Åldras vi snabbare av socker?

Tick tack. Åldrande är en naturlig del av livet och det påverkar hela människan. Men det vi äter och dricker kan snabba på processen. Det påstås att socker skyndar på åldrandet? Är det sant? Ja, är det korta svaret. Socker gör att vi åldras snabbare, både på in- och utsidan. Tydligast ser vi det på vår hud. Och det som händer med huden, händer också i kroppen.

För många är soc­ker en kick i var­da­gen. Fikat kloc­kan tre är ofta en räd­da­re i nöden. En kaka till kaf­fet och… Pling! Vi kän­ner oss pig­ga igen. Sockret går snabbt ut i blo­det och vi kan kon­cen­tre­ra oss bätt­re – men inte sär­skilt länge. Insulinet ökar och blod­sock­ret sjun­ker kraf­tigt. Snart är du hung­rig, trött och sugen på en kaka till.

Men soc­ker­kic­kar­na tär på krop­pen som åld­ras både ut- och invändigt.

Huden åldras

Huden avslö­jar vad som hän­der inne i våra kroppar.

Den natur­li­ga åld­rings­pro­ces­sen bör­jar synas på huden redan i 25- till 30-års­ål­dern. Processen är indi­vi­du­ell – en del får ålders­tec­ken tidigt, and­ra sena­re. Men de förs­ta syn­li­ga teck­nen på åld­ran­de är små lin­jer runt ögo­nen. Linjerna som löper från näsan ned mot mun­gi­por­na, de så kal­la­de naso­la­bi­a­la vec­ken, blir djupare.

Det som sker är att hudens ämnes­om­sätt­ning bör­jar sjun­ka. Celldelningen, som tidi­ga­re säker­ställ­de att huden var mjuk och slät, brom­sar in. De ämnen som ger huden dess spänst, till exem­pel pro­te­i­net kol­la­gen, pro­du­ce­ras inte i sam­ma takt. Bindväven blir sva­ga­re och fett­pro­duk­tio­nen mins­kar på hudy­tan. Huden för­lo­rar volym och den­si­tet, elas­ti­ci­te­ten för­änd­ras och det kan upp­stå pig­ment­för­änd­ring­ar. Vi får ryn­kor och tun­na­re, tor­ra­re hy.

Därför skyndar socker på åldrandet

Den åld­ran­de huden är ett natur­ligt ske­en­de i livet. En stor del av åld­rings­pro­ces­sen är gene­tiskt beting­ad; om dina för­äld­rar har få ryn­kor är chan­sen god att du åld­ras lika sub­tilt – och tvärtom. Det är fak­tum vi inte kan kontrollera.

Däremot kan vi påver­ka en del ytt­re fak­to­rer som styr hudens åld­rings­pro­cess. Det vi bör göra, enligt allt fler stu­di­er, är att så långt som möj­ligt und­vi­ka så kal­la­de advan­ced glyca­tion end-pro­ductsage-ämnen eller gly­ko­tox­i­ner på svens­ka. Enkelt beskri­vet är det kemis­ka för­e­ning­ar som bil­das mel­lan pro­te­i­ner och över­flö­digt soc­ker i kroppen.

Vi får främst i oss age-ämnen via livs­me­del och dryck. Ofta genom det som är sötat med socker.

Age-ämnen får oss att åldras snabbare

Problemet är att krop­pen inte kan meta­bo­li­se­ra de här för­e­ning­ar­na och de blir där­för skad­li­ga. Delar av des­sa ämnen utsönd­ras vis­ser­li­gen via nju­rar­na, men en hög andel stan­nar kvar, lag­ras i krop­pens väv­na­der och acku­mu­le­ras över tid.

Det är en av de pri­mä­ra orsa­ker­na till hudens för­ti­di­ga åld­ran­de. I huden orsa­kar age-ämnen en tidi­ga­re tvär­bind­ning av kol­la­gen, det ämne som hjäl­per till att göra huden smi­dig. Tvärbindningen gör istäl­let att hudens bind­väv blir allt mind­re elastisk.

Det bety­der: Ju mer soc­ker vi äter, desto for­ta­re åld­ras vår hud.

Skapar sannolikt fler problem

När age-ämnen kom­mer på tal pekas ofta soc­ker ut som den störs­ta boven. Men det finns ock­så i vis­sa tilla­ga­de livs­me­del. Grillade, hårt stek­ta och bryn­ta livs­me­del hör till värstingarna.

Upplagringen av age-ämnen är ock­så kopp­lad till livssti­len. Nivåerna påver­kas av sömn­brist, stress, rök­ning, alko­holin­tag, stil­la­sit­tan­de och för myc­ket expo­ne­ring av sol.

Allt det­ta påver­kar huden. Men det som sker i huden, vårt störs­ta organ, ger ock­så en bild av vad som hän­der inne i krop­pen. Allt fler stu­di­er pekar mot att age-ämnen kan lig­ga bakom en rad häl­so­pro­blem såsom dia­be­tes och hjärt-kärl­sjuk­dom. De miss­tänks även vara orsa­ken till min­nes­pro­blem, mat­smält­nings-, njur- och lever­pro­blem och säm­re syn.

Går att vända effekten

Men, det går att mins­ka upp­lag­ring­en av age-ämnen i krop­pen och ris­ken för sjuk­dom och för tidigt åld­ran­de. Eventuellt går det ock­så att vän­da någ­ra av de syn­li­ga hud­för­änd­ring­ar­na som är för­knip­pa­de med intag av socker.

Det vi kan göra är att se över vad vi äter och vår livs­stil i övrigt. Forskare inom områ­det beto­nar att till­satt soc­ker bör utselu­tas ur kos­ten för att mins­ka ris­ken för kro­nis­ka sjuk­do­mar. Och det är ald­rig för sent att bör­ja mins­ka soc­ker i kosten.

Även livsmedelsproducenter kan vända om

Som livs­me­dels­pro­du­cent är det inte hel­ler för sent att soc­ker­re­du­ce­ra dina pro­duk­ter. Godis, kakor, bak­verk, cho­klad och glass är klas­sis­ka soc­ker­bom­ber. Och störst av dem alla är söta­de dryc­ker. Det bör­jar kon­su­men­ter bli allt mer med­vet­na om – och de söker där­för efter nya sötningsalternativ.

Dela artikeln om du gillade den!