Advantam – guide till artificiella sötningsmedel

Advantam är det senaste artificiella sötningsmedlet; det godkändes 2014 för användning inom EU. Det är liknar aspartam i smak och egenskaper – fast sötare och bättre. Ändå väntar advantam fortfarande på sitt stora genombrott.

Vår gui­de till arti­fi­ci­el­la söt­nings­me­del rik­tar i den­na arti­kel strål­kas­tar­lju­set på en juni­or i säll­ska­pet. Det kan för­enk­lat beskri­vas som en bätt­re ver­sion av aspar­tam. Inga kalo­ri­er. Inget GI. Inga nega­ti­va häl­so­ef­fek­ter. Inga bis­ma­ker. Men sta­bil och 20 000 gång­er söta­re än soc­ker. Får vi pre­sen­te­ra advan­tam.

Nykomling

Advantam är en juni­or i säll­ska­pet av arti­fi­ci­el­la sötningsmedel.

Det är resul­ta­tet av ett forsk­nings­pro­jekt som ett japanskt mat- och bio­tech-före­tag före­tog för att hit­ta ett högin­ten­sivt söt­nings­me­del med smak som påmin­ner om soc­ker. Det tog sin tid, men i 2008 kun­de de pre­sen­te­ra sin inno­va­tion. Sen gick det fort.

Redan 2014 hade det genom­gått den rigo­rö­sa kon­troll som alla nya ingre­di­en­ser mås­te under­kas­ta sig för att få använ­das inom EU. Som insig­ni­er för sin säker­het fick det e-num­mer E 969.

granskning av dokument

Så tillverkas advantam

Advantam fram­ställs i fle­ra steg från aspar­tam och vanil­lin. Kostnaden sägs vara en hund­ra­del av den för socker.

vaniljblomma med vaniljstängerFörst fram­ställs vanil­lin, som ger vanilj sin karak­tä­ris­tis­ka smak och doft. Det kan natur­ligt­vis extra­he­ras ur vanilj, men i prak­ti­ken till­ver­kas det syn­te­tiskt från från lig­nin eller från gua­ja­kol som båda utvinns från ved.

Tillverkningen av advan­tam bör­jar med att vanil­lin omvand­las i fle­ra steg till hex­a­me­tyl­fos­fo­ra­mid (HMPA).

Parallellt fram­ställs aspar­tam. Det görs genom låta bak­te­ri­er­na Brevibacterium fla­vum och Corynebacterium glu­ta­micum bil­da ami­nosy­ror i en jäs­nings­pro­cess. Dessa ami­nosy­ror syn­te­ti­se­ras sedan till aspar­tam. Se beskriv­ning­en i arti­keln om aspar­tam.

Nu är det dags för det sto­ra omvand­ling­num­ret. I när­va­ro av metall för­flyt­tas en alkyl­grupp (en kolvä­te-för­e­ning) från HMPA till aspar­tam som då blir advan­tam. Detta kal­las alky­la­tion.

Metallen, som ofta är pla­ti­num, fun­ge­rar som en land­nings­plats där en aspar­tam­mo­le­ky­ler och en HMPA-mole­kyl kan sät­ta sig innan alkyl­grup­pen över­förs. Inget av metal­len föl­jer med; den är bara en katalysator.

Under det sista ste­get är HMPA och advan­tam lös­ta i meta­nol. Därför behö­ver lös­ning­en kris­tal­li­se­ras och de obe­hand­la­de kri­stal­ler­na tvät­tas. Produkten omkris­tal­li­se­ras och kri­stal­ler­na sepa­re­ras, sköljs och torkas.

Jü (CC BY-SA 4.0)

Så kan advantam användas

Advantam används främst för att ersät­ta soc­ker och and­ra bulk­söt­nings­me­del. Tester visar advan­tam kan ersät­ta upp till 40 pro­cent av soc­ker utan någon som helst påver­kan på smaken.

Advantam får används i en rad oli­ka pro­duk­ter.

Säkrare än aspartam

Advantam fram­ställs som sagts ur aspar­tam. Betyder det att advan­tam har sam­ma häl­so­pro­blem som aspartam?

I krop­pen bryts aspar­tam med till bland annat feny­la­la­nin. Hos de fles­ta bryts det i sin tur ned till tyrosin. Men hos män­ni­skor med den med­föd­da sjuk­do­men fenyl­ke­tonu­ri, bryts feny­la­la­nin inte ned, utan kon­cen­tre­ras i blo­det. Och det leder på sikt till hjärnskador.

Så, har advan­tam sam­ma pro­blem? Nej, feny­la­la­nin bil­das inte när advan­tam bryts ner.

Vad händer i kroppen?

På sin väg genom mag- och tarm­ka­na­len genom­går advan­tam hyd­ro­lys och blir till en kar­box­yl­sy­ra och meta­nol. Myrsyra, ättiksy­ra och smör­sy­ra är exem­pel på and­ra kar­box­yl­sy­ror. Den som bil­das vid hyd­ro­lys av advan­tam kal­las ANS9801-syra.

Kroppen kan inte ta upp vare sig advan­tam eller syran den bil­dar. Allt kom­mer ut den natur­li­ga vägen. Mellan 87 och 93 pro­cent via avfö­ring och res­ten via urin.

Metanolen som bil­das anses ofar­lig på grund av sina ringa mängd.

Förvånad apa

Säkerheten hos advantam

Så, är advan­tam säkert? Ja, är det kor­ta sva­ret. Advantam har tes­tats utför­ligt på allt från möss till män­ni­skor utan någ­ra som helst nega­ti­va effek­ter på vare sig kort eller lång sikt.

Men för säker­hets skull har Europeiska myn­dig­he­ten för livs­me­dels­sä­ker­het (EFSA) bestämt 5 mil­li­gram per kilo kropps­vikt och dag som accep­ta­belt dag­ligt intag (ADI). Det är långt under de doser på över 7 000 mil­li­gram som man har tes­tat advan­tam med.

Det kan låta snålt med 5 mg/​kg kropps­vikt och dag. Men fak­tum är att även stor­kon­su­men­ter av söta­de pro­duk­ter ald­rig kan få i sig mer än någ­ra mikro­gram per kilo kropps­vikt och dag. Så gräns­vär­det är väl tilltaget.

Fördelar med med advantam

Med risk att låta som en reklam­bro­schyr för advan­tam (vil­ket abso­lut inte är vår avsikt) föl­jer många av för­de­lar med sötningsmedlet:

  • 20 000 gång­er söta­re än soc­ker och 100 gång­er söta­re än aspartam
  • Har ing­en bis­mak eller oöns­kad eftersmak
  • Smakprofil som är myc­ket lik aspartams
  • Är sta­bi­la­re än aspar­tam vid upp­värm­ning och vid hög­re pH-värden
  • Är helt sta­bil i torr form
  • Ger ing­en ener­gi (till­för 0 kalorier)
  • Påverkar inte blod­soc­ker­ni­vån (GI = 0)
  • Billigt att tillverka
  • Inga häl­so­pro­blem

Nackdelar med advantam

Det är svårt att hit­ta något nega­tivt att säga om advan­tam – för­u­tom att det är arti­fi­ci­ellt. Det finns bara en sak du verk­li­gen bör ta hän­syn till:

  • Det tar en sekund innan smaklö­kar­na regi­stre­rar advan­tam, vil­ket gör att man mås­te använ­da ett annat söt­nings­me­del som buffert.

Sammanfattning

Advantam är resul­ta­tet av ett ihål­lan­de sökan­de efter ett soc­ker­lik­nan­de högin­ten­sivt söt­nings­me­del – långt ifrån kemis­ter som slic­kar fing­rar­na och av miss­tag upp­täc­ker söt­nings­me­del, som histo­ri­en annars är full av.

Advantam är bil­dat av aspar­tam och vanil­lin som i sin tur är kemiskt fram­ställ­da ingre­di­en­ser. Det är onek­li­gen ett högin­ten­sivt söt­nings­me­del; det är 20 000 gång­er söta­re än soc­ker. Som jäm­fö­rel­se kan näm­nas att aspar­tam är 100 gång­er söta­re än soc­ker. Advantam är sta­bi­la­re än aspar­tam och för­störs inte under upp­hett­ning. Det har ock­så en läng­re söt eftersmak.

Advantam inte far­ligt för män­ni­skor enligt de stu­di­er som har gjorts. Det får används i en stor mängd livs­me­del för att ersät­ta soc­ker och kalo­ri­ri­ka sötningsmedel.

bluesky-field-

Men…

Advantam är ett arti­fi­ci­ellt söt­nings­me­del fram­ställt genom en lång rad kemis­ka pro­ces­ser med mel­lan­pro­duk­ter och bipro­duk­ter med namn som kan skräm­ma den mest för­här­da­de före­språ­ka­ren av arti­fi­ci­el­la sötningsmedel.

Därför är advan­tam, alla sina för­de­lar till trots, kanske inte rätt söt­nings­me­del för livs­me­dels­pro­du­cen­ter som vill till­ta­la allt mer skep­tis­ka kon­su­men­ter. Då kan det vara bätt­re att väl­ja ett högin­ten­sivt söt­nings­me­del med natur­ligt ursprung – till exem­pel steviolglykosider.

Steviolglykosider (E 960) är söta ämnen som finns i väx­ten ste­via som odlas i sub­tro­pis­ka trak­ter. Steviolglykosider utvinns på ett sätt som påmin­ner om hur soc­ker utvinns ur soc­ker­be­tor, och resul­ta­tet kal­las ste­vi­aextrakt.

Ett pro­blem som ste­vi­ol­gly­ko­si­der delar med advan­tam och and­ra högin­ten­si­va söt­nings­me­del är tom­rum­met som läm­nas av sock­ret det ersät­ter. Det pro­ble­met löser söta­de fibrer.

Sötade fib­rer är, som nam­net anty­der, kost­fib­rer som är söta­de med högin­ten­sivt söt­nings­me­del. I våra söta­de, EUREBA®, fib­rer använ­der vi just steviolglykosider.

Ta en titt på vårt tjäns­te­ut­bud eller kon­tak­ta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjäl­pa dig.

Dela artikeln om du gillade den!