions­an­lägg­ning där FoU-tea­met kan tes­ta pro­cess- och metod­för­änd­ring­ar redan i lab­bet innan man tilläm­par dem i full ska­la. En sådan lös­ning skul­le inne­bä­ra att pro­duk­tions­ka­pa­ci­te­ten lig­ger över labb­stor­lek, men långt under en full­ska­lig produktionsverksamhet.

– Det vi vill upp­nå är simu­le­ring av verk­li­ga pro­duk­tions­för­hål­lan­den. På så sätt får vi snab­ba­re tur­na­round, dels vid fin­juste­ring av kun­ders recept, dels vid egen utveck­ling av pro­duk­ter, för­kla­rar han.

Nya produkter, ny kompetens

På rit­bor­det finns även idéer om egen­till­verk­ning av halv­fab­ri­kat. Tanken är att kun­na erbju­da exem­pel­vis cho­klad­till­ver­ka­re halv­fab­ri­kat med soc­ker ersatt av Eureba. En lik­nan­de idé finns för frukt­puré­er, så kal­la­de fruit preps.

– Den här typen av halv­fab­ri­kat är intres­san­ta för bage­ri­er och deras leve­ran­tö­rer, samt glass­in­du­stri, till exem­pel. En annan tack­sam pro­dukt är strös­sel; det är en pro­dukt som i prin­cip enbart består av soc­ker och som kan ersät­tas med Eureba, säger Patrik Edström.

För att lyc­kas med en sådan sats­ning fullt ut behö­ver Bayn se sig om efter en ny typ av kompetens.

– Vi ser ett behov av pro­dukt­kon­su­len­ter, som har tyd­lig tek­nisk kun­skap och som vet vil­ka pro­blem man har inom till exem­pel bage­ri-, kon­fek­tyr- och glass­in­du­strin, säger Patrik Edström.

Lokalt globalt

Bayn har flyt­tat till­verk­ning­en av Eureba till Sverige för att kom­ma när­ma­re den euro­pe­is­ka mark­na­den. Framöver vill Bayn bli än mer lokal. Den utrust­ning Patrik Edström har i åtan­ke går att stäl­la upp var i värl­den Bayn än pro­du­ce­rar sina varor.

– Det är ange­lä­get för alla före­tag att fun­de­ra på sitt kol­di­ox­i­dav­tryck. Därför fun­de­rar vi på sätt att pro­du­ce­ra nära våra kun­ders mark­na­der. Vår kund Paradis-Is öns­kar leve­re­ra en USA-pro­du­ce­rad vara som är sötad med Eureba – under för­ut­sätt­ning att deras affär tar fart. Framöver ska vi hit­ta lös­ning­ar på det­ta, säger han.

Kraftsamling

På mark­nads­si­dan tar Bayn nya grepp. Patrik Edström berät­tar att orga­ni­sa­tio­nen ska arbe­ta med betyd­ligt fler kam­pan­jer. Det bety­der att de egna genom­brot­ten i livs­me­dels­bran­schen ska ut snab­ba­re till and­ra lika rele­van­ta industrier.

– Kampanjtänket lig­ger än så länge på rit­bor­det. Men det hand­lar om att rul­la ut det ena mark­nads­seg­men­tet efter det and­ra, ta kraft­sam­ling inom ett fram­gångs­rikt områ­de, kart­läg­ga indu­stri­er här och glo­balt, samt arbe­ta både brett och grund­ligt för att öka för­sälj­ning­en, säger han.

Team is everything

Vid sin sida har Patrik Edström ett dedi­ke­rat team av vitt skil­da kom­pe­ten­ser. Och en stark sty­rel­se, där sty­rel­se­ord­fö­ran­de Peter Werme från Första Entreprenörsfonden är en erfa­ren dörr­öpp­na­re till nät­verk och kontakter.

– Vi är star­ka och vi har en bra finan­si­ell situ­a­tion. Jag ser fram­ti­den an med till­för­sikt, säger Patrik Edström.

Dela artikeln om du gillade den!